Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő testületének 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Iregszemcse Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szerveire.


(2)       Iregszemcse Község Önkormányzatának költségvetési szerve az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal és az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha.


2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása


2. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv az önkormányzati szinten megállapított főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2018. évi költségvetési bevétel előirányzata teljesítésének főösszegét 1.067.732.242 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                       0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 334.303.051 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                          55.394.608 Ft

d) működési bevétel                                                                                           29.565.249 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                  345.278.953 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             2.701.552 Ft

h) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              55.793.331 Ft

i) finanszírozási bevételek:                                                                                  244.695.498 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 334.303.051 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a működési bevételeit 29.565.249 Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 2. melléklete tartalmazza, az önkormányzat a bevételek funkciónkénti bontását a rendelet 3. melléklete állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                                 

aa) személyi juttatások:                                                                                  93.502.807 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:               13.178.170 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                      77.986.818 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     11.248.005 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                              38.121.068 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            

ba) beruházások,                                                                                               27.927.139 Ft

bb) felújítás                                                                                                      66.978.206 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                0 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                    0 Ft

ca) tartalékok, pénzmaradvány                                                                           0 Ft

d) finanszírozási kiadás                                                                                    328.654.766 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak teljesítését 657.596.979 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 27.927.139 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 66.978.206 Ft-ban állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összesített kiadásainak teljesítését a rendelet 4. melléklete tartalmazza, az önkormányzat a kiadások funkciónkénti bontását a rendelet 5. melléklete állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:


a) Települési támogatásokkal kapcsolatos ellátások: 8.623.005 Ft,

 b) Erzsébet utalvány: 2.310.000 Ft

c) Bursa Hungarica: 315.000 Ft.


(6) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 56 főben állapítja meg.


(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszám-előirányzatának teljesítését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat általános és céltartalékot nem képzett.6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervének beruházási, felújítási céljait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7.§ A képviselő-testület a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 9. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 10. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 11. melléklet szerint fogadja el.

8. § Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.


9. § Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartása alapján 2018. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.


3. Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtása


11. §    A Képviselő-testület Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítési főösszegét 42.812.764 Ft-ban, kiadási főösszegét 42.527.961 Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) A Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételi teljesítési előirányzatait az 15. melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) költségvetési működési támogatás                                                949.609 Ft

b) működési bevételek                                                                             352 Ft

c) finanszírozási bevételek                                                                41.785.803 Ft

d) közhatalmi bevétel                                                                        77.000 Ft


13. §    (1)       A képviselő-testület az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási teljesítési előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) személyi juttatások,                                                                            31.214.505 Ft.

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                6.276.560 Ft.

      c) dologi kiadások                                                                                   4.791.818 Ft

      d) egyéb működési célú kiadás                                                                0 Ft

e) beruházási kiadás                                                                                      245.078 Ft.


(2) Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a 16. melléklete tartalmazza.

14. § Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

15. § Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredmény kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

16. § Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal pénzügyi nyilvántartása alapján 2018. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

4. Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2018. évi költségvetésének végrehajtása


17. §    A Képviselő-testület a Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítési főösszegét 154.010.348 Ft-ban, kiadási főösszegét 153.516.673 Ft-ban állapítja meg.


18. § (1) A Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2018. évi költségvetési bevételi teljesítési előirányzatait az 20. melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület a Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2018. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) működési bevételek                                                                             30.177.580 Ft

b) finanszírozási bevételek                                                                     123.832.768 Ft.


19. §    (1)       A képviselő-testület a Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2018. évi kiemelt kiadási teljesítési előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) személyi juttatások,                                                                            72.701.127 Ft.

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          16.411.747 Ft.

      c) dologi kiadások                                                                                   64.213.169 Ft

      d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               20.640  Ft

      e) beruházási kiadás                                                                                169.990 Ft


(2) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a 21. melléklete tartalmazza.

20. § Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha pénzmaradvány kimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.


21. § Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2018. évi eredmény kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

22. § Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha pénzügyi nyilvántartása alapján 2018. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást a rendelet 24. melléklete tartalmazza.


5. Záró rendelkezések


23. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.
               Süvegjártó Csaba                                                     Dr. Marinka Nikolett

                 polgármester                                                                              jegyző


KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Iregszemcse, 2019. május 30.                                                                                              Dr. Marinka Nikolett

                                                                                             jegyző