Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 19/2014 (XII.2.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 12. 03

Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d.) pontjában, a 44/C. § (2) bekezdés a)- g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:A rendelet célja


1.§


A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.


A rendelet hatálya


2.§


(1)A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.


(2)  A rendelet területi hatálya Zalavár község közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra,

b) a község közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan, továbbá a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.


A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3.§


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Talajerőgazdálkodási Kft. (Pápa, László Miklós u. 1.) jogosult és köteles ellátni, Zalavár Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2019. december 1-ig.


(2) A Talajerőgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Pápai Víz – Csatornamű Zrt. szennyvízkezelő és tisztító telepére, az erre a célra kialakított műtárgyban kell elhelyezni.


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama és igénybevételének módja, feltételei


4.§


(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Tv. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.


(3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.


(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.


(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül elvégezni.


(6) A szolgáltatást szóban (telefonon) és írásban (fax: 89/313-258, e-mail: titkarsag@talajero.hu/ viragfold@talajero.hu) lehet megrendelni. A megrendelésből megállapíthatónak kell lenni a szolgáltatás teljesítésnek helye (név, pontos cím, telefonos elérhetőség) és 1 napon belül a napszak megjelölésével a teljesítés ideje.

A szolgáltatás ellenértékének megfizetése készpénzben a szolgáltatás helyén, a munkavégzést követően készpénzfizetési számla-, nyugta ellenében azonnal történik.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5.§


(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.


(3) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul tisztítania és fertőtlenítenie kell.


(4) A közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása heti 1 napon.

(5) A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéshez szükséges saját eszközállományának fejlesztését, karbantartását elvégzi.


(6) A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a Képviselő-testület által kijelölt helyeket és létesítményeket igénybe venni.


(7) Az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a Képviselő-testület részére évente legalább egyszer tájékoztatást adni.


(8) A fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjét szabályozni köteles.


(9) Köteles közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani.


(10)  A közszolgáltatással felmerült minden díj érvényesítése, beszedése.


(11)  A szennyvíz fogadására, ártalmatlanításra kijelölt telepek helyének megváltozása és szennyvízkezelés többletköltségének azonnali áthárítása, érvényesítése.


(12) A szolgáltatási díj, közszolgáltatási szerződés megváltoztatásának kezdeményezése 30%-os szállítási igény – és teljesítés csökkenés esetén.


(13) A szolgáltatási díj azonnali megváltoztatása: a szolgáltatást érintő jogszabályok, rendeletek változása esetén.


(14) A szolgáltatást azonnal felfüggeszteni, megszüntetni, ha a szolgáltatás akadályoztatása a Szolgáltató működését, eredményes gazdálkodását ellehetetleníti, ha a Megrendelő a szolgáltatás körülményeit (érdekkörébe eső) nem biztosítja.


(15) Szolgáltató jogosult a közszolgáltatói feladatok ellátása során megfelelő műszaki felszereltséggel rendelkező közreműködőt igénybe venni. A közreműködőért Szolgáltató ugyan úgy felel, mint saját tevékenységéért.


(16) A közszolgáltatási díj beszedése az ügyfelektől, akik közvetlenül rendelik meg a szolgáltatást a Szolgáltatótól.


(17) A szennyvíz kezelési díj változása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díj emelésére a Megrendelőnek küldött írásbeli tájékoztatás alapján, illetve ha az üzemanyagárak 5%-os mértékben növekednek. (Jelenlegi üzemanyag piaci ára 335 Ft +áfa/liter)


Közszolgáltatási szerződés tartalma


6.§


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

  1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
  2. a szerződés tárgyát,
  3. a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
  4. a teljesítés helyét,
  5. a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,
  6. a felek jogait és kötelezettségeit,
  7. a közszolgáltatási díj megállapításának módját,
  8. a szerződés módosításának, felmondásának módját.


Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


7.§


(1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban meghatározott módon köteles megoldani.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.


(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatónak számla ellenében e rendelet szerinti díjat megfizetni.


A közszolgáltatás díja


8.§


(1) Zalavár község Önkormányzat közigazgatási területére érvényes díjak:

Lakossági szennyvíz szállítási igény esetén a gyűjtőfuvar megkezdésének feltétele minimum 20 m3 hulladék elszállításának megrendelése.

Önkormányzatnál vagy annak fenntartásában álló közületnél a szolgáltatást minimum 10 m3 hulladékmennyiség megrendelése esetén teljesíti Szolgáltató az alábbi áron:


(2) Lakossági szolgáltatás:

5 m3 mennyiség szállítás esetén a díj: 20.853 Ft+áfa/5m3, azaz bruttó 26.483 Ft/5m3.

10 m3 mennyiség szállítás esetén (több kiállási helyen történő szolgáltatás) a díj: 41.706 Ft+áfa/10m3, azaz bruttó 52.966 Ft/10m3.

(Fenti szolgáltatási díj a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CXIV. törvényben meghatározottak alapján került kiszámításra)


(3) Közületi szolgáltatás:

10 m3 kapacitású gépkocsival történő szállítás esetén (egy kiállási helyen történő szolgáltatás) díja: 46.340 Ft+áfa/forduló, azaz bruttó 58.852 Ft/forduló.

Kiszállási díj:

10 m3 kapacitású gépkocsival történő szállítás esetén: 10.000 Ft+áfa/alkalom

Abban az esetben kerül kiszámlázásra, ha a szolgáltatás a Megrendelő vagy a szolgáltatást igénybe vevő hibájából meghiúsul.)


(4) Rendkívüli munkavégzés és díjai:

Kizárólag ünnep – és munkaszüneti napokon igényelt szolgáltatás esetén a szolgáltatás alapdíjai 25%-kal növekednek munkanapokon 16 óra után.

8 fm-t meghaladó szippantási távolság esetén a további csőfektetések díja 500 Ft+áfa/tömlő.

A maximális szippantási távolság 24 fm.

Un. Száraz WC-k tisztítása esetén külön felméréssel egyedi díjat állapít meg a szolgáltató. A szolgáltatás 10 m3-es szippantó gépkocsival történik.

A szolgáltatás alapdíja: 25.000 Ft+áfa/alkalom, mely maximum 1 óra műveleti időt foglal magában.

A tisztítással eltöltött további munkaidő óradíja megkezdett óránként 16.000 Ft+áfa/óra.

(Fenti rendkívüli munkavégzés díjaiból a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CXIV. törvényben meghatározottak alapján 10% -os rezsicsökkentés kerül levonásra)


9. §

Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


(1) Üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg.

(2) Ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá, nem használt ingatlana esetében, ahol szennyvíz nincs vagy nem keletkezik.


Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


10.§


A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően.


Hatálybaléptető és záró rendelkezések


11.§


(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.


Zalavár, 2014. december 1.
Horváth Ildikó                                                                                 Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                    jegyző
Kihirdetve:

Zalavár, 2014. december 2.


                                                                                                          Hetesi Krisztina

                                                                                                          jegyző