Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő testületének 8/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva A Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Iregszemcse Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szerveire.

(2)       Iregszemcse Község Önkormányzatának költségvetési szerve az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal és az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2019. évi költségvetési bevétel előirányzata teljesítésének főösszegét 1.014.814.264 forintban állapítja meg, részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 335.634.497 Ft

b) közhatalmi bevétel                                                                                          65.466.260 Ft

c) működési bevétel                                                                                           15.597.093 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök                                                                 5.075.100 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                             775.596 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             13.361.321 Ft

h) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              50.995.578 Ft

i) finanszírozási bevételek:                                                                               527.908.819 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 1.014.814.264 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeiből a működési bevételeit 15.597.093 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzati bevételek kormányzati funkciónkénti bontását a rendelet 2. melléklete állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                                 

aa) személyi juttatások:                                                                                  86.739.856 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:               12.348.339 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                      87.753.178 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     6.934.345 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                              26.557.689 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            

ba) beruházások,                                                                                               61.672.600 Ft

bb) felújítás                                                                                                      28.824.033 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                0 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                    0 Ft

ca) tartalékok, maradvány                                                                           0 Ft

d) finanszírozási kiadás                                                                                    295.573.100 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak teljesítését 606.403.140 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 61.672.600 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 28.824.033 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített kiadásainak teljesítését a rendelet 3. melléklete tartalmazza, az önkormányzat a kiadások funkciónkénti bontását a rendelet 4. melléklete állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Települési támogatásokkal kapcsolatos ellátások: 6.934.345 Ft,

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 40 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszám-előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat általános és céltartalékot nem képzett.

6. § Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.

8. § Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 9. melléklet, a helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását a 10. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatását a 11. melléklet, mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartása alapján 2019. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

3. Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtása

11. §    A Képviselő-testület Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítési főösszegét 47.233.698 Ft-ban, kiadási főösszegét 47.117.888 Ft-ban állapítja meg.

A Polgármesteri Hivatal mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

12. § (1) A Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételi teljesítési előirányzatait az 15. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) költségvetési működési támogatás                                                2.274.752 Ft

b) működési bevételek                                                                          169.990 Ft

c) finanszírozási bevételek                                                                44.615.058 Ft

d) közhatalmi bevétel                                                                        155.000 Ft

e) tárgyi eszközök értékesítése                                                                 18.898 Ft

13. §   (1)     A képviselő-testület az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási teljesítési előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások,                                                                    36.551.198 Ft.

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          6.852.052 Ft.

      c) dologi kiadások                                                                             3.714.638 Ft

(2) Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a 16. melléklete tartalmazza.

14. § Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal maradvány kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

15. § Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredmény kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

16. § Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal pénzügyi nyilvántartása alapján 2019. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

4. Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2019. évi költségvetésének végrehajtása

17. §    A Képviselő-testület a Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítési főösszegét 164.197.275 Ft-ban, kiadási főösszegét 163.060.377 Ft-ban állapítja meg.

18. § (1) A Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2019. évi költségvetési bevételi teljesítési előirányzatait az 20. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételek                                                                             33.510.306 Ft

b) finanszírozási bevételek                                                                     130.686.969 Ft.

19. §    (1)     A képviselő-testület a Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2019. évi kiemelt kiadási teljesítési előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások,                                                                            77.387.703 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          16.503.689 Ft

      c) dologi kiadások                                                                                   68.281.746 Ft

      d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               13.440 Ft

      e) beruházási kiadás                                                                                873.799 Ft

(2) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a 21. melléklete tartalmazza.

20. § Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha maradvány kimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.

21. § Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2019. évi eredmény kimutatását a 23. melléklet, mérlegét a 25. melléklet tartalmazza.

22. § Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha pénzügyi nyilvántartása alapján 2018. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást a rendelet 24. melléklete tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

               Tóth Szabolcs                                                     Dr. Marinka Nikolett

                 polgármester                                                                              jegyzőKIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Iregszemcse, 2020.július 15.

                                                                                              Dr. Marinka Nikolett

                                                                                             jegyző

Mellékletek