Zalavár Község Önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról szóló 7/2007. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 10 - 2015. 03. 11

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete


a talajterhelési díjról szóló 7/2007. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításárólA környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/a.§(2), és a 26.§ (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja:


1. §


A talajterhelési díjról szóló 7/2007. (VIII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdés A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„A.) a Ktd.11.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint”


2. §


A R. 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

  1. „A talajterhelési díjat a kibocsátónak, hitelt érdemlően igazolva (számla, szolgáltatói igazolás), kell megállapítania és önadózás keretében az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg megfizetnie a Zalavár Község Önkormányzat talajterhelési díj 11749039-15435910-03920000 számú beszedési számla javára.„


3. §


(1) E rendelet 2015. március 10. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Zalavár, 2015. február 26.

Horváth Ildikó                                                                                 Dr. Puskás László

polgármester                                                                                       címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve:


Zalavár, 2015. február 27.                                                                                              Dr. Puskás László

                                                                                              címzetes főjegyző