Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1996. (VII.2.) önkormányzati rendelete

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Hatályos: 1996. 07. 02 - 2012. 05. 31

Zalavár Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:


Az Önkormányzat jelképei


  1. §. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: A címer, (és a) zászló.A Címer leírása:


  1. §. Az Önkormányzat címere: tűzpiros ovális pajzsban elhelyezkedő aranydíszítésű kettősfarkú oroszlán, jobb kezében küzdésre emelő karddal, bal kezében védelmet nyújtó pajzzsal, feje felett aranydíszítésű háromlábú korona.


A címer használatának helye és szabályai


3.§. (1) Az önkormányzat címerét mint díszítő és utaló jelképet használni lehet;

a./ az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző,

            pecsétnyomó esetén legkisebb 40 mm; gumibélyegző esetén legnagyobb 35 mm

átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva.

            b./ Az Önkormányzat zászlaján és annak változatain,

            c./ az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy

            emlékérmeken,

d./ a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozóteremben) és más protokolláris célt szolgáló helyiségekben,

e./ az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,

f./ az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.

g./ a községbe vezető utak mellett a közigazgatási hatásnál lévő táblákon.

(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzati és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatban protokolláris célból, illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzatok belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem használható.


  1. §. (1)  A (3) bekezdés f./ pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát – kérelemre – a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.


(2) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester állapítja meg.

(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi általány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

(4) A (3) bekezdésben szereplő általány összege a gazdálkodó szervnél 1.000 – 100.000.- Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 1.000.- Ft.


  1. §. (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmazni kell:

a./ a kérelmező megnevezését, címét

b./ a címerhasználat célját,

c./ az előállítani kívánt mennyiséget /db/,

d./ a címer előállításának anyagát,   

e./ terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

f./ használat időtartamát,

g./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát),

h./ a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmazni kell:

a./ az engedélyes megnevezését és címét,

b./ az előállítás anyagát,

c./ az engedélyezett felhasználás célját,

d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e./ a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,

f./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó kikötéseket,

g./ a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

h./ amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3) A kiadott engedélyről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.


6.§. (1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse

 a hiteles ábrázatot.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.


A zászló leírása


7.§. (1) A zászlólap – arányban a zászlórúd felől nézve 0,90 X 1,5 arányú téglalap kékalap

             színben, rajta az első harmad vonalában mint tengelyen foglal helyet az

Önkormányzat címere, amelyet a község nevét feltüntető felirat aranyhímzéssel (nyomattal).

(2) Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 90X150 centiméter.

(3) az Önkormányzat díszzászlaja függőleges; függőleges zászlórúdra használható, amely jeles alkalmakkor, évfordulókkor, díszünnepségekkor használható.

(4) Az egyéb alkalmakkor használt zászló zászlórúdja aranysárga bevonaton, a zászlócsúcs saját anyagból készül (díszíthető).

(5) Az Önkormányzat zászlaja a Polgármesteri Hivatal dísztermén kerül elhelyezésre (Polgármesteri Iroda).


A zászló használata


8. §. (1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (lobogó) vagy annak

            méretarányos változatai használhatók.

            a./ Hivatalos állami ünnepek alkalmával:

            - Magyar Köztársaság zászlajával,

            - a Magyar Közgyűlés zászlajával együtt,

b./ a község életében jelentős eseményeken  az ünnepségek, rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt.

c./ A képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén.

            d./ Nemzeti, illetőleg gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra   eresztve.

            e./ Minden községgel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett

 eseményen.

(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


a


9. §.     Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, engedélytől eltérő vagy közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, 10.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.


10. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Berkenyés István sk.                                                                         Salamon János sk.

polgármester                                                                                      jegyző