Vajdácska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 18 - 2016. 06. 18

Vajdácska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2016.06.18.

Vajdácska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és 92/B. §(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép és az alábbi 15/A. §-al egészül ki:

„Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zr

15. § A Ht.32/A§-a alapján 2016. április 1. napjától teljesített közszolgáltatás ellenértékekeként a Ht. 91-91/A§. és 91/B. § szerint megállapított közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználóik az NHKV Zrt. ( a továbbiakban: koordináló szerv) számlája alapján a koordináló szerv részére fizetik meg.

15/A. § A közszolgáltatási tevékenység ellátásáért a koordináló szerv a Ht. 32/A. (1) bekezdés i) pontja alapján a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet a Közszolgáltató részére (szolgáltatási díj).”

2. § A rendelet 21. §(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21. § (1) A hulladékgazdálkodási feladatokat a közszolgáltató látja el a közszolgáltatás ellenértékét a koordináló szerv számlázza ki az ingatlanhasználó felé.”

3. § (1) A rendelt hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 21. § (2) bekezdésének második mondata.

(2) Ahol a rendelet a díjfizetésre vonatkozóan közszolgáltatót említ, ott a koordináló szervet kell érteni.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 23. § (5) bekezdése.

(4) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. június 19. napjával.