Iregszemcse község képviselő testületének 1/2018 (III.27.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 31

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) és 111.§. (3) bekezdésében, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. §. (1) bekezdés, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §. (1), 43/A. §. (2), 51. §. (1), 75. §. (4) a) bekezdések rendelkezéseire - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

I. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS


A rendelet célja


1.§


A rendelet célja Iregszemcse Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya


2.§


(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szerve költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

II. FEJEZET


KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


3.§


A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye együttes költségvetését

               Bevételi főösszegét:                            1.093.396.047 Ft-ban
               Kiadási főösszegét:                             1.093.396.047 Ft-ban állapítja meg.

     

 Bevételi kiemelt előirányzatok

Önkormányzat működési támogatása

            236 034 919 Ft

Mük.célú támogatás áh-on belülről

              99 217 741 Ft

Működési bevételek

              60 476 772 Ft

Közhatalmi bevétel

              56 871 839 Ft

Felhalmozási bevétel

            403 773 331 Ft

Likviditási célú hitel

            152 200 000 Ft

Hosszú lejáratú hitel

                          -   Ft

Előző évi pénzmaradvány

              84 821 445 Ft

Önkormányzati bevétel összesen:

         1 093 396 047 Ft


    Kiadási kiemelt előirányzatok

Személyi juttatások

            210 380 618 Ft

Munkaadót ter.jár.

              37 694 035 Ft

Dologi és folyó kiadások

            181 840 073 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

              11 408 500 Ft

Egyéb működési célú kiadás

              40 690 332 Ft

Felhalmozási kiadások


- beruházás

            376 735 397 Ft

- felújítás

              69 105 621 Ft

Hosszú lejáratú hitel

               5 473 529 Ft

Likviditási célú hitel törlesztés

            152 200 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

               7 867 942 Ft

Önkormányzati kiadások összesen:

       1 093 396 047 Ft”


4.§


(1) Az Önkormányzat és intézményének 2018. évi költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonkénti és jogcímenkénti bontásban e rendelet 3.1 és 3.2. mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzat 2018. évi          

     a) helyi adó bevételének összege:  43.093.093 Ft,

     b) önkormányzat működési támogatások összege 236.034.919 Ft

 (3) Az Önkormányzat és intézményének 2018. évi

a) működési célú bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 2.1 sz. melléklet tartalmazza

b) felhalmozási (beruházási) célú bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

5.§


(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

a) Iregszemcse Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó szerv)

b) Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait az Önkormányzat látja el.

 

(3) Az Önkormányzat és az által irányított (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek 2018. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 4. számú melléklet tartalmazza.

6.§


 

A 3. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege  0 E Ft, melyből

a) a működési hiány  0 Ft

b) a felhalmozási hiány  0 Ft  

III. FEJEZET


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7.§


(1) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló tv. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 %-os mértékig a  polgármesterre, ezt meghaladóan  2 %-os mértékig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre többletkiadással nem járhat.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(5)  Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet módosítási javaslattal.

8.§


(1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 1.200.000 Ft-ot biztosít.

(2) A civil és egyéb szervezetek 2018. január 31-ig nyújthattak be támogatás iránti kérelmet az önkormányzat felé.

(3) A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület 2018. március 15-ig hozza meg döntését.

(4) Az önkormányzat által támogatott szervezetek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatást követő év január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.

(5) Amennyiben a támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

9.§


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10.§


 (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.

(2)  Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(3)  Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően  előirányzat-módosítás után használható fel.

(4)  A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi , az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot.

(5)  Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(7)  A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(8) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.

IV. FEJEZET


Vegyes rendelkezés


     11.§


(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 50.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 1/2004.(II.27.) önkormányzati rendeletében a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. alapján minden középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek 10% és minden felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek 20% illetménykiegészítést állapít meg.


12.§


 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2.1. és 2.2 mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13.§


(1) Az élelmezési nyersanyagnormákat és az étkezésért fizetendő térítési díjakat 2018. április 1-től az alábbiak szerint határozza meg:


(2) Az étkezést igénybevevők a térítési díjat utólag fizetik meg.

14.§


Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díját 2018. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

            komfort nélküli lakás                                         90,-Ft/m2/hó                         

félkomfortos lakás esetén                                110,-Ft/m2/hó

komfortos                                                       130,-Ft/m2/hó

            összkomfortos lakás esetén                             160,-Ft/m2/hó

15. §


A köztisztviselők 2018. évben cafetéria juttatásban részesülnek a köztisztviselők juttatásairól szóló közszolgálati szabályzat alapján.

16. §


A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása céljából 50.000,-Ft szociális keretet biztosít.

17.§


A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Iregszemcse Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékletei:

1.1. melléklet:

Iregszemcse Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet:

Iregszemcse Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.3. melléklet

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

2.1. melléklet:

Iregszemcse Község Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

2.2. melléklet:

Iregszemcse Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

3.1. melléklet:

Iregszemcse Község Önkormányzata összes bevétel kiadás feladatonkénti és jogcímcsoportonkénti bontásban

3.2. melléklet:


3.3. melléklet


4. melléklet

Iregszemcse Polgármesteri Hivatal összes bevétel kiadás feladatonkénti és jogcímcsoportonkénti bontásban
Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha összes bevétel kiadás feladatonkénti és jogcímcsoportonkénti bontásban
Iregszemcse Község Önkormányzat és önállóan működő intézménye 2018. évi létszámadatai

Kitekintő határozat

1.sz. tájékoztató:

Iregszemcse Község Önkormányzat és önállóan működő intézménye 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv

2.sz. tájékoztató:

Iregszemcse Község Önkormányzat 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenkénti bontásbanIregszemcse, 2018. március 12.
                        Süvegjártó Csaba                                                       Fata Istvánné

                        Polgármester                                                               jegyző   


Mellékletek