Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2000. (VII.20.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

Hatályos: 2015. 08. 14 - 2022. 06. 01

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2000. (VII.20.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról1

2015.08.14.

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény /továbbiakban: tv./ 19. §-ában kapott felhatalmazás alapján Zalavár község közigazgatási területén lévő mezőgazdasági rendeltetésű termőföldek őrzése érdekében a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1)2 A rendelet hatálya a község közigazgatási területén azokra a tulajdonosokra, földhasználókra terjed ki, akik összesen 1 hektárnál nagyobb termőfölddel/termőföldekkel rendelkeznek.

(2) A személyi hatály alatt a természetes, a jogi és nem jogi személyeket egyaránt érteni kell, az állami tulajdont képező termőföldek és erdők használói kivételével.

A mezei őrszolgálat

2. § (1) A képviselő-testület a község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ideértve a szórványerdőt is – őrzésére mezei őrszolgálatot létesít.

(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 1 főben állapítja meg.

A mezőőrök

3. § (1) A mezei őrszolgálatot a mezőőrök látja el.

(2) A mezőőr feladatát a munkaköri leírásában foglaltak szerint látja el. A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(3) A mezőőrök szakmai felügyeletét a megyei földművelésügyi hivatal és az illetékes rendőrkapitányság látja el.

A mezőőri járulék

4. § (1) Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell – fele-fele arányban – biztosítani.

(2)3 A mezőőri járulék mértéke a tulajdonosok, földhasználók által használt összes termőföld után hektáronként 400.-Ft/év.

A mezőőri járulék megfizetése, bejelentése, befizetések határideje

5. § (1)4 A mezőőri járulék fizetésére kötelezett – e rendelet 1. §-ában meghatározott személy – az 1. sz. függelék szerinti formanyomtatványon köteles legkésőbb a tárgyév augusztus 15. napjáig a fenntartónak bejelenteni használatában és/vagy tulajdonában lévő, vagy ezt követően használatába és/vagy tulajdonába került, avagy abból kikerült – e rendelet 2. §. (1) bekezdésében meghatározott – termőföldet.

A termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást a használó vagy a tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a fenntartónak.
(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel – azt a személyt terheli, akinek használatában és/vagy tulajdonában a termőföld a tárgyév január 1. napján van.
(3) 5 A mezőőri járulékot a kötelezett félévi egyenlő részletekben március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig fizeti be kamatmentesen.
(4) A mezőőri járulékot a községi önkormányzat 11749039-15435910 számú számlájára kell teljesíteni.
(5) Az e rendeletben meghatározott mezőőri járulék megállapításával kapcsolatban – önkormányzati hatósági jogkörében – a képviselő-testület jár el.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

(3) A mezőőri ellátás folyamatos biztosítása érdekében – ha a befizetett mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi – az önkormányzat átmenetileg a költségvetéséből, az általános tartalék terhére megelőlegezi az indokoltan felmerült kiadások fedezetét.

1

Az önkormányzati rendeletet a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 1. napjával.

2

Módosította a 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 14-től.

3

Módosította a 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 14-től.

4

Módosította a 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 14-től.

5

Módosította a 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. augusztus 14-től.