Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2015. 03. 02

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításárólZalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a. és d. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat hivatalának megnevezése:         
Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal)

Székhelye:        8394 Alsópáhok, Fő u. 65.

Kirendeltsége:  8392 Zalavár, Dózsa György utca 1.


2. §


A R. 1 §. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A polgármester, a képviselő-testület, és a jegyző által használt hivatalos kör alakú pecsét közepén a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható:
Zalavár Község Polgármestere
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zalavár    
Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője”


3. §


A R. 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Az együttműködési megállapodás alapján Zalavár Község Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez, az Önkormányzat tulajdonában lévő, 8392 Zalavár Dózsa György utca 1. szám alatti épületében külön helységet és internet hozzáférést biztosít térítésmentesen. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megtartott közmeghallgatásokhoz a 8392 Zalavár, Dózsa György u. 61. szám alatti könyvtár épületében található Klubtermet térítésmentesen biztosítja. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvényeinek megtartásához a 8392 Zalavár Petőfi Sándor utca 5. szám alatti Művelődési Házat, valamint a Dózsa György u. 61. szám alatti Klubtermet térítésmentesen biztosítja.  Az Önkormányzat az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége útján biztosítja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéshez, valamint pályázatainak benyújtásához a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és viseli az ezzel járó költségeket. Biztosítja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyveinek elektronikus úton (www.njt.hu) történő felterjesztését a Zala Megyei Kormányhivatalhoz. Biztosítja jegyzőkönyveinek, házipénztárának, bélyegzőjének őrzését. Az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége tartja nyilván a Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatait, látja el iratkezelési feladatait. A jegyző vagy a helyettesítésére jogosult köztisztviselő részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, és jelzi amennyiben törvénysértést észlel.”


4. §


A R. 10. § (5) bekezdés „Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége” szövegrész helyébe „Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége” szövegrész lép.


5. §


A R. 22. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A testületi határozatokról a jegyző sorszám szerinti nyilvántartást vezet.”


6. §


A R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. §-ában meghatározott tartalmi elemeket, valamint azt, amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi rögzítés követelményét előírja. A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző- vagy az ülésen helyette jelen levő, helyettesítésére jogosult köztisztviselő írja alá- valamint a Képviselő-testület ülésén jelen levő és a napirend tárgyalása előtt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztott képviselő.”


7. §


       A R. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A bizottság működésének ügyviteli feladatait az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége látja el.”


8. §


A R. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatal neve: Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal.”


9. §


A R. 39. § (2) bekezdése hatályát veszti.


10. §


A R. 40. § (1) bekezdés „Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége” szövegrész helyébe „Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége” szövegrész lép.


11. §


A R. 41. § (2) bekezdés „Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége” szövegrész helyébe „Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége” szövegrész lép.12. §


A R. 1. melléklet 5. pont „Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft-vel” szövegrész helyébe „ZALAISPA Nonprofit Zrt-vel” szövegrész lép.


13. §


(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Zalavár, 2015. február 16.

Horváth Ildikó                                                                                 Dr. Puskás László

polgármester                                                                                      címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:

Zalavár, 2015. február 16.                                                                                                          Dr. Puskás László

                                                                                                          címzetes főjegyző