Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014 (II.7.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2020. 12. 31

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014 (II.7.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

2019.01.01.

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tv) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a szennyvíz-közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás szabályainak megalkotása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposkeresztúr község közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. § (1)1 Kaposkeresztúr község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a HBP SPED Kft.( Sántos, Magyar u. 4.) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató), jogosult ellátni, Kaposkeresztúr Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2020. december 31-ig. A szerződést a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

(2) A közszolgáltató által a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a KAVIZ Kaposvári Víz – és Csatornamű Kft. által üzemeltetett kaposvári szennyvíztelepre szállítja és helyezi el.

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje

4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Tv. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. Az éves igénybevétel kötelezettsége a közszolgáltatóhoz bejelentett nem használt ingatlanra nem vonatkozik. Az évente 6 hónapnál kevesebbet használt és a közszolgáltatóhoz bejelentett ingatlan tulajdonosa szükség szerint, de legalább minden második évben köteles igénybe venni a közszolgáltatást.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül elvégezni.

5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a Tv-ben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(3) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul tisztítania és fertőtlenítenie kell.

(4) A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződést fel kell mondani, amennyiben a szennyvizet nem a 3. § (2) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le.

(5) A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek.

6. Közszolgáltatási szerződés tartalma

6. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d) a teljesítés helyét,

e) a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának, felmondásának módját.

7. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

7. § (1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban meghatározott módon köteles megoldani.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatónak számla ellenében e rendelet szerinti díjat megfizetni.

8. A közszolgáltatás díja

8. § (1)2 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díja 1990 Ft/m3, amely összeg az áfát nem tartalmazza.

(2) A közszolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év november 15-ig jelezheti a képviselő-testület felé.

9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

9. § A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli.

10. A rendelkezések betartásának ellenőrzése

10. § A nyílt árokba, csapadékelvezető csatornarendszerbe történő illegális bevezetések ellenőrzéséről a képviselő-testület gondoskodik.

11. Hatálybaléptető és záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 23/2004.(XII.29.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 16/2007. (XII.12.),15/2009. (X.27.), 13/2010. (XII.14.), 15/2011. (XII.13.), 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendeletek.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Módosította a 16/2018 (XII.21.) Ör. 2019-01.-01-től

2

Módosította 2019.01.01-től – 16/2018. (XII.21.) Ör.