Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014 (II.7.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2018. 12. 31

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tv) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1.§.

A rendelet célja a szennyvíz-közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás szabályainak megalkotása.

2. A rendelet hatálya

2.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposkeresztúr község közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3.§.


 (1) [1]Kaposkeresztúr község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a  HBP SPEED Kft.( Sántos, Magyar u. 4.) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató), jogosult ellátni, Kaposkeresztúr Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2018. december 31-ig. A szerződést a rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 

 (2) A közszolgáltató által a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a KAVIZ Kaposvári Víz – és Csatornamű Kft. által üzemeltetett kaposvári szennyvíztelepre szállítja és helyezi el.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje


4. §.


(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Tv. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.


 1. Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.


 1. Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. Az éves igénybevétel kötelezettsége a közszolgáltatóhoz bejelentett nem használt ingatlanra nem vonatkozik. Az évente 6 hónapnál kevesebbet használt és a közszolgáltatóhoz bejelentett ingatlan tulajdonosa szükség szerint, de legalább minden második évben köteles igénybe venni a közszolgáltatást.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül elvégezni.
 1. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


 1. §


 1. A közszolgáltató teljes körűen ellátja a Tv-ben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.


 1. Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul tisztítania és fertőtlenítenie kell.


 1. A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződést fel kell mondani, amennyiben a szennyvizet nem a 3. § (2) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le. 


 1. A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek. 1. Közszolgáltatási szerződés tartalma


 1. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

 1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
 2. a szerződés tárgyát,
 3. a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
 4. a teljesítés helyét,
 5. a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,
 6. a felek jogait és kötelezettségeit,
 7. a közszolgáltatási díj megállapításának módját,
 8. a szerződés módosításának, felmondásának módját. 1. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


 1. §


(1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban meghatározott módon köteles megoldani.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.


(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatónak számla ellenében e rendelet szerinti díjat megfizetni.


 1. A közszolgáltatás díja


 1. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díja  1890 Ft/m3, amely összeg az áfát nem tartalmazza.


(2) A közszolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év november 15-ig jelezheti a képviselő-testület felé. 1. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


 1. §


A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli.


 1. A rendelkezések betartásának ellenőrzése


 1. §


A nyílt árokba, csapadékelvezető csatornarendszerbe történő illegális bevezetések ellenőrzéséről a képviselő-testület gondoskodik. 1. Hatálybaléptető és záró rendelkezések


 1. §


 1.  E rendelet  a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 23/2004.(XII.29.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 16/2007. (XII.12.),15/2009. (X.27.), 13/2010. (XII.14.), 15/2011. (XII.13.), 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendeletek.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Budánné Simonfalvi Katalin                                                       Patakiné Kercsó Szilvia         polgármester                                                                                  jegyző


A rendelet 2014. február 7. napján kihirdetésre került.

Kaposkeresztúr, 2014. február 7.

Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző


Egységes szerkezetben a 13/2015. (XII.21.) Ör.-rel.


[1]

Módosította a 13/2015. (XII.21.) Ör.

Mellékletek