Iregszemcse község képviselő testületének 16/2004 (XII.15.) önkormányzati rendelete

a kitüntető cím és kitüntetés alapításáról és adományozásról

Hatályos: 2013. 07. 26

Iregszemcse község képviselő testületének 16/2004 (XII.15.) önkormányzati rendelete

a kitüntető cím és kitüntetés alapításáról és adományozásról

2013.07.26.

Iregszemcse Község Önkormányzati képviselő-testülete az 1990. Évi LXV. Törvény 1. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a község fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez – a következő szabályozás szerinti kitüntető címeket, kitüntetéseket alapítja.

A „Iregszemcse Község Díszpolgára” kitüntető cím

2. § A „Iregszemcse Község Díszpolgára” kitüntető cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) a tevékenységüket települési szinten kiemelkedően művelő személyeknek adományozható, ha származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Iregszemcse községhez, illetve ha tevékenységük a község fejlődésére jelentős hatást gyakorol.”

3. § (1) A díszpolgári cím adományozására bármely állandó iregszemcsei lakóhellyel rendelkező választópolgár, helyi egyesület vagy szervezet javaslatot tehet minden év május 31. napjáig.

(2) A javaslatot írásban kell a község polgármesteréhez eljuttatni.

(3) A javaslatot a képviselő-testület bizottsága elnökeiből, az alpolgármesterből és a polgármesterből álló ad-hoc bizottság véleményezi.

(4) A bizottság a véleményezés során szavaz, majd a többségi támogatást élvező javaslatot a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti.

4. § (1) A díszpolgári cím odaítéléséről a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(2) A díszpolgári címben részesültnek /hozzátartozójának/ a polgármester képviselő-testületi ülésen – ünnepélyes keretek között – a cím adományozásáról szóló okiratot és a költségvetési rendeletben meghatározott összegű, de minimum bruttó százezer forint pénzdíjat ad át.

5. § Naptári évente egy díszpolgári cím adományozható.

6. § A község díszpolgára jogosult a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt venni és neve bekerül Iregszemcse Község Díszkönyvébe.

7. § Az arra érdemtelenné váló személytől a díszpolgári cím a képviselő-testület minősített többségű döntésével visszavonható.

7/A §

(1) A címmel kitüntetett személyt halála esetén – a hozzátartozók egyetértésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti, méltó temetéséről gondoskodik.
(2) Az önkormányzat saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők – közvetlen hozzátartozóval/hozzátartozókkal egyeztetett – ellátásáról a polgármester gondoskodik.
(3) A polgármester a (2) bekezdésben foglalt feladatkörében
- megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket,
- gondoskodik a gyászlobogó községházára történő kihelyezéséről.
(4) Az önkormányzat a saját halottja temetési költségét teljes mértékben, illetve a közvetlen hozzátartozó(k) kérésére részben viseli. A temetés költségének maximális mértékét 300.000.-Ft-ban állapítja meg.

A „Pro Urbe Iregszemcse” kitüntetés

8. § (1) A kitüntetés azon személyeknek, szervezeteknek adományozható akik, illetve amelyek tevékenysége a község gazdasági, társadalmi, kulturális stb. életében, fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.

(2) A kitüntetés személyek esetén poszthumusz is adományozható.

9. § (1) A kitüntetés adományozására bármely iregszemcsei lakóhellyel rendelkező választópolgár, illetve helyi egyesület, szervezet javaslatot tehet minden év május 31. napjáig.

(2) A javaslatot írásban, a község polgármesteréhez kell eljuttatni.

(3) A javaslatot a képviselő-testület bizottsága elnöke, az alpolgármester és a polgármesterből álló ad-hoc bizottság véleményezi.

(4) A bizottság a véleményezés során szavaz, majd többségi támogatást élvező javaslatot a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti.

10. § (1) A kitüntetés adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel határoz.

(2) Egy naptári évben legfeljebb két kitüntetés adományozható.

11. § (1) A polgármester a kitüntetett, hozzátartozója vagy képviselője részére képviselő-testületi ülésen – ünnepélyes keretek között – a kitüntetés adományozását tanúsító emléklapot és a költségvetési rendeletben maghatározott összegű, de minimum bruttó százezer forint pénzdíjat ad át.

(2) A kitüntetések adományozását a polgármesteri hivatal titkársága tartja nyilván.

„Iregszemcse Község Sportjáért” kitüntetés

11/A. § (1) „Iregszemcse Község Sportjáért” kitüntető cím a község sportéletének valamely területén, hosszú távon kifejtett, eredményes munkát végző sportvezetőnek, sportegyesületi tagnak és a sportban kiemelkedőt nyújtónak adományozható.

(2) A kitüntetés adományozására bármely iregszemcsei lakóhellyel rendelkező választópolgár, illetve helyi egyesület, szervezet javaslatot tehet minden év július 31. napjáig.

(3) A javaslatot írásban, a község polgármesteréhez kell benyújtani.

(4) A javaslatot a képviselő-testület bizottsága elnöke, az alpolgármester és a polgármesterből álló ad-hoc bizottság véleményezi.

(5) A bizottság a véleményezés során szavaz, majd a többségi támogatást élvező javaslatot a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti.

(6) A kitüntetés adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel határoz.

(7) A polgármester a kitüntetett részére a képviselő testületi ülésen – ünnepélyes keretek között – a kitüntetés adományozását tanúsító emléklapot és a költségvetési rendeletben meghatározott összegű, de minimum bruttó ötvenezer forint pénzdíjat ad át.

„Pro Cultura Iregszemcse” kitüntető cím

11/B. § (1) A „Pro Cultura Iregszemcse” kitüntető cím adományozható azon személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára aki/amely Iregszemcse község kultúrájáért, kulturális rangjának emeléséért különösen kiemelkedőt cselekedett, alkotott vagy folyamatos tevékenységével emelte a község kulturális színvonalát.

(2) A kitüntetés adományozására bármely iregszemcsei lakóhellyel rendelkező választópolgár, illetve helyi egyesület, szervezet javaslatot tehet minden év július 31. napjáig.

(3) A javaslatot írásban, a község polgármesteréhez kell benyújtani.

(4) A javaslatot a képviselő-testület bizottsága elnöke, az alpolgármester és a polgármesterből álló ad-hoc bizottság véleményezi.

(5) A bizottság a véleményezés során szavaz, majd a többségi támogatást élvező javaslatot a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti.

(6) A kitüntetés adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel határoz.

(7) A polgármester a kitüntetett részére a képviselő testületi ülésen – ünnepélyes keretek között – a kitüntetés adományozását tanúsító emléklapot és a költségvetési rendeletben meghatározott összegű, de minimum bruttó ötvenzezer forint pénzdíjat ad át.

Egyéb rendelkezések

12. § A kitüntető címmel és kitüntetésekkel járó költségeket a hivatal költségvetésében kell tervezni.

13. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.