Iregszemcse Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2020 (IV.20.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, a járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról

Hatályos: 2020. 04. 21- 2021. 02. 07

Iregszemcse Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2020 (IV.20.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, a járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról

2020.04.21.

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Iregszemcse Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvényes módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § Iregszemcse Község Önkormányzat Polgármestere az elrendelt veszélyhelyzetben, a humánjárvány megfékezésére tett intézkedések körében a közösségi együttélés alapvető magatartási szabályainak meghatározása körében egészségügyi maszk, textil maszk – ennek hiányában az annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil (orrot, arcot takaró sál, kendő) – kötelező viselését rendeli el.

2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Iregszemcse Község közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre.

3. § A maszk viselésének kötelezettsége a kereskedelmi, vendéglátó üzlethelyiségbe, gyógyszertárba, drogériába, az önkormányzat által fenntartott oktatási, nevelési, gyermekvédelmi, egészségügyi intézményekbe, hivatalba belépő és ott tartózkodó személyekre a zárt térben történő tartózkodásuk idejére terjed ki.

4. § Iregszemcse Község Önkormányzat Polgármestere ajánlja a kereskedelmi, vendéglátó üzletekben dolgozók vonatkozásában a maszk, vagy azt helyettesítő textil viselését.

1. Közösségi együttélés szabályainak megsértése

5. § (1) A jelen rendelet 3. § bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a közösségi együttélés szabályai megszegésének minősül, amely miatt a hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási szankció kiszabására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárás során figyelmeztetés alkalmazható, illetve 5.000.- Ft-tól 50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, vagy 200.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

6. § A helyszíni bírság kiszabására Iregszemcse Község Önkormányzat Polgármestere és az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője jogosult.

7. § A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon, vagy banki átutalással az Önkormányzat 71800219-11156703. számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.

1. Záró rendelkezések

8. § (1) A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A jelen önkormányzati rendelet a veszélyhelyzet megszűnése kihirdetése napján hatályát veszti.