Iregszemcse község képviselő testületének 8/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2014. 09. 01

Iregszemcse község képviselő testületének 8/2014 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

2014.09.01.

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (l) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Iregszemcse Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).

A talajterhelési díj meghatározásának módja

2. § A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó (Iregszemcse közigazgatási területén egységesen 1) szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 Ft/m3 x 1).

Mentességek

3. § (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki egyedül él, és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi átlagjövedelme, özvegyi, öregségi nyugdíja, rehabilitációs, vagy időkorúak járadéka nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(2) Mentesül egy évig a talajterhelési díjfizetési kötelezettség megfizetése alól, az a kibocsátó, aki a megépült közcsatorna átadását követő egy éven belül ráköt a közcsatornára. Ezen időtartamba a törvényben biztosított 90 napot is be kell számítani.
(3) Nem köteles talajterhelési díjat fizetni az a kibocsátó, akinek az ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre került, de arra rákötni nem tud, mert
a) nem létesült házi bekötőcsonk a gerinccsatorna kiépítésével egyidejűleg.
(5) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt mentességeket a bevallás szabályszerű kitöltésével , a megfelelő igazolások és a jogosultsággal rendelkező tervezői szakvélemény csatolásával lehet érvényesíteni.

Eljárási szabályok

4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az Önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

(2) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie.
(3) A talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége a tényleges kibocsátót terheli abban az esetben is, ha a fogyasztásmérő (vízóra) nem az ő nevén van. Több tényleges kibocsátó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.
(4) A talajterhelési díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig kell megfizetni.
(5) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a vízvezeték-hálózatra történő rácsatlakozás (a fogyasztásmérő üzembe helyezésének) napján keletkezik.
(6) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízvezeték-hálózatról történő vízfogyasztás megszüntetése (a fogyasztásmérő leszerelése) napján, valamint a közcsatorna hálózatra történő rákötés napján.

Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

5. § (1) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság megkeresésére köteles 15 napon belül, díjmentesen nyilvántartása alapján adatot szolgáltatni

a) a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről,
b) az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-ben megjelölt éves
mennyiségéről,
c) az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló, 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet alapján locsolásra felhasznált víz m3-ben megjelölt mennyiségéről ,
d) az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó személyének megállapításához szükséges
adatokról,
e) adott ingatlan esetében a csatornahálózatra való rákötés időpontjáról.

A talajterhelési díj felhasználása

6. §

(1) A talajterhelési díj Iregszemcse Község Önkormányzat bevételét képezi, melyet az önkormányzati adóhatóság "Talajterhelési díj" beszedési számlájára kell megfizetni.
(2) A bevétel a törvény 21/B. § (2) bekezdésében meghatározottakra használható fel.
(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme .

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 200611231 irányelvnek való megfelelést szolgálja.