Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 8/1999 (XI.2.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 1999. 11. 04 - 2014. 09. 16

Zalavár Község Önkormányzata az 1997. évi CXL. törvény A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló rendelet 77. §.-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.


Alapelvek


1. §.


A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzat feladata.

Minden helyi polgár joga, hogy:


a)megismerhesse a kulturális örökség javait,

b)igénybe vegye a közművelődési intézmények szolgáltatásait,

c)műveltségét gyarapítsa, kulturális jogai érvényesítése céljából közösségeket hozzon létre, szervezetet alapítson, működtessen vagy azok munkájában részt vegyen,

d)művelődési céljai megvalósításához közművelődési-közösségi színteret, szervezési, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon,

e)tájékozódjon a kulturális intézmények programjairól és részt vegyen azokban.


2. §.


A művelődési jogok minden helyi polgárt megilletnek.


3. §.


A Zalavár Önkormányzata által fenntartott közművelődési intézmények vallási, világnézeti és politikai irányzattól függetlenül működnek.


4. §.1


Az Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású Művelődési Ház és Könyvtár működtetéséről, szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről.


5. §.


Az Önkormányzat a szervezeti és a szakmai önállóság tiszteletben tartásával támaszkodik az Önkormányzati fenntartású nem közművelődési intézmények, a helyi közösségi szervezetek, az egyének és a közösségek kezdeményezéseire, feladatvállalására, amelyek a falu kulturális életét gazdagítják.


A rendelet célja


6. §.


a)a helyi közművelődés igényei és lehetőségei ismeretében meghatározza Zalavár Község Önkormányzat feladatait és törekvéseit a közművelődési ellátás területén,


b)elősegítse a közművelődési intézmények és tevékenységek feladat- és feltételrendszerének továbbfejlesztését.


A rendelet hatálya


7. §.1


E rendelet hatálya kiterjed:

a)az Önkormányzati fenntartású közösségi színtérként működő Művelődési Házra és Könyvtárra,

b)a községi szervezeteknek, a Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak, a helyi Ifjúsági Egyesületnek, Nőklubnak, Sportklubnak a helyi kulturális életet gazdagító tevékenységeire és szolgáltatásaira, amelyek ellátása Zalavár Község Önkormányzata e szervezetekkel együttműködési – közművelődési – megállapodást köt,

c)a közművelődési tevékenységek résztvevőire.


A közművelődési célok és feladatok


8. §.


Zalavár Község Önkormányzata a következő közművelődési célok megvalósítását támogatja, illetve biztosítja:


a)az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, közvetítése,

b)a környezeti, szellemi, művészeti értékek feltárása, megismertetése, gondozása,

c)a kisebbségi kultúrák értékeinek megismertetése, közvetítése,

d)a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

e)a művelődő közösségek (ismeretszerző és társas közösségek, valamint amatőr alkotó közösségek) tevékenységének támogatása,

f)iskolarendszeren kívüli képzések, tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek,

g)az ünnepek kultúrájának gondozása,

h)a szabadidő kulturális célú eltöltése.


9. §.


A 8. §.-ban megfogalmazott közművelődési célok megvalósulása érdekében különösen a következő konkrét közművelődési tevékenységek, feladatok ellátását biztosítja, illetve támogatja:


a)klubok, szakkörök, társas körök működése,

b)amatőr művészeti közösségek és alkotók tevékenysége,

c)művészeti és ismeretterjesztő kiállítások, alkalmak,

d)gyermek- és felnőtt műsoros rendezvények,

e)egyéb ifjúsági és gyermekprogramok,

f)az iskolai oktatást segítő alkalmak, felnőttképzések, tanfolyamok, népfőiskolák,

g)ismertterjesztő előadások, előadássorozatok,

h)a mindennapok ügyeiben és a közéletben való eligazodást segítő információs szolgáltatások, tanácsadások,

i)szórakoztató alkalmak, ünnepélyek.


10. §.


Zalavár Község Önkormányzata kiemelt közművelődési rendezvényként tartja nyilván a következő rendezvényeket:


-március 15.,

-augusztus 20. méltó megünneplése.


A közművelődési intézményrendszer


11. §.1


a)A közművelődési szolgáltatás működési feltételeinek biztosítása kötelező önkormányzati feladat, amelynek ellátására az Önkormányzat Művelődési Házat és Könyvtárt tart fenn.


12. §.1


A Művelődési Ház és Könyvtár működésének alapvető feltételei:


a)A Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket az önkormányzat biztosítja.Művelődési intézmények, szabadidős létesítmények baleset megelőzésére vonatkozó szabályok


12/A. §2


(1) Az önkormányzat által fenntartott, bárki által hozzáférhető játszótéren lévő eszközökre a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat által fenntartott, bárki által hozzáférhető sportpályán a futball- és kézilabdakapukat az alábbiak szerint kell rögzíteni:

A futballkapuk esetében a kapuoszlopokat legalább 0,8 – 0,9 m mélységben függőlegesen, betonba ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni.

A kézilabda- és mobilkapuk esetében gurítható ellensúly, kapurögzítő tárcsa és talajhüvely útján történő rögzítés szükséges.

(3) A játszótéri eszközök, illetve a sportpályán lévő eszközök biztonsági követelményeknek való megfelelését folyamatosan ellenőrizni kell.

(4) A biztonsági követelményeknek nem megfelelő eszközöket el kell zárni, vagy veszélyre figyelmezető táblát kell elhelyezni.


13. §.1


A Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásai részben díjmentese, részben díjkötelesek.

A díjmentes, illetve díjköteles szolgáltatások körét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az egyes szolgáltatások díjában az intézmények és az igénybevevők, megrendelők a közöttük létrejövő szerződésben állapodnak meg a szolgáltatás jellegére tekintettel. A díj a szolgáltatás, a feladatellátás önköltségénél kevesebb nem lehet, kivéve: ifjúsági és gyermekrendezvények.


A közművelődés finanszírozása


14. §.1


A közművelődési feladatellátás finanszírozása:


a)Az Önkormányzat ez e rendeletben megfogalmazott közművelődési feladatait költségvetésből finanszírozza.


b)Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a Művelődési Ház és Könyvtár fenntartásának költségeit, a szakmai és kisegítő munkakörök bérköltségeit, a technikai-műszaki feltételeket.


c)A klubok, szakkörök, közösségi szervezetek számára az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a támogatás mértékét.


d)Az 1997. évi CXL. tv.-ben meghatározott állami alapok (telematikai, információs alap, közművelődési infrastruktúra ejlesztési alap) lehetőségeinek kihasználhatósága érdekében az Önkormányzat költségvetésében évente meghatározott célösszeget rendel a pályázati önrész biztosításához.


15. §.


Záró rendelkezések


(1)Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Zalavár, 1999. november 2.


Berkenyés István sk.                                                                                              Hervai Edit sk.

polgármester                                                                                                 jegyző


A rendelet kihirdetve:


Zalavár, 1999. november 4.


Hervai Edit sk.

jegyző1. sz. melléklet


A közművelődési intézmények

díjmentes szolgáltatásai


 • Művészeti és ismeretterjesztő kiállítások
 • Intézményi ajándékműsorok, művészeti csoportok egyes bemutatói
 • Ünnepélyek
 • Szakköri, társasköri és klubfoglalkozások, belső képzéseik
 • Ismertterjesztő előadások, előadássorozatok
 • Intézményi ünnepek, ünnepségek szervezése
 • Gyermek- és ifjúsági programok (pl.: vetélkedő, játszóház)
 • Könyvek kölcsönzése
 • Mozi előadásDíjköteles szolgáltatásai • Komoly- és könnyűzenei koncertek
 • Táncos, zenés szórakozási alkalmak
 • Hobbi jellegű kiállítások (pl.: díszmadár)
 • Műsoros rendezvények
 • Képzések, továbbképzések, tanfolyamok
 • Termek, terek bérbeadása


1 Módosította 18/2005. (XI.01), hatályos 2005.11.01.

2 Módosította 16/2014. (IX.16.), hatályos 2014.09.17.