Iregszemcse község képviselő testületének 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 27

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) és 111.§. (3) bekezdésében, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. §. (1) bekezdés, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §. (1), 43/A. §. (2), 51. §. (1), 75. §. (4) a) bekezdések rendelkezéseire - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.  1. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS


A rendelet célja


1.§


A rendelet célja Iregszemcse Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


A rendelet hatálya


2.§


  1. Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szerve költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
  2. A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervre terjed ki.


  1. FEJEZET


KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


3.§


A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetését

                                   426.117 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

                                   426.117 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.


4.§


(1) Az Önkormányzat és intézményének 2015. évi költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonkénti és jogcímenkénti bontásban e rendelet 3.1 és 3.2. mellékletei tartalmazzák.


(2) Az Önkormányzat 2015. évi          

     a) helyi adó bevételének összege: 36.000 E Ft,

     b) a normatív hozzájárulások, támogatások összege 214.685 E Ft,


(3) Az Önkormányzat és intézményének 2015. évi

a) működési célú bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 2.1 sz. melléklet tartalmazza

b) felhalmozási (beruházási) célú bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 2.2. sz. melléklet tartalmazza.


5.§


(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv:

a) Iregszemcse Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó szerv)


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait az Önkormányzat látja el.


(3) Az Önkormányzat és az által irányított (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv 2015. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 4. számú melléklet tartalmazza.


6.§


 A 3. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege  0 E Ft, melyből

a) a működési hiány  0 E Ft

b) a felhalmozási hiány  0 E Ft.   


  1. FEJEZET


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7.§


(1) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló tv. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 %-os mértékig a polgármesterre, ezt meghaladóan 2%-os mértékig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre többletkiadással nem járhat.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(5)  Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet módosítási javaslattal.


8.§


(1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 800 E Ft-ot biztosít.

(2) A civil és egyéb szervezetek 2015. január 31-ig nyújthattak be támogatás iránti kérelmet az önkormányzat felé.

(3)A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület 2015. február 28-ig hozza meg döntését.

(4) Az önkormányzat által támogatott szervezetek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatást követő év január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.

(5) Amennyiben a támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.


9.§


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


10.§


(1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.

(2)  Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(3)  Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(4)  A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi, az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot.

(5)  Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(7)  A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(8) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.


  1. FEJEZET


Vegyes rendelkezés


11.§


A Képviselő-testület 1/2004. (II.27.) önkormányzati rendeletében a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. alapján megállapított illetménykiegészítést változatlanul a köztisztviselő alapilletményének 10%-ban állapítja meg.

12.§


 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2.1. és 2.2 mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.


13.§


Az élelmezési nyersanyagnormákat és az étkezésért fizetendő térítési díjakat 2015. évre az alábbiak szerint határozza meg:NyersanyagnormaÖssz.normaTéítési díj (nettó)
ReggeliTízóraiEbédUzsonnaVacsora
Óvoda
  67 Ft  183 Ft     54 Ft
        304 Ft              304 Ft+ áfa
Napközi
  57 Ft  245 Ft
     57 Ft
        359 Ft              359 Ft+ áfa
Menza

  245 Ft

        245 Ft              245 Ft+ áfa
Kollégista   85 Ft  57 Ft  245 Ft     57 Ft  141 Ft        585 Ft              585 Ft+ áfa
Bejárós   85 Ft  57 Ft  245 Ft     57 Ft
        444 Ft              444 Ft+ áfa
Felnőtt ebéd

  264 Ft

        264 Ft              460 Ft+ áfa
Felnőtt reggeli   99 Ft          99 Ft              172 Ft+ áfa
Felnőtt tízórai
  66 Ft


          66 Ft              115 Ft+ áfa
Felnőtt uzsonna


     66 Ft
          66 Ft              115 Ft+ áfa
Felnőtt vacsora  165 Ft        165 Ft              287 Ft+ áfa


14.§


Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díját 2015. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

            komfort nélküli lakás                                          90,-Ft/m2/hó                         

félkomfortos lakás esetén                                110,-Ft/m2/hó

komfortos                                                       130,-Ft/m2/hó

            összkomfortos lakás esetén                             160,-Ft/m2/hó


15. §


A köztisztviselők 2015. évben cafetéria juttatásban részesülnek a köztisztviselők juttatásairól szóló közszolgálati szabályzat alapján.


16. §


A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása céljából 50.000,-Ft szociális keretet biztosít.

17.§


A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
                        Süvegjártó Csaba                                                       Fata Istvánné

                        polgármester                                                               jegyző