Iregszemcse Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2020 (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2020. 08. 28

Iregszemcse Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2020 (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

2020.08.28.

Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Iregszemcse Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település külterületén élő lakosság esélyegyenlőségének növelése, Iregszemcse Község közigazgatási területén élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a település szolgáltatási funkcióinak bővítése, községfejlesztés, valamint egy jobb életminőség elérésében való közreműködés, a településen lakó családok életfeltételeinek javítása, a helyi civilszervezetek működésének támogatása, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása céljából tanyagondnoki szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) működtet.

(2) A Szolgálat ellátásának személyi és tárgyi feltételeit Iregszemcse Község Önkormányzata biztosítja.

2. § A rendelet hatálya Iregszemcse közigazgatási területén tartózkodó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 3. § (1) – (3) bekezdésében felsorolt személyekre, valamint Csehi, Okrád, Hékút puszta lakosaira terjed ki.

3. § (1) A Szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés (étel lakásra szállításával),

b) házi segítségnyújtásban (bevásárlás, fűtés, szakrendelésre szállítás, orvos lakásra való hívása, gyógyszer kiváltás, hivatalos ügyek intézése) való közreműködés,

c) közreműködés a közösségi szociális információk szolgáltatásában,

d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése (a háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás),

e) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása (óvodába, iskolába, kulturális és sport rendezvényre),

f) családsegítésben való közreműködés (családgondozó ellátotthoz való szállítása és/vagy az ellátottnak, illetve családjának az Ellátási Intézménybe történő szállítása)

(2) A Szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjába foglaltakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A Szolgálat keretében ellátandó, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

b) személyszállítási feladatok,

c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(4) A Szolgálatnak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az, az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(5) A Szolgálat által ellátandó feladatokat részletesen a tanyagondnoki szolgálat szakmai programja, valamint a tanyagondnok munkaköri leírása tartalmazza.

4. § (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a tanyagondnoknál vagy a polgármesternél kell bejelenteni személyesen, telefonon, vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás igényeinek elbírálásról a polgármester dönt.

(4) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

(5) A tanyagondnoki szolgáltatás megszűnik:

a) kérelmező halálával,

b) kérelmező lemondásával,

c) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.

5. § (1) Az Önkormányzat a működési engedély alapján működtetett Szolgálat feladatainak ellátására egy fő főállású tanyagondnokot foglalkoztat, heti 40 órás közalkalmazotti jogviszony keretében.

(2) A tanyagondnok felett az alapvető munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

6. § (1) A Szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a Szolgálat rendelkezésére álló gépjárművel látja el, melynek érvényes műszaki vizsgával, kötelező felelősség- és CASCO biztosítással kell rendelkezni. A gépjármű üzemképes állapotáért a tanyagondnok a felelős.

(2) A tanyagondnok a munkaköri leírásban foglaltak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően látja el a tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatokat.

(3) A tanyagondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell, a helyettesítő személyről a polgármester gondoskodik.

(4) A tanyagondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő év szeptember 30. napjáig köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(5) A tanyagondnok részére a polgármester igazolványt állít ki, annak érdekében, hogy a feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazását igazolni tudja.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tanyagondnoki szolgálatról szóló 2/2003. (II.27.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.