Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi köztisztviselői illetményalapról és az illetménykiegészítésről

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 12. 31

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében valamint  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Batéi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal)  foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2020. évben 46.380 Ft.

2.§

(1) A  Hivatalban  foglalkoztatott köztisztviselőket  2020. évben  illetménykiegészítés  illeti meg, melynek mértéke: .


a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő  alapilletményének 20%-a, 

b) az érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %‐a.

3. §

(1)Ez a rendelet a kihirdetését  követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

 (2) Ez a rendelet  2020. december 31. napján hatályát veszti.


Budánné Simonfalvi Katalin                                               Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                         jegyző

A rendelet kihírdetve: Kaposkeresztúr , 2019 november 27.


Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző