Iregszemcse község képviselő testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról

Hatályos: 2015. 03. 01

Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet célja, hogy az önkormányzat anyagi forrása függvényében szociális biztonságot nyújtson, illetve segítsen annak megőrzésében.

2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat területén élő

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak jogszerűen Iregszemcse község közigazgatási területén tartózkodó állampolgáraira is.

Eljárási rendelkezések


3. §


(1) E rendeletet az Szt-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

(2) A támogatásra irányuló kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz írásban lehet előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. §-ban szereplő adatokat.

a) A kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élők jövedelméről szóló igazolást, a polgármesteri hivatal által készített formanyomtatvány szerinti jövedelemnyilatkozatot.

b) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a Szt. 10. §. (2)-(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A rendelet alkalmazása során jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, házastárs, szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, kereső tevékenység, aktív korú, egyedülálló meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(4) Az Szt. és végrehajtási rendelkezéseiben a képviselő-testület számára megállapított hatásköröket és feladatokat a jegyző gyakorolja.

(5) A megállapított pénzbeli ellátásokat a jogosult részére átutalással az alábbiak szerint kell folyósítani:

a) A rendszeres ellátást utólag, minden hónap 5. napjáig, ha munkaszüneti nap, az azt megelőző munkanapon.

b) Az egyéb támogatásokat a határozatban megjelölt időpontban.

(6) Az ellátások rendeltetésszerű felhasználását a megállapításra jogosultak ellenőrzik.

(7) A települési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(8) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.

II. Fejezet


Települési támogatás


4. §


A képviselő-testület az Szt. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként az e rendeletben meghatározott feltételek alapján havi rendszerességgel az Szt. 45. §. (1) bekezdés a) – b) pontjában meghatározott kiadások viseléséhez települési támogatást nyújt.

5. §(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás feltételeire a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2015. február 28-án hatályos Szt. 38-39. §-ai vonatkoznak azzal, hogy:

a) települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

b) a rendszeresen adott támogatás legalább 2.000.-Ft, legfeljebb azonban 5.000.-Ft.

(2) A települési támogatásra jogosult személy részére az ellátás megállapítására való jogosultságának egyéb feltétele, hogy lakókörnyezete rendezett legyen.

(3) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat

a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,

b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,

c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá

d) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról a köztisztaságról szóló 1/2003.(I.5.) számú önkormányzati rendelet 6. §. (10)-(11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően gondoskodik.

(4) A jegyző az ellátás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 10 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.

(5) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző ötnapos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.

(6) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak ellátás nem állapítható meg, illetve az ellátást meg kell szüntetni, ha a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget.

6. §


(1) Ápoláshoz kapcsolódó települési támogatás állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén a 200%-át nem haladja meg és kérelméhez mellékeli az ápolt tartós betegségéről szóló háziorvosi igazolást.

(2) Az ápolási díj havi összege 20.000.-Ft/hó. A támogatás tovább folyósításának feltételeit évente felül kell vizsgálni.

(3) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre.

(4) A házi segítségnyújtást végző Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését esetenként ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzi.

Rendkívüli települési támogatás


7.  §


(1) A hatáskörrel rendelkező a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartós létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt.

(2) Létfenntartást veszélyeztető körülmények:

a) a kérelmező havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át és ezt saját névre kiállított igazolással, recepttel igazolja,

b) a kérelmező nyugdíjazása igazoltan 30 napnál régebb óta folyamatban van, és ellátásban nem részesül,

c) a kérelmező napi megélhetési gondokkal (élelmiszerhiány) küzd.

(3) Alkalmanként keletkező nem várt többletkiadásnak minősül:

a) betegséghez,

b) halálesethez,

c) elemi kár (különösen a jégeső, a belvíz, a fagy, az aszály, a hó-, a jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű tűz) elhárításához,

d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,

e) iskoláztatáshoz,

f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,

      g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,

h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez

kapcsolódó kiadás.

(4) Támogatásban – a (7) bekezdésben szabályozott, halálesethez kapcsolódóan kért támogatás kivételével – az a rászoruló részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

(5) Készpénzben nyújtott támogatás a szociálisan rászorult részére egy naptári évben négy alkalommal adható. Az első és második alkalommal családonként legfeljebb 4.000.-Ft összegű, a harmadik és a negyedik alkalommal családonként legfeljebb 3.000.-Ft állapítható meg.

(6) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, egyedi mérlegelés alapján, évi egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható támogatás. Rendkívüli méltánylást érdemlő esetnek a (2) és (3) bekezdésben szabályozott körülmények, valamint gyógyászati segédeszköz beszerzése minősülnek. A gyógyászati segédeszköz beszerzésének szükségességét zárójelentéssel, vagy orvosi igazolással kell igazolni. Egyedi mérlegelés alapján a támogatás mértéke a rendkívüli támogatás maximum összegének kétszeresét nem haladhatja meg.

(7) A halálesethez kapcsolódóan kért támogatásban az részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(8) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 15%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. A helyben szokásos temetés legolcsóbb költsége 90.000.-Ft.

(9) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás felmerülését igazoló iratokat.

III. Fejezet


Záró rendelkezések


8. §


(1) E rendelet 2015. március hó 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az 5/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) Kihirdetéséről - kifüggesztés útján - a jegyző gondoskodik.
Iregszemcse, 2015. február 12.

          Süvegjártó Csaba                                                                   Fata Istvánné

  polgármester                                                                            jegyző   


Mellékletek