Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IX.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 18 - 2015. 09. 19


Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a önkormányzat 2015. év költségvetéséről szóló   1/2015. ( II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör:) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  


„3. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének  kiadási főösszegét  88.226 e Ft-ban, bevételi főösszegét 88.226 e Ft-ban állapítja meg.


 1. Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

       a) tárgyévi költségvetési bevételét:                     88.226  ezer Ft-ban

     aa) működési költségvetési bevételét:                   54.313 ezer Ft-ban

                    -ebből működésre támogatási kérelem:    1180, ezer Ft

     ab) felhalmozási költségvetési bevételét:               33.913 ezer Ft-ban.


      b) tárgyévi költségvetési kiadását:           88.226  ezer Ft-ban, ezen belül

      ba) működési költségvetési kiadását        54.313   ezer Ft-ban, ezen belül

        


 • személyi jellegű kiadások                                                         24.494   ezer Ft-ban
 • munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  4.001    ezer Ft-ban
 • dologi jellegű kiadások                                                              10.970  ezer Ft-ban
 • ellátottak pénzbeli jutatásai                                                         10.989   ezer Ft-ban
 • egyéb működési célú kiadások                                                    2.669   ezer Ft-ban
 • működési célú általános tartalék                                                     300     ezer Ft-ban
 • ÁHT belüli megelőlegezések                                                          890    ezer Ft-ban


     bb) felhalmozási költségvetési kiadását:    33.913    ezer Ft-ban, ezen belül

-  beruházások előirányzata                                   12.561                          ezer Ft-ban

    - felújítások  előirányzata                                      10.832                         ezer Ft-ban

     - egyéb felhalmozási kiadás                                     520                         ezer Ft-ban

    - fejlesztési célú céltartalék                                                                              0


c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát   3539      ezer Ft-ban, ezen belül

    ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány   3.415         ezer Ft-ban

    cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm.                    124    ezer Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                            10.000  ezer Ft-ban, ezen belül

   da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele    0       ezer Ft-ban

   db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele  0 ezer Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                 11.410   ezer Ft-ban,ezen belül

    ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása              890 ezer Ft-ban

    eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását  10.520       ezer Ft-ban  


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                             - 1.179      e Ft-ban

állapítja meg.


2. §.


Az Ör. 5. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(4)A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására – amennyiben az (1)-(3) bekezdésben szereplő bevételek  nem teljesülnek,  a nem kötelező feladatok zárolását és a dologi kiadásoknál takarékoskodást rendeli el 1.180 e Ft összegben a 6. mellékletben foglaltak szerint 2015.10.30-ig.


3. §.

 1.  Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba,  a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


 1. Az Ör. 2,3, 4,5, 6, 7,  8, 9, 18. mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.
Budánné Simonfalvi Katalin                                                     Patakiné Kercsó Szilvia                                

polgármester                                                                                jegyző   


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 17.


                           Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző