Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2015. 11. 16

  Kaposkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  az Szt. 10. § (1) bekezdésében a 6. §-9. §. tekintetében,  az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában a 6§.  (1) bekezdés tekintetében, az Szt. 32. § (3) bekezdésében a 8. §. -9. §. tekintetében,  az Szt. 45. § (1) és (3) bekezdésében a 13. §-26. § tekintetében, az Szt. 48. § (4) bekezdésében a 27. §. tekintetében,  az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontjában a 13. §-26. §.  tekintetében, az Szt. 134/E. §  kapott felhatalmazás alapján a 29.§.  tekintetében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli elő:  

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, alapelvei

1. §

(1)  A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen az Sztv. által előírt szabályozási kötelezettségének, és a szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét.


(2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával kötelesek elősegíteni helyzetük javítását.


(3)  A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat valamint annak szervei, továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi és civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.


2. A rendelet hatálya

2. §

 1. A rendelet hatálya Kaposkeresztúr község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, az Sztv. 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.


 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a közösen fenntartott intézményeknél a gesztor önkormányzat rendelete tartalmazza az igénybevétel és a fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályokat. Családsegítés vonatkozásába gesztor önkormányzat Taszár. A étkezés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában gesztor önkormányzat Kercseliget. 


3. Értelmező rendelkezések

3. §

(1) Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.   


(2)  A rendelet alkalmazásában:


1.  Elemi kár: árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, belvíz


2. Különös méltánylást érdemlő helyzet: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény /haláleset, természeti katasztrófa, elemi kár, amely  a család összjövedelem és mobilizálható vagyontárgyát is meghaladja.


3. Mobilizálható vagyontárgy: A lakhatás feltételeihez szükséges vagyontárgyakon felüli ingatlan és ingó vagyontárgy.


4. Rendkívüli élethelyzet különösen: gyógyíthatatlan betegség, váratlan haláleset, család bármely tagjának munkaviszonyának váratlan elvesztése,  


5. Vagyontalan: nincs mobilizálható vagyontárgya.II. Fejezet


A szociális gondoskodás rendszere

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések

4. §

(1) Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében - ha a rendelet eltérően nem szabályozza  -  a képviselő-testület és  átruházott hatáskörben   a polgármester jár el.

(2)A képviselő-testület dönt az e rendeletben megállapított jogtalanul felvett ellátás visszafizetéséről, részletfizetésről, elengedésről,  a települési krízis támogatásról,  állami támogatásként adott szociális célú tűzifa települési kiegészítő támogatásról, időskorúak települési támogatás összegéről, települési ösztöndíj pályázati támogatásról, települési beiskolázási támogatásról, települési ápolási díjról.


(3) A polgármester átruházott hatáskörben dönt e rendeletben megállapított települési rendkívüli támogatásról, települési temetési támogatásról,   települési beiskolázási támogatásról, települési szabadulási támogatásról, települési mikuláscsomagi támogatásról, települési lakásfenntartási támogatásról, települési rendkívüli rendszeres támogatásról,  köztemetés elrendeléséről, köztemetés költségeinek részletfizetési kötelezettségéről.


5. §

(1)Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával;

b) személyes gondoskodást biztosító ellátások  társulásban történő megszervezésével biztosítja.


(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselő-testülete az Sztv-ben, illetve  e rendeletében meghatározott feltételek szerint  megállapított ellátásokat nyújtja.


(3)Az önkormányzat pénzbeli, vagy természetbeni szociális ellátásként:

 1. rendkívüli és rendszeres települési támogatást állapíthat meg,
 2. köztemetést biztosít.


6. §.


(1)  Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, az ellátás iránti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Baté, Fő u. 7.  (továbbiakban: Hivatal)  lehet előterjeszteni az e célra rendszeresített a rendelet 1. függelékében meghatározott formanyomtatványokon.


(2) A  Hivatal szociális igazgatással foglalkozó köztisztviselői valamint a 3. § szerint eljáró szervek az eljárás során kötelesek a kérelmezők részére a szükséges tájékoztatást megadni, jogaikra és kötelezettségeikre a figyelmet felhívni, különös tekintettel az Sztv. 9. és 17. §-ában foglaltakra.


(3) Az önkormányzati hatósági ügyekben az önkormányzat közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló rendeletében foglaltak az irányadóak.7. §


(1)  A kérelmező a vagyoni és jövedelmi viszonyait az Sztv. 10. §. (2)-(5) bekezdésében foglaltak alapján igazolja.


(2)  A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: 

a)munkáltató által kiadott keresetigazolás,

b) rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény

c)nyugdíjszerű ellátásoknál és a gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások kifizetéséről  szóló igazolószelvény( pl. nyugdíjszelvény), vagy az ezt tartalmazó előző havi bankszámlakivonat,

d) egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, szerződés,

e)a vállalkozó esetében a NAV által kiadott igazolás az előző gazdasági év SZJA alapjáról.
(3)  Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a  Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek és a kérelmező nyilatkozik arról, hogy azok tekintetében változás nem történt.


 (4) E rendeletben meghatározott támogatási kérelmekhez, ahol a rendelet jövedelmek igazolását írja elő szükséges a  pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm.r. ) 1. mellékletében található Vagyonnyilatkozat és a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemigazolásokat kell csatolni.


(5) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző  három  hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és a helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.


(6) E rendeletben megállapított támogatások megállapításához a kérelmezőnek kell csatolni a rendelet függelékében szereplő kérelem nyomtatványt és a támogatáshoz előírt jövedelemnyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot és a szükséges igazolásokat.


8. §


(1) A rendszeres pénzbeli települési ellátásokat utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani a megadott számlaszámra, számlaszám hiányában házipénztárból folyósítható.

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani. 

(3) A természetbeni települési támogatásokat biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat tartalmazza.


(4)Amennyiben a kérelmező életkörülményei azt igazolják, a megállapított  természetbeni támogatást az Esély Alapszolgáltatási Központ Taszár családgondozója, Kercseligeti Integrált Központ házigondozója közreműködésével kerül kiosztásra, pl. élelmiszerre, ruhára. Ebben az esetben a támogatás felhasználásáról a családgondozó köteles számlával elszámolni az önkormányzat felé a határozatban megállapított természetbeni ellátás megvásárlásáról és a jogosult részére történő átadásáról.9. §

(1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elvégzéséről - a személyes gondoskodást nyújtó ellátások kivételével - az önkormányzat a  Hivatal  útján gondoskodik.


(2) Környezettanulmány készítése lakásfenntartási támogatás elbírálása esetén  kötelező, továbbá azon esetben, ha az önkormányzatnak hivatalos tudomása van a kérelmező kérelmében foglaltaktól eltérő életkörülményeiről.


(3) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 1 éven  belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás.


(4) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, az Sztv. 10. §. (7) bekezdés szerint az állami adóhatóságtól kérni  kell az 1 főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személy személyi jövedelemadó alapjának közlését.

5. A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése

10. §

(1) Az Sztv. 17. § /5/ bekezdése alapján foglaltak szerint a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátások  jogosulatlanul igénybevételének és  annak kamatainak megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna és a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.


(2) Kérelemre a visszafizetési kötelezettségre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.


(3) A jogtalanul felvett ellátás visszafizetéséről, részletfizetésről, elengedésről a képviselő-testület dönt.

III. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni szociális települési támogatások 

11. §

(1) E rendelet alapján a jogosult részére eseti vagy rendszeres pénzbeli,  természetbeni települési támogatást és köztemetést lehet megállapítani.


(2) Az eseti települési pénzbeli és természetbeni támogatás adható:

a) települési rendkívüli támogatásként

b) települési temetési támogatásként

c) települési krízis támogatásként

d) települési beiskolázási támogatásként

e) települési szabadulási támogatás

f) települési időskorúak támogatása,

g) „Mikulásnapon” adott mikuláscsomag települési  támogatásként,

h) állami támogatásként adott  szociális célú tűzifa települési kiegészítő támogatásra

i) állami támogatásként adott nyári gyermekétkeztetés települési kiegészítő támogatásra.


(3)A rendszeres települési támogatás adható:

 1. települési lakásfenntartási támogatásként
 2. települési rendkívüli támogatásként
 3. települési ápolási támogatásként,
 4. települési ösztöndíj pályázati támogatásként.


(4) Természetben nyújtott szociális ellátások közül köztemetés biztosítható.


12. §.


(1) Az önkormányzat e rendeletében megállapított települési támogatások természetbeni megállapításnak akkor van helye, ha  a kérelem arra irányul, vagy az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli támogatás felhasználása nem rendeltetésnek megfelelően történik.


(2) A rendszeres lakásfenntartási támogatás természetben nyújtott formája elsősorban a közüzemi díjnak a közvetlenül a szolgáltató részére történő utalásával történhet.


(3)A települési támogatások  természetben nyújtott formája lehet köztemetés esetén az eltemettető cégnek történő átutalás, egyéb esetben élelmiszercsomag, Erzsébet-utalvány, tüzelőanyag biztosítása, vagy a támogatás meghatározott célra történő utalása, ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díjat is, tankönyvvásárlás,  a közüzemi számlák kifizetését.IV. Fejezet

Eseti települési támogatások


6. Települési rendkívüli támogatás


13. §.

(1)Az önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, vagy időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére eseti települési rendkívüli támogatást nyújthat.


(2) A települési rendkívüli támogatás kérelemre az e rendeletben meghatározott egyéb települési támogatásokon kívül adható alkalmanként  évente legfeljebb 2 alkalommal.

     

(3) A települési rendkívüli támogatás az Sztv. 45. §. (4) bekezdésén kívül még az alábbi célokra állapítható meg:

 1. ellátatlan munkanélküliek segélyezésére,
 2. élelmiszer, ruha, gyógyszer, tüzelő vásárlásra,
 3. gyermekétkeztetési térítési díjhátralék kifizetésére.


(4) Települési rendkívüli támogatásra való jogosultság feltétele, hogy:

 1. a kérelmező családjában az egy főre jutó havi  jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át ne haladja meg vagy,
 2. egyedülálló, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét és 
 3.  vagyontalan.


(5) A települési rendkívüli támogatás összege 1.000 Ft-tól 10.000,-Ft-ig terjedhet. 


(6) A települési rendkívüli támogatás  megállapítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.


(7) A települési rendkívüli támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is adható.


(8) A polgármester különös méltánylást igénylő helyzetben az évente két alkalommal adható rendkívüli támogatásnál több alkalommal is adhat támogatást, amennyiben ez a kérelmező és családjában létfenntartása miatt elkerülhetetlen.


(9) A települési rendkívüli támogatás a (2) és (8) bekezdésen kívül hivatalból is megállapítható, különösen nevelési-oktatási intézmények,  gyámhatóság, családvédelemmel foglalkozó intézmények, család, vagy gyermekek érdekét védő társadalmi szervezetek kezdeményezésére.


7. Települési temetési támogatás

14. §.

(1) Települési temetési támogatás adható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját , illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és a temetés költségeit a nevére szóló számlával igazolja.


(2)  Az (1) bekezdésben alapján nem állapítható meg annak a települési temetési támogatás, aki a hadigondozásról szóló  törvény alapján  temetési hozzájárulásban részesül.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított  települési temetési támogatás összege 15.000,-Ft. 


(4) A támogatási iránti kérelmet legkésőbb a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő.


(5) A kérelemhez az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát, továbbá a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát kell csatolni.


(6)A temetés költségeit igazoló számla utólag a kifizetést követő 10 napon belül is benyújtható, amennyiben a kérelmező ezt jelzi  a kérelemben és vállalja az utólagos elszámolási kötelezettséget, amit a határozatban neki elő kell írni. Amennyiben e kötelezettségét a támogatásban részesülő nem teljesíti, vele szemben úgy kell eljárni, mint aki az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette volna igénybe a támogatást.


(7)A megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét és az arról szóló határozat számát a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.


(8) Az (1) bekezdésben megállapított települési temetési támogatás arra jogosultnak jövedelmi vizsgálata nélkül kérelemre állapítható meg.


(9) A települési temetési segélyt átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg.8. Települési krízis támogatás


15.  §.


 (1) Települési krízis önkormányzati támogatásban részesíthető az, akinek családjában elemi kár, családi tragédia /hirtelen haláleset/ történt. A települési krízis  önkormányzati támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj ötszöröséig terjedhet és háztartásonként adható kivételes méltányosságból.


(2) Támogatásra jogosult, akinek a családjában  az 1 főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg, egyedülállónál és gyermekét egyedül nevelő szülőnél a nyugdíjminimumot 250%-át nem haladja meg.


(3) A támogatás háztartásonként egy évente maximum egyszer adható.


(4) A támogatáshoz csatolni kell a krízis helyzet igazolását szolgáló bizonyítékokat (pl: szakértői vélemény, háziorvosi igazolás, halotti anyakönyvi kivonat)


(5) A települési krízis önkormányzati támogatás megállapítása a képviselő-testülete hatásköre.


9. Időskorúak települési  támogatása 

16. §.


(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete  a szociális ellátásra biztosított keretösszeg év végi maradványa terhére az arra jogosult időskorú személyeknek  hivatalból települési időskorú támogatást nyújthat.


(2)Időskorú támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a.) Kaposkeresztúron bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él és

b) 70. életévét a tárgyévben betölti.

(3) A támogatás természetben kerül kifizetésre, amelynek pontos összegéről a képviselő-testület októberben dönt.


10.  Települési beiskolázási  támogatás

17. §.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves szociális segélykeret összegének figyelembevételével beiskolázási támogatást állapíthat meg a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az  általános iskolás, közép és felsőfokú intézmények nappali iskolarendszerű  oktatásában részesülő tanulók részére. 


(2) A települési beiskolázási támogatás megállapítására a jövedelemviszonyok vizsgálata nélkül az (1) bekezdésben foglalt jogosultaknak  hivatalból állapítható meg.


(3) A beiskolázási támogatás maximum összege 5.000,-Ft.


(4)Az   általános iskolásoknak, középiskolásoknak és felsőfokú intézményekben tanulók után járó támogatások  pontos összegéről a képviselő-testület minden év július 31-ig határozatban dönt. 


(5) A beiskolázási támogatást évente csak egyszer tanévkezdéskor lehet megállapítani. A támogatások kifizetésére augusztus 1. – szeptember 30-a között kerül sor.


(6) A beiskolázási támogatás  kifizetésének feltétele a közép és felsőfokú közoktatási intézmény által kiállított a gyermek iskolalátogatási bizonyítványának bemutatása.11. Települési szabadulási támogatás


18. §.

(1) A szabadságvesztés büntetésből szabadult személy, aki a szabaduláskor kézhez kapott összegből maga, illetve családja létfenntartását első munkabér, vagy más címen juttatott ellátásnak kézhezvételéig nem tudja biztosítani szabadulási segélyben részesíthető.


(2) A települési szabadulási támogatás megállapítása átruházott hatáskörben a polgármester hatásköre.


(3) A települési szabadulási támogatás iránti kérelemhez a szabadságvesztésből szabadulás időpontját hatósági irattal igazolni kell.


(4) A települési szabadulási támogatás iránti kérelem a szabadulástól számított 60 napon belül adható be.


(5) Települési szabadulási támogatás kétévente maximum egyszer állapítható meg.


(6) A települési szabadulási támogatás összege: 3000,-Ft.


12. Települési mikuláscsomagi támogatása

19. §.

(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete hivatalból a Kaposkeresztúron állandó lakcímmel rendelkező általános iskolás korú gyermekek részére a települési „Mikulásnap” rendezvényen 1.000,-Ft/fő értékű települési mikuláscsomagot biztosít természetben, elsősorban élelmiszer csomag formájában.


(2) A jogosult gyermekek szülői a támogatás átvételét aláírásukkal igazolják.


(3) A jogosultak részére a támogatást hivatalból a polgármester állapítja meg, a támogatások kiosztását a képviselő-testülete szervezi meg.


13. Állami támogatásként adott  szociális célú tűzifa települési kiegészítő támogatása


20.§.

A képviselő-testület az állam által biztosított szociális tűzifa támogatást minden évben a szociális tűzifáról szóló központi rendeletben előírt önerővel kiegészíti, és az önkormányzat külön rendelete alapján biztosítja az arra jogosultak részére a szociális tűzifa támogatáshoz való hozzájutást, és a szociális tűzifa házhozszállítását a költségvetésében biztosított szociális kerete terhére.


V. Fejezet

Települési rendszeres támogatások


14. Települési lakásfenntartási támogatás


21. §.

(1) Települési lakásfenntartási támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez egy évre állapítható meg.

(2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(4) A települési támogatás havi összege:

a) ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150%-át

nem haladja meg: 4000 Ft/hó,

b) ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, de nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250%-át: 2500 Ft/hó.

(5) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell biztosítani az alábbi szempontok és sorrend alapján:

a) közüzemi vízdíjra a közszolgáltatónak történő utalással,

b) előrefizetős villanyóra esetén a szolgáltatónak történő utalással

c) gáz- és villanyköltségek esetén a közszolgáltatónak történő utalással

d) szemétszállítási díj esetén a közszolgáltatónak történő utalással.

(6) Pénzbeli támogatásra csak abban az esetben van lehetőség, ha nem rendelkezik a kérelmező és a vele egy háztartásban élők egyike sem az adott ingatlanra vonatkozó havi közüzemi számlával. 

(7) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani. 

(8) A lakásfenntartási támogatást átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg a Hivatal közreműködésével.

(9) Kérelemhez csatolni kell a jövedelem és vagyonnyilatkozaton kívül legalább egy havi közüzemi díjakról szóló számla (víz, villany, gáz, szemétdíj) másolatát, ami nem lehet három hónapnál régebbi.22. §.

(1)A települési lakásfenntartási támogatásra jogosultság további feltétele, hogy a  kérelmező (továbbiakban:  jogosult)      lakókörnyezete rendezettségére előírt kötelezettségét biztosítsa.


(2)A jogosult az (1) bekezdésben a lakókörnyezete rendezettségére előírt kötelezettségei,  hogy az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat:   


 1. tartsa tisztán,
 2. az épület állaga ne veszélyeztesse az emberi életet, vagy testi épséget,
 3. a lakóház környezetében hulladékot ne halmozzon fel,
 4. a házhoz tartozó udvart és kertet gyomtalanítsa, végezze el a rendszeres kaszálást, közérdekű védekezési kötelezettségének tegyen eleget, parlagfű irtása,
 5. egészségügyi kártevők elszaporodását meggátolja,
 6. kerítésen kívül határos területen, járdán hulladékot ne  tároljon,
 7. az épület, és ingatlan előtti járda hó és jégmentesítési, gyommentesítési, portalanítási kötelezettségét teljesítse.


 (3)A polgármester a 22. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítésére 7 napos határidő  kitűzésével szólítja fel a jogosultat az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok megszüntetésére, figyelmeztetve, hogy a meghatározott kötelezettség nem teljesülése a támogatási kérelem elutasítását vagy a folyósított támogatás azonnali megszüntetését vonja maga után és  a jogosultat két hónapig kizárja magát újabb lakásfenntartási kérelem benyújtásának lehetőségétől.


(4) A lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra az Sztv. 38.§-a alapján, a jogosultsága fennállásáig.


15. Települési rendkívüli rendszeres támogatás


23. §.

(1) E rendelet 13. §-ában (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően megállapítható települési rendkívüli rendszeres támogatásként maximum 3 hónapon keresztüli folyósítással  természetben vagy pénzbeli ellátásként. 


(2) A rendszeres támogatásra különösen azon kérelmezőknek állapítható meg, akik nem részesülnek rendszeres pénzellátásban.


(3)Azon személy, aki legalább 3 hónapig havi rendszerességgel rendkívüli támogatást kapott, az abban a költségvetési évben már nem jogosult az éves két alkalommal adható rendkívüli eseti települési támogatásra, kivéve a 13. §. (8) bekezdésben felsoroltak.


(4)A rendszeres települési  rendkívüli rendszeres támogatást átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg, aki dönt a támogatás természetbeni vagy pénzbeli folyósítás formájáról.


(5) A támogatás havi összege maximum 5000,- Ft-ig terjedhet.16. Települési ápolási támogatás

24. §

(1)A  képviselő-testület települési ápolási támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak (Ptk. 8:1 §. (1) bekezdés 2. pont), aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150%-át és keresőtevékenységet nem végez.


(2) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandóan ápolást, gondozást igényel.


(3) A települési  ápolási támogatás megállapítása iránti kérelmet a Korm.r.  4.számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a Korm. r.  25.§-ában meghatározott igazolásokat és szakvéleményt.


(4)A települési ápolási támogatás havi összege az Szt. 44. §. (1) bekezdésben megállapított ápolási díj összegének a 80%-a. A támogatás egy évre állapítható meg.


(5)E rendelet alapján adható ápolási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.


(6) Ápolási támogatás megállapításánál az Sztv. 42. §.  (1)-(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, továbbá  a megállapítás további feltétele, hogy az ápolt az ápolóval egy ingatlanban lakjon életvitelszerűen.


25. §.

(1) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre.


(2)A házi segítségnyújtást végző Kercseligeti Integrált Szociális Központ az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését  legalább  6 havi  rendszerességgel ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzik.


17. Települési ösztöndíj pályázati támogatás


26 .§.


(1) A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében a Bursa Hungarica pályázati kiírásoknak megfelelően minden évben pályázatot hirdet a kaposkeresztúri közép -  és felsőoktatási tanulmányokat folytató tanulók részére.


(2) A beérkezett pályázatokat a Bursa Hungarica által meghirdetett pályázati feltételek alapján a képviselő-testület elbírálja és  támogatja a kérelmezőket a szociális rászorultságtól függetlenül.


(3) A támogatás mértékét és összege maximum 5000,-Ft/hó lehet, amelynek pontos mértékéről a képviselő-testület dönt a pályázatok és a költségvetés függvényében.  


(4) A támogatás megállapításáról  a képviselő-testület dönt.


(5) A támogatás elbírálásához a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat által kért dokumentumokat kell csatolni,  jövedelemigazolást és  iskolalátogatási bizonyítványt.


(6) Az ösztöndíjpályázat elutasítására csak a pályázati kiírásban szereplő kizáró feltételek alapján kerülhet sor.

VI. Fejezet

Köztemetés

27. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester átruházott hatáskörben a településen elhunyt személy közköltségen történő eltemetéséről a tudomásszerzést követő 21 napon belül  gondoskodik, ha

 1. nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 2. az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 1. Ha az elhunyt személynek olyan ingó vagy ingatlan vagyona maradt, melyből a temetés költsége visszaigényelhető, a temetés költségét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni, vagy az eltemettetésére kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.


 1. Ha az eltemettetésre jogosult nyilatkozatában vállalja a megtérítést,  akkor 10 havi részletfizetést engedélyezhet a visszafizetésre.VII. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

28.  §.

(1) Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) Taszár és Környéke Szociális Társulás által, családsegítést biztosít.

b) Kercseliget és Környéke Szociális Társulás által étkeztetést, házi segítségnyújtást , idősek nappali ellátását, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít.


(2)Az ellátások igénybevételét és a térítési díjakat a gesztor önkormányzat rendeletet tartalmazza.


VIII. Fejezet

 Átmeneti és záró rendelkezések

29 §

(1) E rendelet 2015. március 1-jétől lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, kivéve a lakásfenntartási támogatások vonatkozásában, ahol  a rendelet hatálybalépése előtt megállapított lakásfenntartási támogatás lejártát követően beadott e rendelet szerinti új kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.


(2) E rendeletben 2015. március 1-jétől a korábbi rendeletben megállapított méltányossági ápolási díjat felül kell vizsgálni és  lejártáig továbbfolyósítani települési ápolási díjként. 


(3)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszi Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a  szociális  ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013 (XII.21) önkormányzati rendelete.Budánné Simonfalvi Katalin                                                         Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                                   jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Kaposkeresztúr, 2015.  február 27.


                                                Patakiné Kercsó Szilvia

                                                                 jegyző