Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 10 - 2021. 02. 11

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.r. 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása,  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §. a) és b)pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 2010. évi I. törvény 19. §. (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §.

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. §.  §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3)  Nem tartható családi esemény az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27.  §. (2) bekezdésben meghatározott időpontokban, kivéve a közeli halállal fenyegető állapotot.  


  1. §.


Az Ör. 4. §. (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(3)A szolgáltatási díjat legkésőbb a családi eseményt megelőző 5 munkanappal a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Baté, Fő u. 7. – továbbiakban: Hivatal -   költségvetési számlájára, vagy házipénztárába kell befizetni.”

„(4)Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott díj befizetését az engedély-kérelem benyújtásával egyidejűleg a  befizetett díjat igazoló bizonylat bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.”
3. §.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. február 1-jét követően tett szándékbejelentések esetén kell alkalmazni.Budánné Simonfalvi Katalin                                      Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                     jegyzőA rendelet kihirdetve: 2021. február 9.


Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző