Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 02 - 2021. 03. 03

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről  szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.  §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§.


Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. §. (1) (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét   127.958.047 Ft-ban, bevételi főösszegét   127.958.047 Ft-ban állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét:                                               127.958.047 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét                                          52.893.553 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                    75.064.494 Ft-ban


b) tárgyévi költségvetési kiadását:                                                127.958.047 Ft-ban

ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását                                           49.582.507 Ft-ban

ezen belül

-személyi jellegű kiadások                                                     14.780.038 Ft-ban

-munkaadókat terhelő járulékok                                              2.090.977 Ft-ban

-dologi jellegű kiadások                                                         12.621.335 Ft-ban

-ellátottak pénzbeli jutatásai                                                  12.111.560 Ft-ban

-egyéb működési célú kiadások                                               6.116.885 Ft-ban

-működési célú általános tartalék                                                514.827 Ft-ban

-ÁH-on belüli megelőlegezések vissza                                    1.346.885 Ft-ban


bb) felhalmozási költségvetési kiadását:                                    78.375.540 Ft-ban

ezen belül

-beruházások előirányzata                                                         6.514.203 Ft-ban

-felújítások előirányzata                                                          71.861.337 Ft-ban

-egyéb felhalmozási kiadás                                                                      0 Ft-ban

-fejlesztési célú céltartalék                                                                      0 Ft-ban


c) előző év felhasználható tervezett maradványát                           45.600.445 Ft-ban

ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványt            4.428.451 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványt     41.171.994 Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                                                      0 Ft-ban

ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele                 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele            0 Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                                       0 Ft-ban

ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                        0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                    0 Ft-ban


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                                          0 Ft-ban
állapítja meg.2. §.


Az Ör. 7. §. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 514.827 Ft összegben állapítja meg.


3.§.


  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  1.  Az Ör. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18 mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.Budánné Simonfalvi Katalin                                                          Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                                                 jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2021.március 1.


                                                                                                        Patakiné Kercsó Szilvia

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek