Iregszemcse község képviselő testületének 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Iregszemcse község képviselő testületének 6/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2021.01.01.

Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában a (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

I.Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint kell eljárni.

2. § Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén, e rendeletével a következő helyi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója és

b) iparűzési adó.

3. § Az önkormányzat illetékességi területén az adókötelezettség e rendelet alapján a következőkre terjed ki:

a) A Htv. 24. §-ban meghatározott kommunális adókötelezettségre,

b) A Htv. 35. §. (1) bekezdésében meghatározott iparűzési tevékenységre.

Az adó megfizetése

4. § E rendeletben meghatározott adók esetében az adózók a fizetési kötelezettségüket az alábbiak szerint teljesíthetik

a) postai befizetési utalványon

b) átutalással,

c) csoportos beszedési megbízás alapján,

II.Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

Adókötelezettség

5. § Az adókötelezettséget és az adótárgyak körét a Htv. 24-25. §-a szabályozza.

Az adó mértéke

6. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 8.000.-Ft/év.

6/A §

(1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a Csehi, Okrád, Hékut pusztákon és Szőlőhegyen lévő építmény.
(2) Mentes a kommunális adó 50 %-a
alól az Ireg pusztán, a külső Katona utcában lévő építmény.

III.Fejezet

Helyi iparűzési adó

Az adó alapja és mértéke

7. § (1) Az iparűzési adó évi mértéke – állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén – a Htv. 39. §, valamint a 39/A. §-39/B. § szerint számított adóalap 2,0 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke összege naptári naponként 2500.-Ft.

(3) Az a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az adó alanya 50 % iparűzési adó adókedvezményben részesül.

8. § (1) Az adózó az általa fizetett éves helyi iparűzési adó legfeljebb 5 %-áról rendelkezhet.

(2) Azon adózó rendelkezhet az (1) bekezdés szerinti mértékről, aki azzal az önkormányzat által – jogszabályi vagy testületi döntés alapján – anyagis és/vagy erkölcsileg támogatott egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, ifjúsági vagy sportfeladat ellátását, vagy az ezt végző non-profit szervezetet támogatja. A támogatott non-profit szervezetnek iregszemcsei székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie.

(3) A támogatandó feladatot, szervezetet (feladatokat, szervezeteket) és a támogatás összegét az adóbevalláson fel kell tüntetni.

(4) A rendelkezéssel kapcsolatos nyilatkozat a bevallás benyújtása után nem pótolható, nem módosítható és nem vonható vissza.

(5) Az adóhatóság az adózó rendelkezése szerinti összeget a megjelölt szervezethez az adóévet követő év október 31. napjáig eljuttatja.

(6) Az adóhatóság az (5) bekezdésben írtak szerint akkor teljesít, ha az adózó az iparűzési adó-fizetési kötelezettségének az e rendeletben foglaltak szerint eleget tett.

(7) Amennyiben az adózó rendelkező nyilatkozatot tartalmazó adóbevallása, annak önellenőrzése vagy ellenőrzése az adóalap adójára kevesebbet állapít meg a bevallott összegnél és ennek következtében a támogatás megjelölt összege is csökken, akkor az adózó a bejelentett és számított támogatási összeg különbözetét - amennyiben az legalább száz forint és az adóhatóság az (5) bekezdés szerint a kedvezményezett javára már teljesített – az adóhatóság határozata alapján köteles megfizetni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az Art. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2015. október hó 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvben foglaltaknak.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról szóló 7/1991. (XII.23.) önkormányzati rendelet és a helyi iparűzési adóról szóló 13/1999. (XII.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.