Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

A települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2016. 06. 29Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya


1. §


E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Kaposkeresztúr község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját.


2. §


A rendelet hatálya kiterjed Kaposkeresztúr község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára vagy használójára (továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó) melynek tevékenysége során települési hulladék képződik és a közterületek és ingatlanok tisztántartására.


3. §


A rendelet hatálya nem terjed ki a  radioaktív hulladékokra, és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására.

         

2. Fogalmi meghatározások


4. §


(1) E rendelet alkalmazásában:


  1. alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történő ürítése, melyet valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.


  1. Közterület:  az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott részes (épületárkád alatti járda, alul-és felüljáró).


  1. Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd  burkolatú, az ingatlan telekhatára és az úttest széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti 1 méter széles területsáv tekintendő ilyen területnek.


  1. Járdához tartozó terület: A járda területén kívül a szilárd útburkolattal ellátott területrész és a járdaszegély közötti változó szélességű és minőségű (pl. még üres, füves  vagy virágos) sáv, kivéve a közút tartozékát képező, az úttest melletti padkát és útárkot.


  1. Úttest: járművek közlekedésére szolgáló útterület, függetlenül annak szélességétől és az útburkolat minőségétől.


  1. Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó-és síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése.


  1. Lakatlan ingatlan: az olyan ingatlan, ahol lakóhelyet nem létesítettek, szálláshely üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki.


  1. Zöldhulladék:  háztartásokban és a közterületen keletkezett avar és kerti hulladékok, falevelek, ágak.


  1. Hulladékgyűjtő pont: A Kaposkeresztúr Rákópuszta külterületen a betonút végén lévő régi gépműhely előtti betonos terület, közterület.
 (2) Egyéb alapfogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.§-a az irányadó.


II. fejezet


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma


5. §

(1) Kaposkeresztúr Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.


(2) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó részletes feltételeket az önkormányzat és a szolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben rögzíti, amely rendelet 1. sz. függeléke.


(3) A közszolgáltatás igénybe vétele a Kaposkeresztúr község közigazgatási területén lévő ingatlanhasználó részére egész évben kötelező.


(4) Az ingatlanhasználó biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére.


(5)  Az ingatlanhasználó köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni.


(6)       A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.


 (7)       Lomtalanítás során, közterületen csak a nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető el, illetve adható át a közszolgáltatónak.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje


6. §

(1) Kaposkeresztúr község közigazgatási területén az 4. § (1) bekezdésében meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Kaposvár, Cseri u. 16. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal történő közszolgáltatási szerződés alapján 2014. december 31-ig.


(2) A közszolgáltatási szerződés lejárta után az önkormányzat a Ht. előírásainak megfelelő közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést köt a Ht.-ben szabályozott módon és tartalommal.


(3) A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az ingatlanhasználótól a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerinti napon hetente egyszer a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben köteles gondoskodni.  A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a helyben szokásos módon köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni.


(4) A települési hulladékot csak a közszolgáltatási szerződésben meghatározott méretű gyűjtőedényben lehet, kizárólag a szállítás napján az ingatlan bejárata előtti közterületre, vagy a hulladékgyűjtő pontra kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.


(5) A közszolgáltató által biztosított és az ingatlanhasználó által választható gyűjtőedény 120 és 60 literes és a közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő zsák.


5. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei


7. §


(1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni.


(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési célból a meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre , külterületen – Rákópusztán - e rendelet 4. §. (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott hulladékgyűjtő pontra helyezi  el a gyűjtőedényt a hulladékszállítás időpontjában.(3)  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni.


(4) Az ingatlanhasználó - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(5) Az ingatlanhasználótól a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgálta­tási díjat  utólag, illetve e rendelet szerinti szerződésben meghatározott időpontban - számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni.


(6) A fizetésre kötelezett a közszolgáltató által megküldött számla alapján megállapított határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámítani.


(7) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik.


(8) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a háztartási  hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.


(9)A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót  terhelő díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.


(10) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó  a közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult.


(11) Az ingatlanhasználó  télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.


8. §


(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik.


(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége.


(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani.


(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített  műanyag zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelentést az ingatlanhasználó nem tette meg.

           

(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a)  nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,

b) ha az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható,

c) a gyűjtőedény közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni.9. §


(1) A háztartásokban keletkező, feleslegessé vált  lom elszállításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.


(2) A lom  hulladékot az ingatlanhasználó  legfeljebb a szállítást megelőző nap 18 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.


(3)       A gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem jogosultak igénybe venni.


10. §.


A közszolgáltató gondoskodik a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedények mellé kihelyezett karácsonyfák/fenyőfák külön díj felszámítása nélküli elszállításáról.6. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások


11. §


(1) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó  kötelezettsége.


(2)       Közterületen, bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése - a szállítás napját kivéve -vagy tárolása kizárólag közterület-foglalási engedély alapján történhet.


(3) Az ingatlanhasználó  köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.


(4) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.


(5) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve saját maga választja meg, hogy hány liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt kíván a hulladék gyűjtésére és átadására használni a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő edények közül.


(6) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedénybe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos.


(7) A közszolgáltató az ingatlanhasználó  által választott szállítási térfogatnak megfelelő azonosító matricát biztosít a szolgáltatást igénybe vevőnek, amelyet az ingatlanhasználó  a hulladékgyűjtő edényre jól látható módon felragaszt.


(8) Amennyiben a matrica elveszik, vagy olvashatatlanná válik, azt a közszolgáltató ügyfélszolgálata a díjfizető személyes kérelmére pótolja. A közszolgáltató csak az érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényben, vagy a közszolgáltató által meghatározott műanyag zsákban köteles elszállítani.


7. Szelektív hulladékgyűjtés

12. §


(1)A településen szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas hulladékgyűjtő edényzetek -  papír, üveg és műanyag  –  az Önkormányzat székhely épületével szemben, a bolt előtti kerülnek elhelyezésre.

                   

(2) Az ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy:

a) a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse,

b) a településen az (1) bekezdésben meghatározott helyeken elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetekben a külön gyűjtendő üveg, papír és műanyag hull-adékát elhelyezze,

c) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a gyűjtésre jogosultnak átadja,

d) a maradék (elkülönítetten gyűjtött és személyes hulladéktól mentes) települési hulladékot az elszállításig gyűjtse, tárolja,

e) a települési hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a települési hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.


(3) A közszolgáltató a  településen az (1) bekezdésben meghatározott helyeken elhelyezett szelektív hulladék gyűjtő edényzeteket köteles havonta egyszer kiüríteni.


8. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai

13. §


(1) A közszolgáltatás díját annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki e rendelet 2. § szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles.


(2)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47/A. §-a és 91. §-a szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg. 


(3) Kérelemre mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól:

a) amennyiben az ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve,

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási kötelezettségének,

c) amennyiben ingatlana folyamatosan használaton kívül van (lakatlan) a bejelentést követő hónaptól.


(4) A (2) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak igazolására  az önkormányzat igazolása szükséges.


(5) A (3) bekezdés szerinti kérelmet a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Baté, Fő u. 7. szám alatt ügyfélfogadási időben, vagy  a közszolgáltató székhelyén lehet beadni..


14. §.


(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap  időtartamra az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítást igényli, ez irányú változtatási igényét a közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 20. napjáig írásban kell közölnie.


(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartalmát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít és számláz, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.  9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


 15. §

(1) A gazdálkodó szervezet és ingatlanhasználója  a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás részére a természetes személyazonosító adatait és a lakcím adatait megadja.


(2) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a Ht. 38.§ (3) bekezdése alapján jogosult.


(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő a Ht. 38.§ (3) bekezdésében meghatározott személyes adaton felül egyéb információt is kérhet, amelynek megadására a közszolgáltatást igénybe vevő nem kötelezhető. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.


(4) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.


(5) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közszolgáltatási díjhátralékok behajtására használhatja fel.


(6) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.


III. fejezet


A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékokról


10. A  helyi hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladékokkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások


16.§


(1) A hulladékgazdálkodás költségeit az eredeti hulladéktermelő, illetve a hulladék adott vagy korábbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesítésére jogszabály (részben vagy egészben) a hulladékot eredményező termék gyártóját, forgalmazóját is kötelezheti. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlanhasználó a Ht.-ben megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.


(2) Akinek tevékenysége során hulladék képződik, a hulladék kezeléséről a hulladékbirtokosra vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.


(3) Hulladékot csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet tárolhat.


(4) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

a) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.


(5) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa, külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.


(6) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításához a hulladékszállítási tevékenységre feljogosított gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.


(7) A feljogosított hulladékkezelő igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlanhasználó az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.


(8) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.


(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat köteles fizetni a lerakóhely üzemeltetője részére.


17.§


 (1) Ha az ingatlanhasználó vagy a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés, a szolgáltatás és a díjfizetés feltételeiben történő megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt rendelkezésre bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.


(2) Az ingatlanhasználó és a gazdálkodó szervezet 24 órán belül köteles gondoskodni a biológiailag lebomló, erőteljes bűzös szagot árasztó hulladék keletkezése, illetve a gyűjtőedény telítődése esetén az elszállíttatásról.


18.§


 (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállítása esetén a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.


(2) E fejezetben szabályozott egyéb települési hulladék elszállítása esetében a szállítás időpontjára, gyűjtőedény közterületre történő elhelyezésére és kihelyezésére, a gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra e rendelet rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.


IV. fejezet


Közterületek rendje


11. Ingatlan tulajdonos, használó kötelezettségei


19. §.


(1) Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni . Ezen belül:

a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részeinek tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről a tulajdonosnak,

b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar-és rágcsálómentesítéséről pedig a használónak kell gondoskodnia:


(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott személy köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területen) az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz tisztántartásáról, portalanításáról, gyommentesítéséről

b)  a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai  tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról ,

c)  telekingatlanáról a gyalogjárda vagy az úttest terében benyúló fölé nyúló ágak és bokrok, egyéb növényzet nyeréséről, vágásáról,

d) ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, rendszeres gondozásáról, kaszálásáról

e) a  járdán a felburjánzott zöld növényzet (gaz) - a burkolat rongálása nélküli -  irtásáról

f)  hó- és síkosság-mentesítésről

g) közterületen lévő árok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról,

h) járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban – és tisztántartásáról.
12. A kereskedelmi, a vendéglátóipari,   a szolgáltató egységek

 és elárusítóhelyek üzemtetőinek kötelezettsége


20 §.

(1) A szórakoztató, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét ( 2 m széles sávot figyelembe véve)  a nyitva tartás ideje alatt –ettől eltérő megállapodás kivételével- a használó köteles:

a) tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani. 

b) télen síkosság-mentesítést, hó-eltakarítást reggel 7 óráig elvégezni,

c) gyommentesítésről, kaszálásról gondoskodni.


 (2) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intézmények bejárata mellett az épület (ingatlan) tulajdonosa(i), kezelő(i), használó(i) kötelesek a község más közterületén is rendszeresített közterületi hulladékgyűjtő edényzethez hasonló, megfelelő, az utcaképet és a járdán közlekedés feltételeit nem rontó hulladékgyűjtőt (csikktartó) elhelyezni és azoknak az ingatlanhoz tartozó szemétszállításra rendszeresített edényzetbe való ürítéséről rendszeresen naponta gondoskodni.


(3) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – közt területi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.


21. §.(1)Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni.


(2)Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő rendezvények ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előírni és a végrehajtást ellenőrizni.


(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára)történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani, keletkező hulladékot elszállítani.


13. Építkezési, bontási, felújítási munkálatokat végzők kötelezettségei


22. §.


(1) Építésnél, bontásnál vagy felújításnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az építési, bontási anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés indokolatlanul ne keletkezzen.


(2) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni tilos. Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt törmeléklerakó helyre kell szállítani, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül.


(3) Az építést, felújítást végző tulajdonos, kivitelező az építési területen és közvetlen környékén (az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos közlekedés lehetőségét  köteles biztosítani.


(4) Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtető esetén a tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli


(5) Közterületen építési , bontási anyagot a közterület tulajdonosának hozzájárulásával, az abban meghatározott  területen, a hozzájárulásban megjelölt módon és időtartalmig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.


(6) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb. ) felbontása csak a közút kezelőjének a hozzájárulásával lehetséges..


(7) A közterületre kihordott szemet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.

14. Hó-, és síkosság-mentesítés

23.§.


(1) A síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) csúszásmentessé kell tenni, és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az időjárástól függően napközben is meg kell ismételni. A járda felszórására bomló szerves, vagy burkolatra káros anyag nem alkalmazható.


(2) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka és a víznyelő szabadon hagyásával kell elhelyezni. A 8 m-nél keskenyebb közút esetén a járdaszélen kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedés számára megfelelő szabad terület és az olvadék elvezetése biztosított maradjon.


(3) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni:

a) útkereszteződésben,

b) úttorkolatban (8) m-en belül

c) kijelölt gyalogátkelő helyen,

d) kapubejáró elé annak teljes szélességébe

e)tömegközlekedési jármű megállójában, ott az úttest és a járda közé.


15. Önkormányzat kötelessége

24. §


Az önkormányzat gondoskodik a tulajdonában lévő:

a) utak (helyi közutak) tisztántartásáról

b) közterületek tisztántartásáról,

c) középületek tisztításáról ,

d) zöldterületek, parkok, játszóterek fenntartásáról, gondozásáról.


V. fejezet


Közterületek tisztántartása


16. Közterületek tisztántartása


25.§.


(1) A  község köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési környezetet szennyezné, fertőzné.


(2) A közforgalom céljára szolgáló területek (megállók,  parkok, játszóterek stb.) berendezéseit, növényzetét, közforgalmú területek burkolatát, forgalomszabályozó berendezéseket, jelzéseket, táblákat, lánckorlátokat megrongálni tilos.


(3) Közterületet nem rendeltetésszerűen használni csak a közterület tulajdonosának    hozzájárulásával lehet ( pl. árusítás, építési törmelék tárolása, gépjármű tárolása)


26 §.


(1) Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos.


(2) A község rendezési tervében kijelölt zöldterületein, játszótéren gépjárművel ráhajtani,  parkolni tilos.


(3) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos.


(4) Ha bármilyen jármű üzemelése során a közterület szennyeződik – sárfelhordás- , vagy a szennyeződés egyéb módon, (pl. kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a jármű üzemben tartója, üzemeltetője köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról gondoskodni.


(5) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hirtelen fellépő hibák elhárítását célzó javítást.


(6) Lakóházhoz tartozó udvarban az (5) bekezdésben foglalt munkálatokat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön, a környezetet ne szennyezze


27§.


(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni.


(2) Tilos építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni.


(3) Tilos az élőfákat, közhasználatú épületeket bármilyen felirattal megrongálni.


(4) Az épületeken, egyéb létesítményekben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.17. Közterületek tisztántartására, a hó eltakarításra és síkosság-mentesítésre

vonatkozó rendelkezések ellenőrzése

28. §


(1) A közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik a jegyző és a környezetvédelmi hatóság – szükség esetén képviselő-testület -  bevonásával ellenőrizni.


(2)  E rendeletben meghatározott közszolgáltatói tevékenységek ellenőrzése a hatályos jogszabályokba foglalt szervek és személyek feladata, az önkormányzat közszolgáltatásra kötött szerződésének ellenőrzése a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint történik.


VI. fejezet


Zöldhulladék ártalmatlanítása


18. Zöldhulladék


29.§


(1) A zöldhulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.


(2) A zöldhulladék hasznosítható másodsorban a  kerti hulladék elszállítására  szervezett és meghirdetésre kerülő éves lomtalanítási akció keretében is.


(3) A zöldhulladéknál  harmadsorban kerülhet sor  az égetésre.


30.§(1) A zöldhulladékok   égetése szélmentes időszakban az alábbi szabályok  betartásával  történhet:

a) telken belül úgy, hogy az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzást kárt ne okozzon,

b) szomszéd területétől legalább 2 méteres távolságra,

c) környezetére tűz és vagy robbanásveszélyt ne jelentsen,

d)a zöldhulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, gumit valamint vegyszereket.


(2) Megfelelően előkészített, száraz zöldhulladékot lehet égetni az alábbiak szerint:

a) az égetést csak cselekvőképes személy végezheti

b)  hétfő, szerda, pénteki napokon ,

c) égetést úgy kell abbahagyni vagy befejezni, hogy az esti sötétedésig elegendő idő álljon rendelkezésre a tűz biztonságos eloltásához  

d) tűzet felügyelet nélkül nem lehet otthagyni, a parázs eloltásáról az égetés végeztével intézkedni kell.


(3) A vonalas létesítmény – közút, vasút, töltés, árok, bevágás mentés- a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül bármely növényzet égetési tilos.


(4) A közút lakott területen kívüli szakasza mellett  a közút tengelyétől számított száz méteren belül tilos tarlót, avart, szemetet vagy más anyagot égetni.


(5) A (4) bekezdésben foglalt távolságon kívül égetni a rendeletben meghatározott szabályok szerint lehet, úgy , hogy a közúton a láthatóságot nem csökkenti. 


(6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


                                      VII. fejezet

                           Záró rendelkezések


31. §

(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.


(2)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének  8/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelete A település tisztaságáról és a települési hulladékokkal kapcsolatos feladatokról és az ezt módosító 14/2009. (X.27), 12/2010. (XII.14.), 3/2012. (II.10.) 14/2011. (XII.13.) önkormányzati rendeletek.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Budánné Simonfalvi Katalin                                                   Patakiné Kercsó Szilvia       

 polgármester                                                                            jegyző                     Záradék:


Kihirdetve: Kaposkeresztúr, 2013. december  21.Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző