Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2018. 02. 02 - 2021. 03. 17

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 45. § (1) és (7) bekezdéseiben, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet területi hatálya Zalavár község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

(3)[1] A Szociális és Ügyrendi Bizottság és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése elleni jogorvoslat vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §

Eljárási rendelkezések

(1) E rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat.

(2) A szociális ellátás iránti kérelmeket az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségén (továbbiakban: Zalavári Kirendeltség) lehet benyújtani. A jogorvoslat iránti kérelmet az első fokon eljáró szervnél kell benyújtani.

(3) A szociális ellátásra való jogosultság megalapozott elbírálása érdekében a kérelmező és a vele egy háztartásban élő, a kérelem benyújtásával egy időben köteles jövedelmi viszonyairól, vagyonáról nyilatkozni, azokat hitelt érdemlő módon igazolni.

(4) A Zalavári Kirendeltség a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát ellenőrizni jogosult, szükség esetén környezettanulmányt végezhet. Ellenőrzése során megkeresheti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatóságát. Valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell követelni.

(5) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak. Ettől akkor lehet eltekinteni, ha a kérelmezővel, azonos lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyilatkozik arról, hogy életvitelszerűen nem a bejelentett lakó, illetve tartózkodási helyén él.

(6) A szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a szociális ellátást megállapító szervet.

(7) A pénzbeli ellátások kifizetése a Zalavári Kirendeltség házipénztárán keresztül vagy lakossági folyószámlára történő átutalással történik.


II. Fejezet

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

3. §

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás

(1) A Képviselő-testület a szociálisan rászoruló háztartások részére az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást biztosíthat. A lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások: az áram-, a gáz-, a víz és csatornaszolgáltatás, a szemétszállítás díja.

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a szolgáltatóval szerződésben áll, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át, és vagyonnal a háztartás egyik tagja sem rendelkezik.

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását, a kérelem benyújtását megelőző havi lakhatási kiadásainak igazolását (közüzemi számla), valamint a háztartás tagjainak vagyonnyilatkozatát. 

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatás ugyanazon lakásra, csak egy jogosultnak állapítható meg. Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(5) A jogosultságot a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától egy évre lehet megállapítani. A támogatás havi összege 3.000 Ft, melyet havonta, utólag, minden hónap 5. napjáig a kérelmező által megjelölt módon kell kifizetni.

(6) A támogatásra való jogosultságot, ha jogosult lakcíme a folyósítás időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

(7) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ügyében, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.

(8)[2] Különös méltánylást érdemlő esetben a (2) pontban meghatározott értékhatárokként 130 % és 210 % alkalmazhatóak.

4. §

Gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás

(1) A Képviselő-testület gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatást állapíthat meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 1. a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg,
 2. 3 hónapot meghaladó, rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.

(2) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos által kiállított igazolást, valamint a gyógyszertár által kiállított költség igazolást, a 3 hónapot meghaladó rendszeres gyógyszer illetve gyógyászati segédeszköz szükségletről.

(3) A gyógyszertámogatás havi összege a gyógyszerköltség 80 %-a, maximum 10.000 Ft.

(4) Különös méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok, 170 %, egyedül élő esetén 220 %.

(5) Nem részesülhet támogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra való jogosultság feltételeinek megfelel.

(6) A gyógyszertámogatásra való jogosultságot maximum 1 évre lehet megállapítani, azonban ha ezen időtartam alatt a jogosult részére közgyógyellátás kerül megállapításra, a részére folyósított gyógyszertámogatás a közgyógyellátásra való jogosultság napjától megszűnik.

(7) A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.

5. §

Újszülöttek támogatása

(1) A Képviselő-testület kérelemre, egy alkalommal, újszülött támogatást állapít meg az újszülött gyermek egyik szülőjének, ha

 1. az újszülött és a kérelmező szülő lakóhelye az újszülött születésének időpontjában Zalavár községben van,
 2. a kérelmező szülő családjában az egy főre számított havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) A gyermek születésének tényére, a szülő személyének megállapítására, a születés időpontjára a gyermek születési anyakönyvi kivonatában szereplő adatok az irányadók, melynek másolati példányát a kérelemhez csatolni kell.

(3) A kérelmet az újszülött 6 hónapos koráig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) Az újszülött támogatás mértéke gyermekenként 25.000 Ft.

(5) Az újszülött támogatási kérelmekről, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a polgármester dönt.


RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

6. §

Eseti jelleggel nyújtott támogatás

(1) A Képviselő-testület eseti jelleggel támogatást nyújt annak a szociálisan rászorult személynek, aki önhibáján kívül, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott értékhatárok 170 %, egyedül élő esetén 220 %.

(3) Az eseti jelleggel nyújtott támogatás megállapítható alkalmanként és havi rendszerességgel, maximum 3 havi időtartamra is.

(4) Az alkalmanként és a havi rendszerességgel adott eseti jelleggel nyújtott támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(5) Nem állapítható meg rendkívüli, eseti jelleggel nyújtott települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt az illetékes Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központjával. Valamint a kérelmező nem tett lépéseket a társadalombiztosítás keretébe tartozó ellátás megállapítására.

(6) Az eseti jelleggel nyújtott települési támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell nyújtani, de pénzbeli ellátásként is nyújtható.

(7) A természetben nyújtott eseti jelleggel nyújtott települési támogatás lehet:

 1. az önkormányzat által üzemeltetett konyháról történő meleg étel biztosítása,
 2. élelmiszercsomag,
 3. vásárlási utalvány.

(8) Az eseti jelleggel nyújtott települési támogatás iránti kérelmekről, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt.

7. §

Halálesethez kapcsolódó támogatás

(1) A Képviselő-testület halálesethez kapcsolódó támogatást állapíthat meg annak, aki az elhalt személy eltemettetéséről annak ellenére gondoskodott, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását súlyosan veszélyezteti. A támogatás iránti kérelmet a haláleset napját követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Halálesethez kapcsolódó támogatásban csak azt a személyt lehet részesíteni, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3) Halálesethez kapcsolódó támogatás összege 20.000 Ft.

(4) A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a temetés költségeiről a támogatást kérő, vagy vele azonos lakcímen élő, az elhunyt törvényes örököse nevére kiállított számlák másolati példányát.

(5) A halálesethez kapcsolódó támogatás megállapításához szükséges az eltemettető nyilatkozata arról, hogy az elhunyt után nem részesült más önkormányzatnál temetési segélyben, és a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban.

(6) A halálesethez kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmekről, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a polgármester dönt.

8. §

Köztemetés

(1) A köztemetés elrendelése esetén a Szt. 48. §-ának szabályai szerint kell eljárni.

(2) A köztemetés elrendelése esetén, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a polgármester dönt.


III. Fejezet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

9. §

Étkeztetés

(1) A Képviselő-testület étkeztetés keretében gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 1. koruk
 2. egészségi állapotuk
 3. fogyatékosságuk
 4. pszichiátriai, szenvedélybetegségük
 5. hajléktalanságuk miatt


(2) Életkora miatt rászoruló személy az, aki a 65. életévét betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászoruló személy az, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása alapján, önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem képes gondoskodni.

(4) Fogyatékossága miatt rászoruló személy az, aki önmaga ellátására részben képes, és fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja. 

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászoruló személy az, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 22. § (2) bekezdés ab) pontjában meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.

(6) Hajléktalansága miatt rászoruló az a személy, aki – nyilatkozata szerint – bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azon személyeket, akiknek a hajléktalan szállás a bejelentett lakóhelye. 

(7) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítható határozott és határozatlan időre.

(8) A határozatlan időre megállapított étkeztetésre való jogosultság megszűnik, ha a jogosult:

 1. 2 hónapon keresztül nem fizet térítési díjat,
 2. elhalálozik,
 3. kéri az ellátás megszüntetését,
 4. 1 évi időtartamban nem veszi igénybe az ellátást.


(9) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat külön rendelet szabályozza.

(10) Az étkeztetés iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a polgármester dönt.

(11)[3] A (9) bekezdés alapján külön rendeletben megállapított személyi térítési díj és/vagy a kiszállítási díj korlátlanul mérsékelhető vagy elengedhető, különösen

 1. ha a kérelmező egyszemélyes háztartást vezet, és átmenetileg vagy tartósan jövedelemmel nem rendelkezik
 2. ha a kérelmező egyszemélyes háztartást vezet, és a havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét


10. §

Házi segítségnyújtás

(1) A házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat Zalavár Község Önkormányzata a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal kötött feladatellátási szerződés útján biztosítja.

11. §

Családsegítés

(1) A családsegítéssel kapcsolatos feladatokat Zalavár Község Önkormányzata a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal kötött feladatellátási szerződés útján biztosítja.

12. §

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat Zalavár Község Önkormányzata a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal kötött feladatellátási szerződés útján biztosítja.IV. Fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


13. §


(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 6/2000. (IV.12.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


Zalavár, 2015. február 26.Horváth Ildikó                                                                    Dr. Puskás László

polgármester                                                                        címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve:

Zalavár, 2015. február 27.


                                                                                              Dr. Puskás László

                                                                                              címzetes főjegyző

[1]

Módosította az 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 2. napjától.

[2]

Beillesztette az 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 2. napjától.

[3]

Beillesztette az 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 2. napjától.