Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (VI.29.) önkormányzati rendelete

A falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2018. 06. 30

Kaposkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


 1. §

E rendelet hatálya Kaposkeresztúr Község közigazgatási területére terjed ki, a településen állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

2. §

(1) E rendelet célja a falugondnoki szolgáltatás szabályozása. Ezen belül különösen:

 1. A falugondnoki rendszer által nyújtott szolgáltatások meghatározása
 2. A falugondnok által végzett kiegészítő tevékenységek
 3. A falugondnoki szolgáltatást igénybevevők körének meghatározása.
 4. A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere


(2) A falugondnoki szolgálat célja a településen élők szociális helyzetének javítása, a rászorulók segítése mindennapi életükben keletkező problémák megoldásában.

(3) A képviselő-testület az e rendelet által keletkezett döntések esetén a döntési jogosultságot a polgármesterre ruházza át. 


3. §

(1)A Képviselő-testület Kaposkeresztúr település intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése érdekében falugondnoki szolgálatot létesít egy fő falugondnok alkalmazásával.


(2) A falugondnok foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.


(3) A falugondnok felett az alapvető munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.


(4) A falugondok a feladatait az e rendelet 1. mellékletét képező szakmai programban és a rá vonatkozó munkaköri leírásban foglaltak szerint látja el.


(5) A falugondnok helyettesítése a szakmai programban meghatározottak szerint történik.


4. §

(1) A falugondnoki szolgálat működési engedély alapján működik, költségeit a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében fogadja el.


(2) A Képviselő-testület a falugondnoki feladatok ellátásához személyszállításra alkalmas gépjárművet biztosít.


(3) A gépjármű üzemeltetésével összefüggő szabályokat az önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzata tartalmazza.


II. Fejezet

A falugondnoki rendszer által nyújtott szolgáltatások


5.§

 (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében biztosított szolgáltatás elemek, amelynek részleteit a szakmai program tartalmazza az alábbiak:

 1. szállítás
 2. megkeresés
 3. közösségi fejlesztés szolgáltatás elem.  


(2)A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapellátási feladatok:

 1. étkeztetésben való közreműködés,
 2. házi segítségnyújtásban való közreműködés,
 3. gyermekjóléti alapellátásban, valamint családsegítésben való közreműködés,
 4. a közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés,
 5. az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,
 6. az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása egyéb rendezvényekre.


(3) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő  feladatai:

a) a közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) az  egyéni  lakossági  szolgáltatások,  illetve  az  alapfeladatokban  meghatározottakon kívül egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.


(4) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó - az önkormányzati feladatokat segítő - közvetett szolgáltatások:

a) az Önkormányzat által szervezett közmunka programokban való közreműködés,

b) az Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.


(5) A (4) bekezdésben meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.


(6) A  falugondnoki szolgálat  által  ellátandó  egyéb  szolgáltatási  feladatok  közé  az  alábbi  feladatok  tartoznak:

a) személyszállítási feladatok,

aa) nappali ellátást nyújtó szociális intézménybe  történő szállítás,

ab) önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás,

 1. önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,
 2. egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű  feladatok.


(7) A falugondnok közreműködik a közfoglalkoztatottak munkájának koordinálásában, a polgármester irányítása szerint.


(8) A falugondnoki szolgálat ellátja továbbá az egyéb, az (1)-(4) bekezdésben nem szabályozott feladatokat, ha azok nem ellentétesek e rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott céllal.


(9) Az (1)-(4) bekezdésben nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatellátás tartalmát, módját, rendszerességét, az ellátottak körét a szakmai program tartalmazza.  
III. Fejezet

A falugondnoki szolgálatot igénybevevők köre és igénybevétele módja


 1. §

A különböző szolgáltatásokat igénybe vehetik azok

 1. Akik szociálisan rászorultak és koruk, egészségügyi állapotuk miatt önmagukról gondoskodni nem képesek, és nincs hozzátartozójuk, vagy más személy, akinek segítségét igénybe vehetnék.
 2. Azok a családok, melyek szociális, vagy mentálhigiéniás állapotuk miatt veszélybe kerültek.
 3. Azok a személyek, akik önmaguk és családjuk szállítását megoldani nem tudják, vagy az számukra aránytalanul nagy terhet jelentene.


 1. §

A szolgáltatások igénybevétele minden esetben szigorúan csak a szociális rászorultságon, egészségügyi állapoton alapulhat és az e rendeletben és a falugondnok szakmai programjában meghatározott feladatokra terjedhet ki.


 1. §

A falugondnoki busz szabad kapacitása terhére a polgármester külön engedélyével a lakosság számára a polgármesterrel előre egyeztetetten további segítséget is nyújthat.


9. §

 (1) A falugondnoki szolgálat szolgáltatásai igénybevételének engedélyezése elsősorban szóbeli –telefonon, vagy személyesen történő megkereséssel -  kérelemre történik.

(2) A falugondnoki szolgálat igénybevételének engedélyezése történhet

 1. határozatlan időre, valamely feltétel bekövetkeztéig, vagy
 2. határozott időre.

(3) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


10. § (1) E rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kaposkeresztúr  Község önkormányzat Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 10/2008.(XII.20.)  önkormányzati rendelete.  Budánné Simonfalvi Katalin                                                    Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve: 

Kaposkeresztúr, 2018. június 29.


Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző