Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (IX.19.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, házszámok megállapításának szabályairól

Hatályos: 2014. 09. 20

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: Mötv.) 51. § (5) bekezdésében, valamint a 143. § (3) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1. §

E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Kaposkeresztúr Község közterületeit pontosan megjelölje, azonosítsa, a tájékozódás céljára szolgáljon, egyben emléket állítson, hagyományokat ápoljon és a közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja.


Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

  1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás is ekként tartja nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása, a pihenő és emlékhelyek kialakítása.
  2. Közterületnév: a község területén lévő közutak és terek rendszerint út, utca, tér, park, köz, sétány stb. utótagot tartalmazó neve.
  3.  Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


Általános szabályok

3. §

(1) Kaposkeresztúr Községben minden közterületet el kell nevezni.

(2)Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani a közterület nevét.

(3)Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

4. §

(l) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.

(2)Közterület élő személyről nem nevezhető el, valamint alkalmazni kell az Mötv. törvény 14. § (2)-(3) bekezdéseit.

(3)A közterület elnevezésekor névazonosság nem állhat elő.

(4)Közterület elnevezését kezdeményezhetik az önkormányzati képviselők, a Képviselő-testület bizottsága és Kaposkeresztúron lakóhellyel rendelkező állampolgár, aki az indítvány benyújtásának időpontjában az érintett közterületen bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.


Hatásköri és eljárási szabályok

5. §

(1) A közterület elnevezése és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi döntéssel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat a Batéi Közös Önkormányzati Hivatala (továbbiakban: Hivatal) végzi el.

(2)Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi, akkor az adott közterületen lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság véleménynyilvánítása e rendelet 8. §-a alapján történik, azonban a lakosság véleményének a Képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.

(3)Nem lakossági kezdeményezés esetében a Képviselő-testület kikérheti a közterület elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság véleményének a Képviselő-testület döntésére nincsen kötelező ereje.

6. §

(1)A közterületnév megállapításáról, illetőleg megváltoztatásáról szóló határozatban a Képviselő-testület köteles rendelkezni arról, hogy az új, illetőleg megváltozott közterületnév mely időponttól lép hatályba. A határozatban rendelkeznie kell az utcanév-táblák elhelyezésének határidejéről.

(2)A Képviselő-testület döntéséről a Hivatal 30 napon belül köteles értesíteni:

         a) az érintett tulajdonosokat (lista szerint, ingatlanonként 1 személyt);

         b) a települési lakcímnyilvántartót helyben;

c) a települési adóügyi ügyintézőt;

d) a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalát;

 e) a közhiteles ingatlan-nyilvántartást vezető szervet;

  f) a Magyar Posta illetékes  postahivatalát;

  g) a Rendőrkapitányságot;

  h)a tűzvédelmi hatóságot;

   i) az illetékes közműszolgáltatókat ;

   j) a Földrajzinév-bizottságot valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (csak   

    településrész-névvel kapcsolatos döntés esetében).


Közterületnév táblák

7. §

  1. Az utcanév-táblák elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és szükség szerinti pótlása a képviselő-testület  feladata.
  2. Az utcanév-táblákat építményeken (épületen, kerítésen, támfalon), illetőleg önálló vagy pedig más célra is szolgáló oszlopon, jól látható helyen kell elhelyezni.
  3. Növényzetre utcanév-táblát elhelyezni nem szabad.
  4. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.

A lakosság vélemény-nyilvánításának rendjére vonatkozó szabályok

8. §

(1)A lakosság véleményének kikérésében, azok összesítésében, a Képviselő-testület döntésének előkészítésében a Hivatal működik közre.

(2)A lakosság a Képviselő-testülethez a véleményét, kérelmét, javaslatát postai és elektronikus úton egyaránt benyújthatja.

(3)Az érintett lakosság véleményének kikérése esetén a Hivatal hirdetményt tesz közzé - az Önkormányzat honlapján, illetőleg a Hivatal hirdetőtábláján a tervezett névváltozásról, amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet.


Házszámtáblák, címmegállapítás

9.§.

(1)A házak (építési telkek) megszámozását a  Hivatal köteles elvégezni minden új utca vagy telek kialakítása alkalmával és erről köteles értesíteni a tulajdonosokat és a mindenkori közhiteles ingatlan-nyilvántartást végző szervet.

(2)A mindenkori közhiteles ingatlan-nyilvántartást vezető szerv köteles a házszámokról térképi nyilvántartást vezetni jelen rendelet 6. § (2) e.) pont alapján, ezt a Hivatal pedig köteles az egyes államigazgatási ügyek intézése alkalmával mindig figyelembe venni.

(3)A Hivatal köteles a házszámozást felülvizsgálni és az esetleg szükséges változtatásokat elvégezni, ha valamelyik utca neve megváltozik, ha valamelyik utcát közterület-szabályozás érinti, vagy ha ezt a kialakult házszámozás rendezése indokolja.

(4)Az épületek házszámait az ingatlanok tulajdonosai (kezelői) kötelesek saját költségükön a közterületről jól látható módon (táblán vagy más módon) feltüntetni. Az utcanév házankénti feltüntetése nem kötelező.


Emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok

10. §

(1)A község közterületein emléktábla csak a Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el.

(2)A műemlék, műemlék jellegű és a helyi védettségű épületeken emléktábla elhelyezéséhez az illetékes műemlékvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása is szükséges.

(3)A Képviselő-testületi hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett emléktáblát a polgármester - az eltávolításra vonatkozó felszólításban megjelölt határidő eredménytelen eltelte esetén - az emléktábla tulajdonosának költségére leszerelteti és elszállíttatja.


Vegyes és záró rendelkezések

11. §.

(1)Közterületnév, házszám, épület, ajtó számozásának változása miatt, költözéssel nem járó lakcímváltozásról az állampolgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat ilyen megváltozása nem minősül adatváltozásnak.

(2)A jegyző az (1) bekezdés szerinti változást hivatalból vezeti át a nyilvántartáson.

(3) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a jelen rendelet 9. § (4) bekezdésében foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő fél éven belül köteles eleget tenni.





12. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Budánné Simonfalvi Katalin                                                  Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                            jegyző                                                                                                                                                 



A rendelet kihirdetve: Kaposkeresztúr, 2014. szeptember 19.


Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző