Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 02

Kaposkeresztúr Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és 96. §. a) és b)  bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)  4. §.-a (1)- (2)  bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 4.§. (1)  A hivatali helyiségben munkaidőn kívüli családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezésként bruttó 10.000,- Ft díjat kell fizetni.

(2)  A hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként bruttó 15.000, - Ft díjat kell fizetni.

2.§.


Az Ör.  5.§. helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 5.§.Ha az anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy

a) hivatalos helyiségben munkaidőn kívül megtartott családi esemény esetén bruttó 6.000,- Ft,

b) hivatalos helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívüli családi esemény esetén bruttó 8.000,- Ft díj illeti meg. 


3. §.

(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és hatálybalépését követően hatályát veszti.


(2) E rendelet hatálybalépésekor már bejelentett és kifizetett 2016. évi családi események díjaira a 2016. január 1-je előtti díjakat kell alkalmazni.  


Budánné Simonfalvi Katalin                                                Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. november 30.


Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző