Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012 (IV.24.) önkormányzati rendelete

A köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról (egységes)

Hatályos: 2013. 01. 01

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény  (továbbiakban: Kttv.) 142. §. és 237. §. –ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


 1. §. (1)[1] E rendelet hatálya a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal)  foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.”


(2) E rendelet 3-7. §-ai a polgármesterre akkor terjednek ki, ha megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban végzi.


(3) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidő arányosan illetők meg.


II. Juttatások


 1. §.


Képzettségi pótlék


 A képviselő-testület a képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket a Hivatal[2] Szervezeti és Működési Szabályzatában fogadja el. 1. §.


Illetményelőleg


(1) A köztisztviselők  átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthetők.


(2) Az illetményelőlegre kifizethető éves összeg a köztisztviselőknél nem lehet több a Hivatal[3] éves személyi juttatásának 5%-ánál. 1. §.


Illetmény bankszámlára utalásával kapcsolatos támogatás


A köztisztviselőt  az illetmény bankszámlára utalása miatti költségeinek fedezésére minden évben egyszeri költségtérítés állapítható meg, amelynek mértékét a Hivatal [4]költségvetésében hagynak jóvá.


5. §.


Kegyeleti támogatás (1) Temetési segély adható a köztisztviselőnek a Polgári Törvénykönyv 685. §-ában felsorolt közeli hozzátartozó halála esetén.


(2) A temetési segély mértékét a Hivatal[5] költségvetésében hagyják jóvá.


 Nyugállományú köztisztviselők támogatása


 1. §.


(1) A nyugállományú köztisztviselő kétévente 1 alkalommal szociális támogatásban részesíthető.


(2) A szociális támogatás mértékét a testületek a Hivatal[6] költségvetésében határozzák meg.


A köztisztviselő eredményes munkájának elismerése


 1. §.


(1) A köztisztviselő az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért elismerésben részesíthető, amely lehet:

 1. pénzt- vagy tárgyjutalom
 2. a polgármester vagy közigazgatási szerv vezetője –jegyző – által adományozott névre szóló emléktárgy
 3. polgármester vagy közigazgatási szerv vezetője – jegyző által alapított kitüntető cím, oklevél, emléklap
 4. kitüntetés.


(2) A kifizethető jutalom mértékének felső határa a köztisztviselő 2 havi illetményének megfelelő összeg lehet.


(3) Az éves jutalomkeret mértékét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében illetve a Hivatal[7] költségvetésében  állapítja meg.


III. Záró  rendelkezések


 1. §.


(1) E a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 


(2) E rendeletben megállapított juttatások, támogatások mértékét, részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza, amit a jegyző [8]készít el.


(3) E rendeletben meghatározott kedvezmények és juttatások a Hivatal[9] mindenkori költségvetésében jóváhagyottak figyelembevételével állapítható meg.


(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti A köztisztviselők jutatásáról és támogatásáról szóló 24/2009.(XII.16) önkormányzati rendelet..


(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kttv. rendelkezései az irányadóak.Kaposkeresztúr, 2012. április 23.Budánné Simonfalvi Katalin                                                                Patakiné Kercsó Szilvia

Polgármester                                                                                         körjegyzőA rendelet kihirdetve: 2012. április 24.
Patakiné Kercsó Szilvia

Körjegyző


Egységes szerkezetben a 2/2013. (I.18.) önkormányzati rendelettel.Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző

[1]

Módosította a 2/2013. rendelet

[2]

elnevezést módosította 2/2013.

[3]

elnevezést módosított 2/2013.

[4]

elnevezést módosított 2/2013

[5]

elnevezést módosított 2/2013

[6]

elnevezést módosított 2/2013

[7]

elnevezést módosított 2/2013

[8]

elnevezést módosított 2/2013

[9]

elnevezést módosított 2/2013