Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2019 (VI.13.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési díjainak megállapításáról

Hatályos: 2019. 06. 14- 2022. 08. 31

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2019 (VI.13.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáinak, térítési díjainak megállapításáról

2019.06.14.

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha által a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés nyersanyagnormáit, térítési díjait a jelen rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.