Iregszemcse község képviselő testületének 9/2017 (X.1.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2017. 10. 01

Iregszemcse község képviselő testületének 9/2017 (X.1.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

2017.10.01.

Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdés c) pontjában valamint a 48. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Fejér megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli:

1. § (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabályok megállapítása, mely a levegő tisztaságának védelmét szolgálja.

(2) A rendelet hatálya Iregszemcse község belterületén és zártkertben végzett avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: a kert művelése során keletkezett és hasznosításra nem kerülő növényi hulladék, így különösen gyökérmaradvány, szár, levél, falomb, avar, ág, gally, szőlővessző,

b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely azt az ingatlant használja a használat jogcímétől függetlenül, ahol az avar vagy a kert hulladék keletkezik.

3. Avar és kert hulladék égetésének szabályai

3. § A település közigazgatási területén az avart és kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani.

4. § (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése – július, augusztus, szeptember hónapokat kivéve - hétfőtől péntekig naponta 1400 – 1700 óráig engedélyezett.

(2) A nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül és szeles, párás, ködös időben.

(3) Az égetés megkezdéséről a közvetlen szomszédokat legkésőbb az égetés megkezdése előtt egy óval értesíteni kell.

(4) Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.

5. § (1) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, megfelelően kialakított helyen, vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

(2) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(3) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Nyers, vizes avar és kerti hulladék égetése tilos.

(4) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, veszélyes vagy ipari eredetű anyagot.

(5) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a tűz feléledésének gyanúja, gondoskodni kell annak belocsolásáról vagy földréteggel történő eltakarásáról.

6. § Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

4. Záró rendelkezés

7. § E rendelet 2017. október hó 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.