Iregszemcse község képviselő testületének 5/2019 (II.13.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Hatályos: 2019. 12. 19

Iregszemcse község képviselő testületének 5/2019 (II.13.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

2019.12.19.

Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel kiterjed Iregszemcse közigazgatási területén működő működési engedély, illetve bejelentés köteles termékek forgalmazását, valamint szeszesital kimérést végző üzletekre, és az azokat üzemeltető kereskedőkre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az olyan üzletre, amelynek nyilvános bejárata 200 méteres távolságon túl helyezkedik el a lakóépülettel beépített ingatlan telekhatárától;

b) önkormányzati tulajdonú épületben szervezett bálok időtartama alatt működő üzletre;

c) üzemanyagtöltő állomáson működő üzletre;

d) Iregszemcse, Hajnal utca 1. szám alatt működő Tom Market üzletre.

(3) E rendelet alkalmazásában zártkörű rendezvény: egy meghatározott időpontban, előre meghatározott céllal szervezett egyedi esemény, amelyen kizárólag az arra meghívottak vesznek részt, és amelynek reklámozására nem kerül sor.

2. Az éjszakai nyitva tartás általános szabályai

2. § (1) Az üzletek péntek és szombatnapok kivételével 5.00 órától 22.00 óráig tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni a december 31. napján 22.00 órától január 1. napján 05.00 óráig terjedő időtartamra.

3. Az éjszakai nyitva tartás különös szabályai

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott nyitva tartástól eltérő eseti nyitva tartás (a továbbiakban: alkalmi éjszakai nyitva tartás) kérelemre, zártkörű rendezvény tartása céljából, a következő feltételek együttes fennállása esetén engedélyezhető:

a) A kereskedő vállalja, hogy az állandó éjszakai nyitva tartást követő napon, az üzlet 50 méteres környezetében, az üzlet melletti közterületen a hulladékot összegyűjti, a területet tisztán tartja.

b) A kereskedő vállalja, hogy az illetékes hatóságok felé haladéktalanul bejelentést tesz az üzletben vagy annak környékén esetlegesen elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartások észlelése esetén.

(2) A kérelmezett alkalmi éjszakai nyitva tartás időpontját megelőzően legalább 5 nappal korábban benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a zártkörű rendezvény tervezett időpontját, időtartamát,

b) a rendezvény zártkörűségét megalapozó tényeket (a rendezvény célját).

(3) Amennyiben az engedélyezett alkalmi éjszakai nyitva tartás alatt

a) az üzlet működésével kapcsolatban 90 napos időtartamon belül kettőnél több lakossági panasz érkezik és a kereskedelmi hatóság a panaszokat megalapozottnak találja;

b) vagy a kereskedő az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tett eleget,

a megtartott alkalmi rendezvénytől számított 6 hónapig az üzlet alkalmi éjszakai nyitva tartási engedélyt nem kaphat.

4. § Az alkalmi éjszakai nyitva tartás engedélyezése és az engedély visszavonása a jegyző hatásköre.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor működő,működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentés köteles termékek forgalmazását, valamint szeszesital kimérést végző üzletekre is alkalmazni kell.