Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 20 - 2014. 12. 21

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


1. §.


Kaposkeresztúr önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


"3. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének  kiadási főösszegét  74.272 e Ft-ban, bevételi főösszegét 74.272 e Ft-ban állapítja meg.


  1. Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

       a) tárgyévi költségvetési bevételét:                     74.272  ezer Ft-ban

     aa) működési költségvetési bevételét:                   67.585 ezer Ft-ban

                    -ebből működésre támogatás                     0 ezer Ft

     ab) felhalmozási költségvetési bevételét:              6.687 ezer Ft-ban.


      b) tárgyévi költségvetési kiadását:           74.272  ezer Ft-ban, ezen belül

      ba) működési költségvetési kiadását         66.577   ezer Ft-ban, ezen belül

         

  • személyi jellegű kiadások                                                         26.895   ezer Ft-ban
  • munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  4.310    ezer Ft-ban
  • dologi jellegű kiadások                                                             10.015  ezer Ft-ban
  • ellátottak pénzbeli jutatásai                                                       19.176   ezer Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadások                                                    5.881   ezer Ft-ban
  • működési célú általános tartalék                                                    300     ezer Ft-ban


     bb) felhalmozási költségvetési kiadását:    7.695    ezer Ft-ban, ezen belül

-  beruházások előirányzata                                     1100                          ezer Ft-ban

    - felújítások  előirányzata                                        1100                         ezer Ft-ban

     - egyéb felhalmozási kiadás                                                                           0

    - fejlesztési célú céltartalék                                                                              0


c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát   4.500       ezer Ft-ban, ezen belül

    ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány   4.376         ezer Ft-ban

    cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm.                     124    ezer Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                            0  ezer Ft-ban, ezen belül

   da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele    0       ezer Ft-ban

   db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele  0 ezer Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                 5.495   ezer Ft-ban,ezen belül

    ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása                 0

    eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását  5.495       ezer Ft-ban  


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                             0      e Ft-ban

állapítja meg."


2. §.  1. Az Ör. 3.,4, 5, 6, 7, 8, 9,  mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek. Az Ör. 5. §. (4) bekezdése hatályát veszti.


  1.  Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba,  és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Budánné Simonfalvi Katalin                                                     Patakiné Kercsó Szilvia                                

polgármester                                                                                jegyző   


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. december 19.                           Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző