Iregszemcse Község Polgármesterének 3/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 11- 2022. 05. 25

Iregszemcse Község Polgármesterének 3/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.11.

Iregszemcse Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Iregszemcse Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.

(2) Iregszemcse Község Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2021. évi költségvetése

2. § Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Iregszemcse Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szerveket – 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.139.332.019 Ft-ban, kiadási főösszegét 1.139.332.019 Ft-ban állapítja meg.

2.1. Az önkormányzat költségvetési bevételei

3. § (1) Iregszemcse Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 2/a. melléklete tartalmazza.

(2) A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) felhalmozási célú bevételek 0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 356.883.530 Ft

c) finanszírozási bevételek 470.745.905 Ft

d) közhatalmi bevételek 33.300.000 Ft

e) működési bevételek 34.480.000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

g) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.131.402 Ft

2.2. Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4. § (1) Iregszemcse Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzatait a rendelet 1/a. melléklete tartalmazza.

(2) A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 97.876.234 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.628.636 Ft

c) dologi kiadások 115.283.669 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.800.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 16.187.628 Ft

f) beruházási kiadások 372.179.533 Ft

g) felújítások 0 Ft

h) finanszírozási kiadások 265.585.137 Ft

i) egyéb felhalmozási célú kiadások 18.000.000 Ft

(3) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatainak bontását a 3/a. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait működési célú és felhalmozási célú bontásban a 4/a. melléklet, az intézményekkel együttes adatokat a 4/d. melléklet tartalmazza.

5. § Iregszemcse Község Önkormányzata általános céltartalékot nem képez.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervének beruházási, felújítási céljait, költségvetését a rendelet 5/d. melléklete tartalmazza.

7. § A polgármester a 2020. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az 5/f. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

8. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 5/e. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A polgármester az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) A polgármester az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 39 főben határozza meg.

10. § Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó mérleg adatait a 6/a. melléklet, az intézményekkel együttes adatait a 6/d. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzatnak Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

12. § A polgármester az Önkormányzat által közvetett támogatásokat az 5/b. melléklet, átadott támogatásokat a 5/a. melléklet, az átvett támogatásokat a 5/c. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó likviditási ütemtervét a rendelet 7/a. melléklete tartalmazza.

14. § Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év kiadási és bevételi előirányzatainak tervezetét a 8/a. melléklet tartalmazza.

3. Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

15. § (1) A polgármester az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 86.373.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 86.373.000 Ft-ban állapítja meg.

16. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait az 2/c. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi, irányító szervi támogatás 86.213.109 Ft.

b) tag önkormányzati hozzájárulás 0 Ft.

c) működési bevételek 159.891 Ft.

17. § (1) A polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 60.849.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.167.000 Ft

c) dologi kiadások 14.575.000 Ft

d) beruházások 782.000 Ft

e) felújítás 0 Ft

(2) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a 1/c. melléklete tartalmazza.

(3) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatainak bontását a 3/c. melléklet tartalmazza.

(4) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeit és kiadásait működési célú és felhalmozási célú bontásban a 4/c. melléklet tartalmazza.

(5) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre vonatkozó mérleg adatait a 6/c. melléklet tartalmazza.

18. § Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre vonatkozó likviditási ütemtervét a rendelet 7/c. melléklete tartalmazza.

19. § Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési évet követő 3 év kiadási és bevételi előirányzatainak tervezetét a 8/c. melléklet tartalmazza.

20. § (1) A polgármester az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

4. Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2021. évi költségvetése

21. § (1) A polgármester az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 150.418.182 Ft-ban, kiadási főösszegét 150.418.182 Ft-ban állapítja meg.

22. § (1) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait az 2/b. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármester az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevétel 35.411.000 Ft.

b) finanszírozási bevételek 115.007.182 Ft.

23. § (1) A polgármester az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 77.130.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.500.000 Ft

c) dologi kiadások 57.768.182 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 20.000 Ft

d) beruházások 0 Ft

e) felújítás 0 Ft

(2) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a 1/b. melléklete tartalmazza.

(3) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatainak bontását a 3/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha összesített bevételeit és kiadásait működési célú és felhalmozási célú bontásban a 4/b. melléklet tartalmazza.

(5) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2021. évre vonatkozó mérleg adatait a 6/b. melléklet tartalmazza.

24. § Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2021. évre vonatkozó likviditási ütemtervét a rendelet 7/b. melléklete tartalmazza.

25. § Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha költségvetési évet követő 3 év kiadási és bevételi előirányzatainak tervezetét a 8/b. melléklet tartalmazza.

26. § (1) A polgármester az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

27. § (1) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

28. § (1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja a likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzintézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

6. Záró rendelkezések

29. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.