Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 01 - 2015. 12. 02

Kaposkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  az Szt. 10. § (1) bekezdésében a 6. §-9. §. tekintetében,  az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában a 6§.  (1) bekezdés tekintetében, az Szt. 32. § (3) bekezdésében a 8. §. -9. §. tekintetében,  az Szt. 45. § (1) és (3) bekezdésében a 13. §-25. § tekintetében,  az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontjában a 13. §-25. §.  tekintetében, felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)  16. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

16. §. (Időskorúak települési támogatása)

(2)Időskorú támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a.) Kaposkeresztúron bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él és

b) 62. életévét a tárgyévben betöltött időskorú vagy

c)megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás) részesül és ezt igazolja.

2. §.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Budánné Simonfalvi Katalin                                                            Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                                   jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve:  Kaposkeresztúr, 2015. november 30.  

Patakiné Kercsó Szilvia

                                                                        jegyző