Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005 (V.31.) önkormányzati rendelete

A háziorvosi és védőnői körzetekről

Hatályos: 2007. 04. 12 - 2016. 12. 21

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselőtestülete az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §. /2/ bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. §. /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


  1. §.


A rendelet hatálya kiterjed Kaposkeresztúr községben területi ellátási kötelezettséggel, alapellátásban egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvosokra, házi gyermekorvosokra és fogorvosokra, védőnőre.


  1. §.


/1/ Kaposkeresztúr Község területén az egészségügyi alapellátásban működtetési joggal rendelkező háziorvos/ok önálló orvosi tevékenységüket a Baté székhellyel működő vegyes háziorvosi körzetben végezhetik.


/2/ A vegyes háziorvosi körzet ellátja  a község lakosságán túl Fonó és Baté község lakosságát is.


  1. §.


Az egészségügyi alapellátás keretében a védőnői ellátás körzete Baté, Fonó, Kaposkeresztúr községek területére terjed ki. A védőnői körzet székhelye: Baté.


  1. .§.


Az egészségügyi alapellátás keretében a fogorvosi ellátás működési körzete a Nagyberki székhellyel működő fogorvosi szolgáltató által ellátott Kaposkeresztúr község közigazgatási területe.[1]


  1. §.


/1/ A rendelet a kihírdetése napján lép hatályba.


/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 9/2002.(VII.09.) sz. rendelete a háziorvosi körzetekről hatályát veszti.Kaposkeresztúr, 2005. május 30.Csima József                                                                         Gelencsér Judit

polgármester                                                                          körjegyző megbízottja


Záradék:


A rendelet kihírdetve:

2005.05.31.                                                                      Gelencsér Judit

                                                                                               körjegyző megbízottja
Egységes szerkezetben a 6/2007//IV.12./ sz. r. módosítással.


2008.01.01.


Patakiné Kercsó Szilvia

Körjegyző

[1]

Módosította és számozását megváltoztatta: 6/2007./IV.12./ sz. r.