Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (XI.16.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2015. 11. 17 - 2016. 04. 16

Kaposkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatás és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja, hatálya


1.§.     

(1)     E rendelet célja a  Kaposkeresztúr településen élők részére  rászorultság alapján természetbeni egyszeri tűzifa juttatás biztosítása természetben -  a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím alapján   kapott szociális tűzifa SEFAG Zrt-től történő beszerzést követően történő kiosztása és  Kaposkeresztúr községi  önkormányzat a  szociális  ellátások helyi szabályairól  szóló 2/2015 (II.27) önkormányzati rendeletének 20. §-a alapján az állami szociális tűzifa támogatás önerőként történő további kiegészítése és kiosztása. 


(2)    E rendelet hatálya kiterjed Kaposkeresztúr Községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élő állampolgárokra.


(3)    A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.


A támogatás feltételei


2. §.

  

(1)     Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete  vissza nem térítendő természetbeni támogatásként maximum 2 m3, minimum 1  m3 tűzifát biztosít kérelemre annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

       aa) aktív korúak ellátására,

      ab) időskorúak járadékára,

       ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő    

          nyújtására lakásfenntartási támogatásra,   

    jogosult, továbbá

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, továbbá

c)    családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg, egyedülálló esetén a 300%-át, továbbá

d) akinek az Esély Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Integrált Szociális Központ házigondozója a szociális célú tűzifával történő ellátást kihűlés, fagyhalál, fűtés miatti veszélyeztetés (gyermekek, beteg idős emberek fűtés nélkül) életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása miatt, a krízis helyzetére tekintettel a javasolja.


(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható             meg, függetlenül a lakásban élő családok és a háztartások számától.


(3)   A tűzifa támogatás megítélésénél előnyben részesül az állami szociális tűzifa támogatás keret kimerüléséig a 2. §. (1) a-b) pontja szerinti támogatásban részesülő kérelmező, ezen túl elsődleges szempont a 2. §. (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő család egy főre eső jövedelme.3. §.


  1. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra a kérelmező– függetlenül a 2. §.-ban meghatározott feltétel teljesülésétől:
    1. azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető,
    2. aki az önkormányzattól a kérelem beadását megelőző egy hónapon belül legalább 1 m3 természetbeni tűzifa támogatásban részesült,
    3. akinek az ingatlanán biztosított a téli fűtésre a tűzifával való  ellátottság.


 (2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.


(3)  A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,  csak saját használatra használhatja fel.A támogatás igénylésének menete


4. §.


  1. A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul,  kivéve a 2. §. (1) d) pontját, ahol a támogatás megállapítása hivatalból javaslatra indul.


  1.  A  kérelemhez a kérelmező és a kérelmezővel együtt lakó család jövedelemigazolását csatolni kell, kivéve azokat, amely  ellátások esetén a  hivatal rendelkezésre állnak az adatok.


(3) A kérelmeket 2015. december 7-ig lehet benyújtani a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalhoz Baté, Fő u. 7.  a rendelet 1. függeléke szerinti nyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő. A javaslatokat folyamatosan lehet beadni a 2. függelék szerinti nyomtatványon.


(4)A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


(5) A kérelmek elbírálására legkésőbb a kérelmek beadási határidejét követő testületi ülésen kerül sor, krízis helyzet esetén 5 munkanapon belül.


(6) A tűzifa házhozszállításáról legkésőbb 2016. február 15-ig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik, a jogosult a tűzifa átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. §.


(1)A támogatás  forrása 35 m3-ig az Önkormányzat számára megállapított központi szociális célú tűzifa támogatás, és az  Önkormányzat által biztosított további 65  m3 tűzifa saját forrásból, összesen 100 m3 tűzifa erejéig.


(2)  A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §.-ban meghatározott határidőre érkeztek-e -  el kell utasítani.


Záró rendelkezések


6. §.


Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2016. április 15. napján hatályát veszti.Budánné Simonfalvi Katalin                                                Patakiné Kercsó Szilvia                            

    polgármester                                                                                   jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2015. november  16.    napján kihirdettem:                                                                            Patakiné Kercsó Szilvia

                                                                                         jegyző