Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 10/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 01

Kaposkeresztúr  Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvény 54. §. (5) bekezdésében, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §.


Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közutak nem közlekedési igénybevételéért fizetendő díjról szóló 10/2011. (IX.14.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: Ör.). 2. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:


(6) E rendeletben foglalt helyi közutak nem közlekedési célú használatával kapcsolatos hatáskörét, tulajdonosi megállapodás megkötését az önkormányzat a polgármesterre ruházza.


2. §.

(1)E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és hatálybalépését követően hatályát veszti.

(2)Az Ör. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. §. (2) bekezdése hatályát veszti.Kaposkeresztúr, 2015. november 30.   Budánné Simonfalvi Katalin                                                         Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                                  jegyzőZáradék:

A rendelet a mai napon a helyben szokásos módon kihirdetésre került.


Dátum: 2015. november 30.  


Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző