Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (XII.29.) önkormányzati rendelete

A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2013. 08. 13 - 2014. 02. 07

Egységes szerkezetben a 16/2007/XII.12./, 15/2009./X.27/, 13/2010. (XII.14.), 15/2011. (XII.13.) 19/2011. (XII.13, 3/2012. (II.10.) 10/2012. (IV.25.), 11/2012. (VI.0.) 14/2012. (XI.30.), 10/2013. (VIII.13.) önkormányzati rendeleti módosításokkal.Kaposkeresztúr Község  Önkormányzat  Képviselő - testületének


23/2004.  (XII.29) rendelete


a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásrólKaposkeresztúr Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban Hgt.) 21-23. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. sz. rendelet 19.§ (4) bekezdésére az alábbi rendeletet alkotja.[1]


Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. §


A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező települési folyékony hulladékok összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.A rendelet hatálya


2. §


 1. A rendelet tárgyi hatálya a Tv-ben meghatározott települési folyékony hulladék gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.


 1. A rendelet területi hatálya Kaposkeresztúr település közigazgatási területére terjed ki.


 1. A rendelet személyi hatálya kiterjed a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint a                    település kijelölt területén a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanok tulajdonosaira, használóira (továbbiakban: tulajdonos), ahol a folyékony hulladék keletkezik.A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje


3. §


 1. A rendeletben meghatározott területen a kötelező települési folyékony hulladék összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési feladatait, a közszolgáltatás ellátására kötött szerződés alapján  a  HBP SPED Kft. Sántos, Magyar u. 4. sz. közszolgáltató 2015.december 31-ig kizárólagosan jogosult és köteles ellátni. [2]


 1. A szolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevő részére számlát és a számla mellékletét képező "ellenőrző szelvény"-t kiállítani, melynek megrendelőnél maradó példánya az önkormányzat által nyújtott lakossági támogatás igénybevételének bizonylatát képezi.


 1. A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésre – jelen rendeletben szabályozott módon- az ingatlan tulajdonosa a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.


A szolgáltató kötelezettségei


4. §


 1. Az összegyűjtött szennyvizet a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonát képező, a Kaposvári Vízművek Kft. által üzemeltetett Kaposvári  szennyvíztelepre , az erre a célra kialakított műtárgyban kell a szolgáltatónak ürítenie. Belépéskor a szolgáltató az "ellenőrző szelvény" ürítő helyen maradó példányát a szennyvíztelepen leadja.


 1. A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek.


 1. A szolgáltatót a közszolgáltatásból ki kell zárni, amennyiben a folyékony hulladékot nem a 4 §. (1) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le. A kizárásról a képviselő – testület dönt.


 1. A szolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni.


 1. A szolgáltató a közszolgáltatást a megrendeléstől számított 24 órán belül köteles elvégezni.


 1. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény ( továbbiakban: Hgt.)23.§ g./ pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.


 1. A közszolgáltató a Hgt. 23.§ g./ pontjában meghatározott közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére jogosult.


 1. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.


 1. A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.


 1. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos ( illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult) azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.


 1. A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.


III. FEJEZET


A szolgáltatásra vonatkozó egyéb előírások


5. §


 1. A települési folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.


 1. A gyűjtésre és szállításra használt eszközökön a szolgáltató azonosító számát, jelét jól olvasható, nagyobb távolságból is beazonosítható módon, az alapszíntől eltérő színű felületen fel kell tüntetni. Az azonosító számokat e rendelet melléklete tartalmazza.


 1. Amennyiben a települési folyékony hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie kell.


 1. A szolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei


6.  §


 1. Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, külön jogszabályokban módon, vízzáró közműpótló berendezésben köteles gyűjteni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj-vagy talajvízszennyezést.


 1. Az 1. § szerinti ingatlan tulajdonosa a települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – a Hgt. 12-13. §-ai, illetve a 20-21. §-ai és a 23. § b.) pontja alapján – e rendeletben meghatározott a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szolgáltatását köteles igénybe venni.


 1. A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles e rendelet szerinti díjat megfizetni.


 1. A szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a csatornázatlan területeken élő fonói lakosok támogatásban részesülnek, amelynek összegét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. A támogatást a számla és az "ellenőrző szelvény" bemutatásával a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)   pénztáránál lehet igényelni, a szolgáltatás igénybevételét követő 60 napon belül. Ezt követően az igény elévül.[3]A közszolgáltatási szerződés létrejötte


7. §


 1. A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására a szerződés a tulajdonos és a szolgáltató között az erre vonatkozó  szolgáltatás igénybevételével jön létre.


 1. A Hgt. 21. § (3) bekezdés b.) pontja, illetve a 23. § b.) pontja alapján a feljogosított közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között – az önkormányzat által a Hgt. 22. § -a alapján a kötelezően szervezett közszolgáltatásra – a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti (Ptk. 387-388. §) szerződéses jogviszony jön létre.


 1. A települési folyékony hulladék elszállítását, a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.


 1.  A szolgáltatást igénybe vevő a folyékony hulladék elszállítására vonatkozó igényét a közszolgáltatónak  telefonon a személyesen / vagy telefonon jelentheti be a rendelet  függelékben meghatározott telefonon és helyen.
A közszolgáltatás díja


8. §


 1.  A közszolgáltatás díját a Képviselő- testület határozza meg. A folyékony hulladék gyűjtéséért, elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért a tulajdonos 1890 Ft/m3 díjat köteles fizetni, amely összeg az áfát nem tartalmazza .[4]


 1. A szolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év november   15-ig jelezheti a képviselő-testület  felé.


 1. A képviselő – testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálja.


A rendelkezések betartásának ellenőrzése


9. §


 1. A nyílt árokba, csapadékelvezető csatornarendszerbe történő illegális bevezetése tilos.


 1. Az (1) bekezdésben foglaltak ellenőrzéséről, a helyi önkormányzat képviselő-testülete  gondoskodik.


 1. Az üzemeltető a Szennyvíztelepen havonta összegyűjtött "ellenőrző szelvények" ürítő helyen maradó példányait a Hivatalnak átadja. [5]Záró rendelkezések


10/A. §.


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/ EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.  [6]


10. §

(1) [7]


(2) E rendelet  2005. január 1-jén lép  hatályba.


Kaposkeresztúr, 2004. december 21.Csima József                                                                              Patakiné Kercsó Szilvia

 polgármester                                                                                 körjegyző


A rendelet kihirdetve: 2004. 12.29.                                           Patakiné Kercsó Szilvia

                                                                                                    körjegyző


1. sz. Függelék:


Telefonszám. 82-370-262 - üzenetrögzítős

30-631-6045

Sántos, Magyar u. 4.

[1] Módosította a preambulumot a 15/2009./X.27/ önkormányzati rendelet.

[2] Módosította: 13/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet.  

[3] Módosította a 10/2013. (VIII.13.) önkormányzati rendelet.

[4] Módosította: 10/2013. (VIII.13.)önkormányzati rendelet  2013. 07.01-jétől, előtte a díj 2100 Ft/m3 volt..  

[5] Módosította a 10/2013. (VIII.13.) önkormányzati rendelet.

[6] Beillesztette a 15/2009./X:27/ önkormányzati rendelet

[7] Törölte a szabálysértési rendelkezést a 11/2012. (VI.1) önkormányzati rendelet