Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (X.31.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2017. 11. 01 - 2018. 04. 15

Kaposkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatás és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja, hatálya


1.§.     

(1)     E rendelet célja a  Kaposkeresztúr településen élők részére  rászorultság alapján természetbeni egyszeri tűzifa juttatás biztosítása természetben - a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 1.9. pont szerint A települési  önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímre     kapott szociális tűzifa SEFAG Zrt-től történő beszerzést követően történő kiosztása és  Kaposkeresztúr községi  önkormányzat a  szociális  ellátások helyi szabályairól  szóló 2/2015 (II.27) önkormányzati rendeletének 20. §-a alapján az állami szociális tűzifa támogatás önerőként történő további kiegészítése és kiosztása. 


(2)    E rendelet hatálya kiterjed Kaposkeresztúr Községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élő állampolgárokra.


(3)    A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.


A támogatás feltételei


2. §.

  

(1)     Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete  vissza nem térítendő természetbeni támogatásként maximum 2 m3, minimum 1  m3 tűzifát biztosít kérelemre annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

       aa) aktív korúak ellátására,

      ab) időskorúak járadékára,

       ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő    

          nyújtására települési lakásfenntartási támogatásra,   

    jogosult, továbbá

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, továbbá

c)    családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg, egyedülálló esetén a 300%-át, továbbá

d) akinek az Igali Alapszolgáltatási Központ családgondozója, házigondozója a szociális célú tűzifával történő ellátást kihűlés, fagyhalál, fűtés miatti veszélyeztetés (gyermekek, beteg idős emberek fűtés nélkül) életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása miatt, a krízis helyzetére tekintettel a javasolja.


(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható             meg, függetlenül a lakásban élő családok és a háztartások számától.


(3)   A tűzifa támogatás megítélésénél előnyben részesül az állami szociális tűzifa támogatás keret kimerüléséig a 2. §. (1) a-b) pontja szerinti támogatásban részesülő kérelmező, ezen túl elsődleges szempont a 2. §. (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő család egy főre eső jövedelme.3. §.


  1. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra a kérelmező– függetlenül a 2. §.-ban meghatározott feltétel teljesülésétől:
    1. azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető,
    2. aki az önkormányzattól a kérelem beadását megelőző egy hónapon belül legalább 1 m3 természetbeni tűzifa támogatásban részesült,
    3. akinek az ingatlanán biztosított a téli fűtésre a tűzifával való  ellátottság.


 (2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.


(3)  A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,  csak saját használatra használhatja fel.A támogatás igénylésének menete


4. §.


  1. A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul,  kivéve a 2. §. (1) d) pontját, ahol a támogatás megállapítása hivatalból javaslatra indul.


  1.  A  kérelemhez a kérelmező és a kérelmezővel együtt lakó család jövedelemigazolását csatolni kell, kivéve azokat, amely  ellátások esetén a  hivatal rendelkezésre állnak az adatok.


  1. A kérelmeket és a javaslatokat 2017. november 30.ig lehet benyújtani a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalhoz Baté, Fő u. 7.  a rendelet 1. és 2. függeléke szerinti nyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő.(4)A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


(5) A kérelmek elbírálására legkésőbb a kérelmek beadási határidejét követő testületi ülésen kerül sor, krízis helyzet esetén 5 munkanapon belül.


(6) A tűzifa házhozszállításáról legkésőbb 2018. február 15-ig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik, a jogosult a tűzifa átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. §.


(1)A támogatás  forrása  az Önkormányzat számára megállapított központi szociális célú tűzifa támogatás, és az  Önkormányzat által biztosított saját forrásból, összesen 45 m3 tűzifa erejéig.


(2)  A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §.-ban meghatározott határidőre érkeztek-e -  el kell utasítani.


Záró rendelkezések


6. §.


Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2018.. április 15. napján hatályát veszti.Budánné Simonfalvi Katalin                                                Patakiné Kercsó Szilvia                              

   polgármester                                                                          jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2017. október 31-én 16.00 órakor kihírdettem.                                                                              Patakiné Kercsó Szilvia

                                                                                         jegyző


Mellékletek