Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011 (IX.14.) önkormányzati rendelete

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról

Hatályos: 2011. 10. 01 - 2015. 12. 31

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37.§ (1) bekezdése,  az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10.§ (3) bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Általános rendelkezések, hatály


1.§


(1) A rendelet hatálya  azokra a Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre terjed ki, melyek az ingatlan-nyilvántartásban helyi közútként kerültek bejegyzésre.


(2) E rendelet alkalmazása során az út fogalma alatt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47.§-a szerinti meghatározást kell érteni.


Az út igénybevételi díj mértéke és megfizetésének módja


2.§


(1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni a közutat használónak – továbbiakban: úthasználó - melynek mértékét az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.


(2) Az igénybevételi díjat az úthasználat megkezdése előtt kell megfizetni az önkormányzat pénztárában készpénzzel vagy az önkormányzat bankszámlájára utalással. Amennyiben az úthasználat időtartama az 1 hónapot meghaladja – több alkalomra szól – akkor a díjat minden hónap 5-ig kellelőre megfizetni.


(3) A befizetést igazoló bizonylatot vagy a banki átutalási igazolást a hozzájárulással együtt az úthasználat ideje  alatt a helyszínen kell tartani, hogy egy esetleges ellenőrzés esetén az megtekinthető legyen.


(4) Nem kell díjat fizetni:

 1. fegyveres testületeknek, rendészeti szervnek, tűzoltóságnak, mentőknek,
 2. feladatkörükben jótékonysági közhasznú tevékenységet végzőnek,
 3. kommunális és közüzemi szervezeteknek, , cégeknek a feladataik ellátását szolgáló létesítményeikért, tevékenységükért
 4. köztéri műalkotások, zsűrizett dísztárgyak elhelyezéséért,
 5. közvetlen élet- vagy balesetveszély elhárításakor,
 6. hulladék hasznosítási célból elhelyezett gyűjtő eszközökért,
 7. műemléki, vagy helyi védettség alatti épület-felújításokkal kapcsolatosan
 8. ingyenes látogatható kulturális és sport rendezvényekért,
 9. választási kampány idején az induló szervezetek, személyek választási hirdetmény szabályszerű elhelyezésért, gyűlései megtartásáért.
 10. önkormányzat által szervezett rendezvényen történő hírdetmény esetében, amennyiben a rendezvény támogatója.
 11. ha a közterület használata különösen fontos  - közérdeken alapuló  - önkormányzati érdekeket szolgál, elsősorban kulturális, környezet-és egészségvédelmi programok esetében.
 12. ha önkormányzati intézmény a közterület használója. 


(5) Díjhátralék esetén az úthasználó a Polgári Törvénykönyv szerinti kamataival köteles azt kiegyenlíteni.


ZÁRÓ RENDELKEZÉS


3.§


 1. E rendelet a 2011. október 1-jén  lép hatályba.


 1. Aki a település belterületén lévő közutat engedély nélkül használja, az szabálysértést követ el és 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható


 1. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.Kaposkeresztúr, 2011. szeptember 13.  Budánné Simonfalvi Katalin                                                         Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                                  körjegyzőZáradék:

A rendelet a mai napon a helyben szokásos módon kihirdetésre került.


Dátum: 2011.  szeptember 14.


Patakiné Kercsó Szilvia

körjegyző


Mellékletek