Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (X.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 10 - 2019. 10. 11

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9)  és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 


1.§.


Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 58.221.764 Ft-ban állapítja meg.


  1. Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

a) tárgyévi költségvetési bevételét:                                                 58.221.764 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét                                          54.690.458 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                      3.531.306 Ft-ban


b) tárgyévi költségvetési kiadását:                                                  58.221.764 Ft-ban

ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását                                           54.586.861 Ft-ban

ezen belül

-személyi jellegű kiadások                                                     16.326.322 Ft-ban

-munkaadókat terhelő járulékok                                              2.363.209 Ft-ban

-dologi jellegű kiadások                                                         18.417.358 Ft-ban

-ellátottak pénzbeli jutatásai                                                    8.580.000 Ft-ban

-egyéb működési célú kiadások                                               6.355.221 Ft-ban

-működési célú általános tartalék                                             1.283.123 Ft-ban

-ÁH-on belüli megelőlegezések vissza                                    1.261.628 Ft-ban


bb) felhalmozási költségvetési kiadását:                                      3.634.903 Ft-ban

ezen belül

-beruházások előirányzata                                                         2.080.842 Ft-ban

-felújítások előirányzata                                                            1.554.061 Ft-ban

-egyéb felhalmozási kiadás                                                                      0 Ft-ban

-fejlesztési célú céltartalék                                                                      0 Ft-ban


c) előző év felhasználható tervezett maradványát                             8.924.110 Ft-ban

ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványt            7.535.804 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványt       1.388.306 Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                                                      0 Ft-ban

ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele                 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele            0 Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                                       0 Ft-ban

ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                        0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                    0 Ft-ban


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                                          0 Ft-ban
állapítja meg.2. §.


Az Ör. 7. §. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.283.123 Ft összegben állapítja meg.


3.§.


  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  1.  Az Ör. 4, 5, 6, 7, 16, 18. mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.
      Budánné Simonfalvi Katalin                                                     Patakiné Kercsó Szilvia

                  polgármester                                                                               jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetve: 2019. október 10.


                                                                                                        Patakiné Kercsó Szilvia

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek