Iregszemcse község képviselő testületének 8/2013 (VIII.13.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2014. 02. 20

Iregszemcse község képviselő testületének 8/2013 (VIII.13.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú használatáról

2014.02.20.

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő közterület használat) a Kormányhivatallal megkötött hatósági szerződés alapján történhet.

(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(3) A közterület használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stábparkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület használat nem haladhatja meg a teljes közterület használat 40 %-át.

2. § (1) Filmforgatás céljából történő közterület használat időtartama nem haladhatja meg az egy hetet.

(2) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítani kell a közterületet újra olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.

3. § A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

4. § (1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület használat iránt kérelmet nyújtottak be, a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.

(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület használati szerződés van, a közterület használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

5. § (1) Önkormányzat a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáért megállapított közterület-használati díjakat 2014. évben a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH.) által a 2012. évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően minden év január 1-jével évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, az egyéb közterület-használati díjakat pedig minden év július 1-jével – a KSH adatainak figyelembevételével – az előző évi infláció mértékének megfelelően módosítja és azt a jogosultakkal szemben érvényesíti. E rendelet 1. mellékletében szereplő díjakat általános forgalmi adó nélkül kell érteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díj 50 %-át kell megfizetni, ha a film forgatásának célja Iregszemcse község történelmének, kulturális örökségének, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi színtereinek, az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek, valamint az önkormányzat intézményei, költségvetési szervei, társaságai tevékenységének a bemutatása.

(3) Mentes a díjfizetés alól a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatása.

6. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.