Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (XII.19.) önkormányzati rendelete

„Kaposkeresztúr helyi építési szabályzatáról” szóló 19/2004. (IX. 7.) sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 03 - 2018. 01. 04

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésének 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdésének 1.) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


  1. „Kaposkeresztúr helyi építési szabályzatáról” szóló 19/2004. (IX. 7.) sz. rendelet (a továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A település igazgatási területének

              a./ beépítésre szánt területei

                     aa/ falusias lakóterület(Lf)

                     ab/ ipari terület, ezen belül

                            - jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület a mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Gip-M)

                     ac/ különleges terület, ezen belül

                            - temető, kegyeleti park (Kü-T)

                            - volt honvédelmi terület (Kü-H)

                            - idegenforgalmi fogadóhely (Kü-I)

                            - szennyvíztelep (Kü-SZT)”


b./ beépítésre nem szánt területei

ba./ közlekedési és közműterület (KÖu)

bb./ zöldterület, ezen belül

- közpark (Z)

bc./ erdőterület, ezen belül

- védelmi (Ev)

- gazdasági (Eg)

- turisztikai (Et)

bd./ általános mezőgazdasági terület, ezen belül

- szántó (Má)

- gyep, legelő, rét, mocsár, nádas (Má-0)

be./ kertes mezőgazdasági terület, ezen belül

- kert, szőlő, gyümölcsös (Mk)

- belterületi kert (Mk-0)

bf./ vízgazdálkodási terület

- folyó és állóvizek medre és parti sávja (V)

- a vízellátást biztosító területigényes létesítmények (vízmúkút, víztároló) (V-kv) területe

bg./ különleges beépítésre nem szánt terület

-homokbánya (Kk-B)

-sportterület (Kk-Sp)”2.§


  1. A R 10/A.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A különleges beépítésre nem szánt terület

    -(Kk-B) a nyersanyag kitermelés (homokbánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület, ahol a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények – az úttól minimum 50 m távolságra, tájba illesztve – helyezhetők el, valamint

    -(Kk-Sp) sportterület a motocross-edzőpálya területe, ahol a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények, földművek – megfelelően tájba illesztve – helyezhetők el”


  1. A R 10/A.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A Kk-B övezeti jelű homokbánya területén a megfelelő zaj- és porvédelem miatt a letermelt termőföldet a lakóterülettel párhuzamosan a déli telekhatáron, illetve a közút mentén, a keleti telekhatáron min. 3 m magas humusztároló depóniákban kell tárolni. A Kk-Sp övezeti jelű sportterületen szintén a zaj- és porvédelem miatt a földmunkák során kikerülő termőföldet a közút mentén kialakított max. 1,5 m magas földsávban kell elhelyezni.

    A humusztároló geometriáját oly módon kell kialakítani, hogy az a lehető legnagyobb zajvédelmet nyújtsa a lakó- és közlekedési területek irányába.”


  1. A R 10/A.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A bányatelek déli határvonala mentén, illetve a sportterület északi határvonala és a közúttal párhuzamos oldala mentén kettős fasorból álló, legalább 15 m széles, háromszintes növényállomány alakítandó ki lombhullató- és örökzöld növényfajokkal.”


3.§


A R 17.§. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) Beültetési kötelezettség – telken belüli kötelező védőfásítás – terheli környezetvédelmi valamint táj- és településképvédelmi okokból.

-az ipari területet a külterület szabályozási terv szerinti helyen

-a belterületi ingatlanok egy részét a belterület szabályozási terv szerinti helyeken.

-a különleges beépítésre nem szánt területeket a külterület szabályozási terv szerinti helyeken.4.§  1. A R mellékletét képező „Külterület szabályozási terv” módosítással érintett területének normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.


  1. A R 2. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.5.§


Ez a rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatallal és az érintett államigazgatási szervekkel történt közlést követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.Budánné Simonfalvi Katalin                                             Patakiné Kercsó Szilvia

            polgármester                                                                         jegyzőKihirdetés napja: 2017. december 19.Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző