Iregszemcse község képviselő testületének 1/2017 (III.2.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 02

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) és 111.§. (3) bekezdésében, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. §. (1) bekezdés, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §. (1), 43/A. §. (2), 51. §. (1), 75. §. (4) a) bekezdések rendelkezéseire - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

I. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS


A rendelet célja


1. §


A rendelet célja Iregszemcse Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szerve költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

II. FEJEZET


KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


3. §


A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


                                   479.019.906 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

                                   479.019.906 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

     állapítja meg.

4. §


(1) Az Önkormányzat és intézményének 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait feladatonkénti és jogcímenkénti bontásban e rendelet 3.1 és 3.2. mellékletei tartalmazzák.


(2) Az Önkormányzat 2017. évi   

     a) helyi adó bevételének összege:  43.000.000 Ft,

     b) önkormányzat működési támogatások összege 234.407.731 Ft.

(3) Az Önkormányzat és intézményének 2017. évi

a) működési célú bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 2.1 sz. melléklet tartalmazza

b) felhalmozási (beruházási) célú bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

5. §


(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv:

a) Iregszemcse Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó szerv)

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait az Önkormányzat látja el.

(3) Az Önkormányzat és az által irányított (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv 2017. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §


 A 3. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege  0 E Ft, melyből

a) a működési hiány  31.640.445 Ft

b) a felhalmozási hiány  0 E Ft.   

III. FEJEZET


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7. §


(1) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló tv. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 %-os mértékig a  polgármesterre, ezt meghaladóan  2 %-os mértékig a Pénzügyi Bizottságra ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre többletkiadással nem járhat.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(5)  Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet módosítási javaslattal.

8. §


(1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 1.000.000 Ft-ot biztosít.

(2) A civil és egyéb szervezetek 2017. január 31-ig nyújthattak be támogatás iránti kérelmet az önkormányzat felé.

(3) A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület 2017. március 15-ig hozza meg döntését.

(4) Az önkormányzat által támogatott szervezetek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatást követő év január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.

(5) Amennyiben a támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.


9. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. §


 (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.

(2)  Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(3)  Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően  előirányzat-módosítás után használható fel.

(4)  A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi , az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot.

(5)  Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(7)  A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(8) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.

IV. FEJEZET


Vegyes rendelkezés


11.§


(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 50.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 1/2004.(II.27.) önkormányzati rendeletében a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. alapján minden középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek 10% és minden felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek 20% illetménykiegészítést állapít meg.

12. §


 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2.1. és 2.2 mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13.§


(1) Az élelmezési nyersanyagnormákat és az étkezésért fizetendő térítési díjakat 2017. évre az alábbiak szerint határozza meg:NyersanyagnormaÖssz.normaRezsi költségJavasolt emelésTérítési díj nettóÁfaBruttó térítési díj

ReggeliTízóraiEbédUzsonnaVacsora
Óvoda
         70 Ft         192 Ft         57 Ft
           319 Ft          -   Ft
      319 Ft         86 Ft      405 Ft
Napközi
         63 Ft         270 Ft         63 Ft
           396 Ft          -   Ft
      396 Ft      107 Ft      503 Ft
Menza

         270 Ft

           270 Ft          -   Ft
      270 Ft         73 Ft      343 Ft
Kollégista           94 Ft         63 Ft         270 Ft         63 Ft         155 Ft           645 Ft          -   Ft
      645 Ft      174 Ft      819 Ft
Bejárós           94 Ft         63 Ft         270 Ft         63 Ft
           490 Ft          -   Ft
      490 Ft      132 Ft      622 Ft
Felnőtt ebéd

         290 Ft

           290 Ft      229 Ft         12 Ft      531 Ft      143 Ft      674 Ft
Felnőtt reggeli         109 Ft           109 Ft         86 Ft
      195 Ft         53 Ft      248 Ft
Felnőtt tízórai
         73 Ft


              73 Ft         58 Ft
      131 Ft         35 Ft      166 Ft
Felnőtt uzsonna


         73 Ft
              73 Ft         58 Ft
      131 Ft         35 Ft      166 Ft
Felnőtt vacsora         182 Ft           182 Ft      144 Ft
      326 Ft         88 Ft      414 Ft
(2) Az étkezést igénybevevők a térítési díjat utólag fizetik meg.

14. §


Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díját 2017. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

                           komfort nélküli lakás                                         90,-Ft/m2/hó                         

                           félkomfortos lakás esetén                                110,-Ft/m2/hó

               komfortos                                                       130,-Ft/m2/hó

                           összkomfortos lakás esetén                             160,-Ft/m2/hó

15. §


A köztisztviselők 2017. évben cafetéria juttatásban részesülnek a köztisztviselők juttatásairól szóló közszolgálati szabályzat alapján.


16. §


A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása céljából 50.000,-Ft szociális keretet biztosít.

17. §


A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Iregszemcse Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékletei:

1.1. melléklet:

Iregszemcse Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2. melléklet:

Iregszemcse Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

2.1. melléklet:

Iregszemcse Község Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

2.2. melléklet:

Iregszemcse Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

3.1. melléklet:

Iregszemcse Község Önkormányzata összes bevétel kiadás feladatonkénti és jogcímcsoportonkénti bontásban

3.2. melléklet:


4. melléklet


5. melléklet

Iregszemcse Polgármesteri Hivatal összes bevétel kiadás feladatonkénti és jogcímcsoportonkénti bontásban

Iregszemcse Község Önkormányzat és önállóan működő intézménye 2017. évi létszámadatai

Kitekintő határozat

1.sz. tájékoztató:

Iregszemcse Község Önkormányzat és önállóan működő intézménye 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv

2.sz. tájékoztató:

Iregszemcse Község Önkormányzat 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenkénti bontásbanIregszemcse, 2017. február 15.
                        Süvegjártó Csaba                                                       Fata Istvánné

                        polgármester                                                               jegyző   

Mellékletek