Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 16- 2021. 06. 28

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.07.16.

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Iregszemcse Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.

(2) Iregszemcse Község Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2020. évi költségvetése

2. § Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Iregszemcse Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szerveket – 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.031.820.014 Ft-ban, kiadási főösszegét 1.031.820.014 Ft-ban állapítja meg.

2.1. Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei

3. § (1) Iregszemcse Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) felhalmozási célú bevételek 14.000 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 280.138.475 Ft

c) finanszírozási bevételek 615.788.262 Ft

d) közhatalmi bevételek 76.076.351 Ft

e) működési bevételek 16.422.925 Ft

2.2. Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai

4. § (1) Iregszemcse Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 62.026.906 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.584.932 Ft

c) dologi kiadások 85.600.527 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.900.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 21.938.800 Ft

f) beruházási kiadások 412.463.549 Ft

g) felújítások 16.587.729 Ft

h) finanszírozási kiadások 371.337.570 Ft

(3) A 3. § és 4. §-ban megállapított főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklete tartalmazza.

5. § Iregszemcse Község Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervének beruházási, felújítási céljait, költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület a 2020. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

8. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 38 főben határozza meg.

10. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását tervezi, melynek bevételeit, kiadásait hozzájárulásait a 14. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, melyet a rendelet 12. melléklete tartalmaz.

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által átadott támogatásokat a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

13. § (1) A Képviselő-testület az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 64.169.637 Ft-ban, kiadási főösszegét 64.169.637 Ft-ban állapítja meg.

14. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatait az 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi, irányító szervi támogatás 63.969.637 Ft.

b) tag önkormányzati hozzájárulás (Iregszemcse) 259.137 Ft.

15. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 52.480.476 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.491.265 Ft

c) dologi kiadások 3.197.896 Ft

d) beruházások 0 Ft

e) felújítás 0 Ft

(2) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a 9. melléklete tartalmazza.

16. § (1) A Képviselő-testület az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

4. Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2020. évi költségvetése

17. § (1) A Képviselő-testület az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 187.551.545 Ft-ban, kiadási főösszegét 187.551.545 Ft-ban állapítja meg.

18. § (1) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatait az 15. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) állami támogatás 121.752.777 Ft.

b) önkormányzati hozzájárulás 22.618.767 Ft.

19. § (1) A képviselő-testület az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 85.827.357 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.897.188 Ft

c) dologi kiadások 84.172.000 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 20.000 Ft

d) beruházások 500.000 Ft

e) felújítás 0 Ft

(2) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a 16. melléklete tartalmazza.

20. § (1) A Képviselő-testület az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § (1) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

22. § (1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja a likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzintézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

5. Záró rendelkezések

23. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.