Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (XI.16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 17 - 2015. 11. 18

Kaposkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  az Szt. 10. § (1) bekezdésében a 6. §-9. §. tekintetében,  az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában a 6§.  (1) bekezdés tekintetében, az Szt. 32. § (3) bekezdésében a 8. §. -9. §. tekintetében,  az Szt. 45. § (1) és (3) bekezdésében a 13. §-25. § tekintetében,  az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontjában a 13. §-25. §.  tekintetében, felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 7. §.-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 


7. §.

(7) A képviselő-testület e rendeletben meghatározott jövedelemviszonyok vizsgálatától eltekinthet, amennyiben  a kérelmező lakóingatlanában azonnali beavatkozást és életveszély elhárítását igénylő elemi kár keletkezett, vagy a támogatás életveszély, vagy gyermek veszélyeztetettségét okozó körülmény megszüntetését szolgálja.


2. §.

Az R. 13. §. (3) bekezdése az alábbi d) bekezdéssel egészül ki, az (5) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

     

(3) A települési rendkívüli támogatás az Sztv. 45. §. (4) bekezdésén kívül még az alábbi célokra állapítható meg:

  1. ellátatlan munkanélküliek segélyezésére,
  2. élelmiszer, ruha, gyógyszer, tüzelő vásárlásra,
  3. gyermekétkeztetési térítési díjhátralék kifizetésére
  4. közüzemi díjhátralékok rendezésére.(5) A települési rendkívüli támogatás összege 1.000 Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedhet. 


 (9) A települési rendkívüli támogatás a (2) és (8) bekezdésen kívül hivatalból is megállapítható, különösen nevelési-oktatási intézmények,  gyámhatóság, családvédelemmel foglalkozó intézmények, család, vagy gyermekek érdekét védő társadalmi szervezetek kezdeményezésére, közműszolgáltatók kérésére.3. §.


(1) Az R. 15. §. helyébe a következő rendelkezés lép: „15.  §. (Települési krízis támogatás)


 (1) Települési krízis önkormányzati támogatásban részesíthető az, akinek családjában elemi kár, családi tragédia /hirtelen haláleset/ történt. A települési krízis  önkormányzati támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj ötszöröséig terjedhet és háztartásonként adható kivételes méltányosságból.


(2) Krízis támogatásban részesíthető továbbá az a személy, akinek a mindennapi szükségletek kielégítését szolgáló közművet (pl. vizet) kikötötték az ingatlanából és a visszakötéséhez vállalja a fennálló közmű hátralékainak visszafizetését. A visszakötéshez nyújtott támogatást az önkormányzat természetben közvetlenül a szolgáltató részére utalja. A visszakötéshez nyújtott támogatás ingatlanonként egy személynek csak egyszer állapítható meg. 


(3) Támogatásra jogosult, akinek a családjában  az 1 főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg, egyedülállónál és gyermekét egyedül nevelő szülőnél a nyugdíjminimumot 250%-át nem haladja meg.


(4) Az (1) bekezdésben megállapított  támogatás háztartásonként egy évente maximum egyszer adható.


(5) A támogatáshoz csatolni kell a krízis helyzet igazolását szolgáló bizonyítékokat (pl: szakértői vélemény, háziorvosi igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, szolgáltató felé benyújtott kérelmet a részletfizetésről).


(6) A települési krízis önkormányzati támogatás megállapítása a képviselő-testülete hatásköre.


(7) A képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott jövedelemviszonyok vizsgálatától eltekinthet, amennyiben   a kérelmező lakóingatlanában azonnali beavatkozást és életveszély elhárítását igénylő elemi kár keletkezett.


4. §.


Az R. 16. §. (2-3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:


16. §. (Időskorúak települési támogatása)


(2)Időskorú támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a.) Kaposkeresztúron bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él és

b) 62. életévét a tárgyévben betölti, vagy rokkant nyugdíjas és ezt igazolja.

(3) A támogatás pénzben, vagy természetben kerül kifizetésre, amelynek pontos összegéről a képviselő-testület  évvégéig dönt.

(4) Az egyedi támogatásokról a képviselő-testületi határozatban foglalt támogatási összeg figyelembevételével átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


5. §.


Az R. 17. §. (1) (3)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép, és kiegészül  az alábbi (7) bekezdéssel:(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves szociális segélykeret összegének figyelembevételével beiskolázási támogatást állapíthat meg a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvodás korúak részére, az általános iskolás, közép és felsőfokú intézmények nappali iskolarendszerű  oktatásában részesülő tanulók részére. 


(3) A beiskolázási támogatás maximum összege 10.000,-Ft.


(4)Az  óvodások,  általános iskolásoknak, középiskolásoknak és felsőfokú intézményekben tanulók után járó támogatások  pontos összegéről a képviselő-testület minden évvégéig határozatban dönt. 


(5) A támogatások kifizetésére augusztus 1. – december 30-a között kerül sor.


(6) A beiskolázási támogatás  kifizetésének feltétele a közép és felsőfokú közoktatási intézmény által kiállított a gyermek iskolalátogatási bizonyítványának bemutatása. Óvodás esetében az óvoda igazolása az óvodába járásról.


(7) Az egyedi támogatási kérelmekről a képviselő-testületi határozatban foglalt támogatási összeg figyelembevételével átruházott hatáskörben a polgármester dönt.6. §.


Az R. 19. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete hivatalból a Kaposkeresztúron állandó lakcímmel rendelkező általános iskolás korú gyermekek részére a települési „Mikulásnap” rendezvényen 2.000,-Ft/fő értékű települési mikuláscsomagot biztosít természetben, elsősorban élelmiszer csomag formájában.7. §.


(1) E rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Budánné Simonfalvi Katalin                                                            Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                                   jegyző


Záradék: A rendelet kihirdetve:  Kaposkeresztúr, 2015. november 16.                                                  Patakiné Kercsó Szilvia

                                                                 jegyző