Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 09 - 2015. 05. 09Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a önkormányzat 2015. év költségvetéséről szóló   1/2015. ( II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör:) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  


„3. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének  kiadási főösszegét  82.744 e Ft-ban, bevételi főösszegét 82.744 e Ft-ban állapítja meg.


  1. Az (1) bekezdésből az önkormányzat:

       a) tárgyévi költségvetési bevételét:                     82.744  ezer Ft-ban

     aa) működési költségvetési bevételét:                   54.542 ezer Ft-ban

                    -ebből működésre támogatási kérelem:    2.321, ezer Ft

     ab) felhalmozási költségvetési bevételét:               28.202 ezer Ft-ban.


      b) tárgyévi költségvetési kiadását:           82.744  ezer Ft-ban, ezen belül

      ba) működési költségvetési kiadását         54.246   ezer Ft-ban, ezen belül

        


  • személyi jellegű kiadások                                                         24.494   ezer Ft-ban
  • munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  4.001    ezer Ft-ban
  • dologi jellegű kiadások                                                             11.021  ezer Ft-ban
  • ellátottak pénzbeli jutatásai                                                         9.730   ezer Ft-ban
  • egyéb működési célú kiadások                                                    3.810   ezer Ft-ban
  • működési célú általános tartalék                                                     300     ezer Ft-ban


     bb) felhalmozási költségvetési kiadását:    28.498    ezer Ft-ban, ezen belül

-  beruházások előirányzata                                   12.561                          ezer Ft-ban

    - felújítások  előirányzata                                         5.417                         ezer Ft-ban

     - egyéb felhalmozási kiadás                                     520                         ezer Ft-ban

    - fejlesztési célú céltartalék                                                                              0


c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát   3590       ezer Ft-ban, ezen belül

    ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány   3.466         ezer Ft-ban

    cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm.                    124    ezer Ft-ban


d) finanszírozási célú műveletek bevételét                            10.000  ezer Ft-ban, ezen belül

   da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele    0       ezer Ft-ban

   db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele  0 ezer Ft-ban


e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                 11.410   ezer Ft-ban,ezen belül

    ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása              890 ezer Ft-ban

    eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását  10.520       ezer Ft-ban  


f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                             - 2.321      e Ft-ban

állapítja meg.


2. §.

  1.  Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba,  a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


  1. Az Ör. 2,3, 4,5, 6, 8, 9, 10. mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.
Budánné Simonfalvi Katalin                                                     Patakiné Kercsó Szilvia                                

polgármester                                                                                 jegyző    


Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. május 8.    

                           Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző