Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2015 (I. 21.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a települési szilárd hulladék szállítási díjáról szóló 2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 01 - 2015. 02. 02

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelete


a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a települési szilárd hulladék szállítási díjáról szóló 2/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításárólZalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a települési szilárd hulladék szállítási díjáról szóló 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következető rendelkezés lép:

„(1) Zalavár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. Az Önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd és a lakossági hulladék rendszeres összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szolgáltató) végzi. Szolgáltató gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.

Szolgáltató a kötelező közszolgáltatás teljesítésére 2024. december 31. napjáig jogosult, illetve kötelezett, az Önkormányzat és a Szolgáltató között 2014. december 22. napján kötött szerződés alapján.”


2. §


A R. 5. § (2) bekezdés helyébe a következető rendelkezés lép:

„(2) Zalavár községben a közszolgáltatás ellátásához rendszeresített gyűjtőedények mérete:

- 120 literes

- 60-80 literes.

A 60-80 literes edényzet használatára kizárólag az egy fős háztartás nyugdíjas háztartások jogosultak, illetve egyéb törvényi szabályozás esetén a kizárólagos ingatlantulajdonos kedvezményezettek.”


3. §


A R. 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény keletkezését követő 30 napon belül írásban bejelenteni a szolgáltatónak. Meg kell jelölnie a nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét. Bejelenteni köteles a közszolgáltatási helyről történő elköltözést, és az ezzel összefüggő közszolgáltatás igénybevétele megszűnésének időpontját az elköltözés, illetve megszűnés napjától számított 8 napon belül, illetve a közszolgáltatás igénybevételének időszakos szüneteltetésére szóló kérelmét. A határidőn túli bejelentés esetén az azt elmulasztó, illetve az elköltözött Ingatlantulajdonos felel a közszolgáltatási díj fizetéséért.”


4. §


A R. 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyűjtőedény a szolgáltatótól megvásárolható, vagy bérelhető.”


5. §


A R. 14. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közszolgáltató az Önkormányzattal előre egyeztetett időpontban, adott közszolgáltatási évre megállapodott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben rögzített pénzügyi és technikai feltételek mellett elvégzi a lakossági lom elszállítását („lim-lom akció”).”


6. §


A R. 15. § (12) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A nyaralóként, üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-a kerül megállapításra. Nyaraló-, üdülőingatlanként nem tartható olyan ingatlan nyilván, melyre vonatkozóan bejelentett lakóhellyel – ideiglenes vagy állandó – személy rendelkezik.”


7. §


A R. 15. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az Önkormányzat a közszolgáltatás díjához nem járul hozzá.”


8. §


 A R. 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. melléklet a 2/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez


A rendszeres hulladékszállítással ellátott területek Zalavár községben.


Ady Endre utca

Arany János utca

Bartók Béla utca

Csillag utca

Dózsa György utca

József Attila utca

Kossuth Lajos utca

Petőfi Sándor utca

Szabadság utca


Zalavár külterület : Balatonhídvég puszta


A kommunális hulladék szállításának rendje (ürítési alkalmak):


2015. január 1-től kéthetente egy alkalommal, páros hét, hétfői napokon.


A sárga színű műanyag zsákban külön gyűjtendő hulladék elszállítása, a szolgáltató által előre közölt időpontban, havonta egy alkalommal történik.”


9. §


(1) E rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Zalavár, 2015. január 21.

Horváth Ildikó                                                                      Dr. Puskás László

polgármester                                                                           címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:


Zalavár, 2015. január 21.                                                                                              Dr. Puskás László

                                                                                              címzetes főjegyző